Ecrã de busca

1 Yohana 2

Kulisito mgombezi ywetu

1Wanangu nawawandikilani mbuli zino chani msekudamanya masa, mna inalaila mntu adamanya masa chinanaye yumwenga akuchigombela kwa Tate, nuyo Yesu Kulisito akumuwagila Chohile. 2Kulisito nuyo alavigwe ntambiko chani ause masa yetu chinanayo mna siyo masa yetu du mna na masa ya wantu wose we isi.

3China yeva malagizo ya Chohile, chadaha kutenda na ukanuni kugamba chimmanya. 4Mntu anagamba kammanya Chohile mna hakutimila malagizo yakwe mntu uyo ni mdanti, naho chindedi hachimuli mdani mwakwe. 5Mna mntu yoyose akwiva mbuli ya Chohile, nuyo eli na ungi jejeje wa Chohile mndani mwakwe. Vino nivyo chikudaha kutenda na ukanuni kugamba chalungana naye, 6mntu yeyose akugamba kalungana na Chohile aungwa ekale saviya ekalaga Yesu Kulisito.

Lagizo hya

7Wambuya zangu, lagizo dino huwawandikilani sidyo hya, ni lagiso dya kale mwendaga mnanadyo kukongela nkongo. Lagiso idyo dya kale ni mbuli mwivile. 8Seivyo, lagizo dino huwawandikilani ni lagiso hya, ne chindedi chakwe chawoneka mndani mwa Kulisito na mndani mwenyu naho. Kwaviya chiza chausika, na ulangazi wa chindedi ukonga kale kulangaza.

9Yoyose akulonga kugamba ekala mo ulangazi, mna amwihiwa mlukolo ywakwe mntu uyo achei mwe chiza. 10Yoyose akumunga mlukolo ywakwe, mntu uyo ekala mwe ulangazi, naho mndani mwakwe hamna chintu chochose chikunga chimhose mtuhu akole masa. 11Mna akumwihiwa mlukolo ywakwe ekala mwe chiza ajenda mwe chiza, naho hamanyize uko akwita, kwaviya chiza chimtenda tuntu.

12Nawawandikilani nyuwe wana kwaviya masa yenyu yalekeilwa kwa zina dya Kulisito. 13Nawawandikilani nyuwe, watate, kwaviya mummanya Kulisito endaga eyaho kukongela nkongo. Nawawandikilani nyuwe wabwanga kwaviya mumhuma yudya Mwavu.

14Nawawandikilani nyuwe wana kwaviya mummanya Tate. Nawawandikilani nyuwe watate kwaviya mummanya yudya endaga kukongela nkongo. Nawawandikilani nyuwe wabwanga, kwaviya mna nguvu na mbuli ya Chohile yekala mndani mwenyu naho mumhuma yudya Mwavu.

15Msekunga isi hegu chintu chochose chi mwe isi. Mntu akunga isi, ungi wa Tate haumuli mndani mwakwe. 16Vintu vyose vya mwe isi kugamba tama zihiye zo mwili, tama zihiye za meso na weduvi ukuhoswa nu ugoli vyose ivyo havikulaila kwa Tate, mna vyalaila mwe isi. 17Isi hamwenga ne vintu vyakwe vyose na tama zose zi mndani mwakwe navijinke, mna mntu akudamanya yadya akunga Chohile nekale mazuwa yose.

Mnkondo vya Kulisito

18Wanangu, udumo wi haguhi! Namwiva kugamba mhiga Kulisito eza, haluse wahiga Kulisito walozize weza kale, elo chimanya kugamba udumo wihaguhi. 19Wantu awo walaila mgati mwetu mna hawendaga wetu wa chindedi, nivyo vilekile nawachasa, hegu wendile wetu, nawekala na suwe. Mna nawahalawa, waita zawo, chani vilavyanye pwipwi kugamba sawo wetu ng'o.

20Mna nyuwe mhokela Muye Mkuka kulaila kwa Kulisito, ivyo nyuwe nyose mmanya ichindedi. 21Siwawandikilani nyuwe kwaviya hammanyize icho chindedi, mna kwaviya mmanya kugamba hamna udanti wowose ukulaila mwe icho ichindedi.

22Mdanti ni yuhi suyo yudya akulemela kugamba Yesu ni Kulisito Mwambula? Uyo nuyo mhiga Kulisito amlemela Tate na Mwana. 23Chila akumlemela Mwana, iviya amlemela Tate na yoyose akumzumila Mwana, iviya amzumila Tate.

24Elo nyuwe mhezize kuwiva ulosi uwo kukongela nkongo, wikale mwe myoyo yenyu. Hegu ulosi uwo mwivile kukongela nkongo unekala mndani mwenyu, elo namwikale mwe kwelunga na Mwana na Tate. 25Na chiya Kulisito alaganaga na suwe ni chino, ujima wa mazuwa yose.

26Siwawandiklani zimbuli zino kwachausa cha wadya wakunga wawazaganye. 27Mna nyuwe mhokela Muye Ukukile kulaila kwa Kulisito na uyo ekale mndani mwenyu. Kwaivyo hamungwe mhinywe ni mntu yoyose. Kwaviya uyo nawahinyeni chila chintu, naho mahinyo yakwe ni ya chindedi. Elo tozani mahinyo ya uyo Muye na kusigaila mwe kulungana na Kulisito.

28Haluse, nyuwe wanangu jendelezani kwikala mndani mwakwe chani chipindi nalaile mtende wakankalu hemwina luhosa lwa kwefisa kwa soni mwe dizuwa dyo kwizila kwakwe. 29Mmanya kugamba Kulisito amuwagila Chohile vitendese, iviya mwaungwa mmanye kugamba chila mntu akudamanya mbuli zedi natenda mwana ywa Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index