Ecrã de busca

Ugubulo 2

Ulosi kwa bunga dya wazumizi wa Waefeso

1“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu mwe dibunga dya wamzumile Kulisito diko mzi wa Efeso,

“Miye hutoza ziya izintondo mfungate mo mkono wangu wa kulume nakujenda mgati mwe viya vya kwikiya taa mfungate vidamanywe kwa zahabu, nagamba vino.” 2Simanya izintendwa zako zose, na kuhikiliza kwako na ujijimizi wako. Simanya kugamba hukudaha kwivana na wantu weihiye, na kugamba kuwabela wadya wakwetanga hambwe ni wasigilwa kumbe sawo, kubunkula kugamba ni wadanti. 3Weye kung'wina na kusulumila kwa chausa che dizina dyangu naho husokele. 4Mna nina ulosi na weye, kugamba kuleka ukunga kwako kwa nkongo. 5Elo, fanyanya viya nawili hadya nendile hwinati kugwa! Ukeile ukadamanye chiya naukadamanya aho nkongo. Hegu hukuhituka kulaila mwa masa yako, nanize kwako nakuchusa chiya cha kwikiya taa chako hadya chili. 6Mna nakutogola mwe chintu chimwenga, weye wayehiwa yadya wakudamanya Wanikolai, saviya miye huyehiwa.

7“Yudya mta magutwi, netegeleze yadya muye akuyagambila mabunga ya wamzumile!”

“Kwa yudya akuhuda nanimwinke adye matunda yo mti wo ujima wimwe hantu hahoile ha Chohile.”

Ulosi kwa bunga dya wazumizi wa Similinana

8“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu ywa bunga dya wamzumile Kulisito wa Similina,

“Miye ni ywa nkongo na ywa udumo, uyo nabanikaga niyo nekala mjima naho, Nagamba vino.” 9Simanya izinkuto zako na uchiwa wako, mna ichindedi wi mgoli! Naho simanya mahuluto ukuhulutwa ni wadya wakwetanga Wayahudi mna sawo, ni bunga dya Shetani! 10Usekogoha chintu chochose. Kwetegeleze! Mwavu nawajezeni wamwenga wenyu nawajele mwe chifungo na masulumizo yenyu nayatende kwa mazuwa mlongo umwenga. Mna utende mkanuni hata vikaungwa ubanike, miye nahwike jeleko dya ujima.

11“Mta magutwi, netegeleze viya Muye akuyagambila mabunga ya wamzumile Kulisito!

“Wadya nawahude hawabwilwe ng'o ni file ya kaidi.”

Ulosi kwa bunga dya wazumizi wa Peligamo

12“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu mwe dibunga dya wamzumile Kulisito wa Peligamo.

“Miye mta bamba dinoligwe kwidi. Nagamba vino.” 13Sihamanya aho ukwikala, naho he chigoda chako cho uzumbe wa Shetani! Mna ujendeleze kutenda mkanuni kwangu, huhituke uzumizi wako kwangu hata mwa mazuwa yadya mukuzi ywangu mkanuni Antipa, akomagwa mgati mwenyu hantu akwikala Shetani. 14Mna nina mbuli njeche mwako. Awamwenga mwenyu watimila mahinyo ya Balamu, amhinyize Balaki kuwategela wantu wa Izulaeli wadye nkande zivikilwe tukulu na kudamanya ugonyi. 15Seivyo wenawe una wantu wakutimila mahinyo ya Wanikolai. 16Elo kweile, huneile nanisunguze kwiza kwako nakugomba nkondo na wantu awo kwa bamba dikulaila mo mlomo wangu.

17“Mta magutwi, netegeleze viya Muye akuyagambila mabunga ya wamzumile Kulisito!

“Kwa wadya nawahude naniwenke idya inkande ifisigwe ikwitangwa mana. Naho nanimwinke chila yumwenga yuwe ding'aile mlanga mwakwe diwandikwe zina hya hedimanyigwe ni yoyose ukaleka yudya akudihokela.”

Ulosi kwa bunga dya wazumizi wa Tiyatila

18“Mwandikile vino mndima ywa kwembingu mwe dibunga dya wamzumile Kulisito wa Tiyatila,

“Uno ni ulosi wa Mwana Chohile, mta meso yakumweka mweka saviya moto ukwaka neviga vyakwe vyang'ala saviya shaba ichiliswe.” 19Ntendwa zako sizimanya, simanya ukunga kwako na uzumizi wako na kusankana kwako na kung'wina kwako. Simanya kugamba haluse wadamanyisa kujinka viya nkongo. 20Mna nina ulosi na weye, kugamba hamkwivana na yudya mvyele Yezebeli, akwetanga muwoni. Akuhinya na kuwaza wandima wangu wadamanye ugonyi na kudya nkande zivikilwe matukulu. 21Simwinka chipindi eile masa yakwe, mna hakunga kuleka ugonyi wakwe. 22Kaula nanimzage mo lusazi kwa unyonje hamwenga na wadya wakumgonya nawasulumilise. Nanividamanye vino haluse hegu hawa kweila ntendwa zawo. 23Naho naniwakome wantu wakumtimila, chani mabunga ya wamzumile Kulisito wose wamanye kugamba miye ni miye huzuza fanyanyi ze myoyo yawo. Miye nanimlihe chila yumwenga ywenyu kuligana na ntendwa zakwe.

24“Mna nyuwe watuhu mwi yuko Tiyatila wadya hemkutimila mahinyo yakwe Yezebeli, hemhinile chiya wakwitanga chinyele cha Shetani, nawagambilani saniwatwise mzigo mtuhu. 25Mna kubula umo heza, mtozese chiya mnanacho. 26Uyo akunga ahude na kujendeleza na kutimila ntendwa zangu kubula udumo nanimwinke udahi wakulongoza wantu wa si. 27Nawalongoze kwa nkome ya chuma nawatuletule enga viya vya ulongo. 28Saviya nihokele udahi kulaila kwa Tate. Miye nanimwike idya ntondo ya machelwa.

29“Mta magutwi, netegeleze viya Muye akuyagambila mabunga ya wamzumile Kulisito!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index