Ecrã de busca

Matayo 4

Kujezwa kwa Yesu

Mako 1:12-13; Luka 4:1-13

1Yesu niyo alongozwa ni Muye Ukukile kwe nyika chani ajezwe ni Mwavu. 2Eze afunge kudya kwa mazuwa milongo mine chilo na msi, Yesu niyo alumwa nisala. 3Niyo Mwavu ambasa nakumgamba, “Uneva wi mwana Chohile, yahitwile mayuwe yano yatende migate.”

4Mna Yesu ahitula, “Mawandiko Yakukile yagamba, ‘Wantu hawakudaha kwikala kwa migate iyodu, mna kwa chila ulosi Chohile akulonga.’ ”

5Niyo Mwavu amwigala Yesu Yelusalemu, Mzi Ukukile, amwika kulanga ko lunenengwe lwe Nyumba nkulu ya Chohile, 6nakumgamba, “Uneva chindedi wi Mwana Chohile, kwedule hasi, kwaviya mawandiko yagamba.

‘Chohile nawasigile wandima wa kwembingu wakwe,

nawakutoze na mikono yawo,

chani usekwekobadisa mwe yuwe iviga vyako.’ ”

7Yesu ahitula, “Mna mawandiko Yakukile naho yagamba, ‘Usekumjeza Zumbe Chohile ywako.’ ”

8Niyo Mwavu amguha Yesu, amwigala mwe lugulu lutali vidala nakumlagisa useuta wose we isi na ukulu wakwe. 9Mwavu agamba, “Vino vyoseni nahwinke uneva unafika madi univikile.”

10Yesu niyo ahitula, Shetani halawe! Mawandiko Yakukile yagamba, Mvikile Zumbe Chohile ywako naho msankanile uyodu!

11Niyo Mwavu amleka Yesu, wandima wa kwembingu niyo weza kumwambiza.

Yesu akonga ndima yakwe uko Galilaya

Mako 1:14-15; Luka 4:14-15

12Yesu eze eve kugamba Yohana Mta kubatiza kajelwa mndani, aita Galilaya. 13Hekale Nazaleti, mna kaita Kapelinaumu, mzi wi hankanda he diziwa dya Galilaya, mwe si ya Zabuloni na Nafutali. 14Uwoni wa muwoni Isaya alongaga uchinta.

15“Isi ya Zabuloni hamwenga ne isi ya Nafutali,

mwe isila ikwita kwe bahali, kwe ntendele ntuhu yo mto Yolodani,

Galilaya, si ya sawo Wayahudi!

16Wantu wakwikala mwe chiza

nawawone ulangazi mkulu.

Mwe wadya wakwikala mwe isi ya chiza ya file

ulangazi naulangaze.”

17Kukongela aho Yesu kakonga kulonga ulosi wakwe, “Kweileni masa yenyu, kwaviya Useuta wa kwembingu wi hajihi!”

Yesu etanga walowa samaki wane

Mako 1:16-20; Luka 5:1-11

18Umo Yesu akajinka mnkanda mwe diziwa dya Galilaya, awona walukolo waidi walowa samaki, Simoni akwitangwa Petulo na mlukolo ywakwe akwitangwa Anduleya, wakalowa samaki mwe diziwa na lwavu. 19Yesu awagamba, “Nitimilani, naniwahinye mtende walowa wantu.” 20Aho waleka izinyavu zawo wamtimila.

21Eze ajende jende awawona walukolo watuhu waidi, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Nawe mwe ngalawa na tati yawo Zebedayo, wakasuma nyavu zawo vyedi. Yesu awetanga, 22aho wayasa ingalawa hamwenga na tati yawo, wamtimila.

Yesu Ahinya na kuhonya

Luka 6:17-19

23Yesu aita mwe isi yose ya Galilaya, akahinya mwe nyumba ya Chiyahudi ya kuvikila, akalonga Mbuli Yedi yo Useuta wa Chohile, na kuhonya wantu wata manyonje yesimile. 24Mbuli zakwe zizagala mwe isi yose ya Siliya, ivyo wantu wamwigaila wadya woseni na wakahuma, wa kuhuma manyonje yesimile na masulumizo, wantu wata mpepo, na wata chifutu hamwenga na wantu waholomale. Yesu naye kawahonya woseni. 25Fyo kulu dimtimila kulaila Galilaya na Dekapoli si ina mizi mlongo, kulaila Yelusalemu, Yudeya hamwenga ne isi mwe ntendele ntuhu yo mto wa Yolodani.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index