Ecrã de busca

Exodus 10

Asmen’ing

1Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mman ngak Farao. Ya kug gelnag laniyan’ nge laniyan’ e pi tolang rok, ni fan e nge yag ni gu ngongliy e pi maang’ang rog ney u fithik’rad, 2ma fan e nge yag ni mu weliyed ngak pifakmed nge fak pifakmed nga rogon ni gu balyangnag piyu Egypt ko ngiyal’ ni gu ngongliy fapi maang’ang u fithik’rad. Ma gimed gubin ni bay mu nanged ni gag SOMOL.”

3Ma aram me yan Moses nge Aron ngak Farao, me lungurow ngak, “Ba’aray e thin nike yog SOMOL, ni ir e Got ko Hebrew, ‘Uw n’umngin nap’an ni ngu’um par ndab mu rin’ e tin gu be yog? Mpag e girdi’ rog ngranod ngar meybilgad ngog. 4Ya ra dab mu pag e girdi’ rog ngranod, ma gabul e bay gu l’oeg e asmen’ing nge yib nga daken e nam rom. 5Bay ra suguyed daken e but’ nge upong ndabkiyag ni ngan guy daken e but’. Bay ra longuyed urngin ban’en nde kirebnag e ayis ni mul u lang; bay ra longuyed urngin kan e gek’iy rom. 6Bay ra suguyed lan e pi naun rom nge lan e naun rok e pi tolang ni bay u tan paam nge naun rok e girdi’ ko nam rom ni gubin. Ra yan i par ni ir e th’abi tagan u fithik’ ban’en ni gomanga ka’a guy pi chitamam ara pi chitamngin pi chitamam nnap’an nrabad ko re nam ney.’” Me cheal Moses nge chuw rok Farao.

7Me ga’ar fapi tolang ni bay u tan pa’ Farao ngak Farao, “Uw n’umngin nap’an ni nge par e re mo’on ney ngi i gafgow nagdad? Mu pagrad ngranod ngar meybilgad ngak SOMOL ni Got rorad. Damur guy nike kireb e nam nu Egypt?” 8Mi ni yan ni fek Moses nge Aron ngarbow ngak Farao, me ga’ar ngorow, “Rayag ni ngam marod ngam meybilgad ngak SOMOL ni Got romed. Machane chon mini’ e nge yan?” 9Me fulweg Moses ni ga’ar, “Gamad gubin ni nggu warod, nra un pifakmad nge pilibthir romad; bayi un ngomad pifakmad ni pumo’on, nge ppin, nge pi saf, nge pi kaming, nge pi garbaw ni fakmad, ya thingar gu ngongliyed ba madnom ni fan ngak SOMOL.” 10Me ga’ar Farao ngorow, “I SOMOL e nge ayuwegmed! Ya dab gu pagmed ngam feked e ppin romed nge pifakmed ngam marod! Ya ke gagiyel ni gimed be makathnag ban’en ni nge togopluw ngomad. 11Danga’! Kemus ni gimed e pumo’on e ngam marod ngam meybilgad ngak SOMOL, ni fa’anra ireyer e tin gimed ba’adag.” Min chuwegrow u p’eowchen Farao.

12Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mpug pa’am nga daken e nam nu Egypt nge yib e asmen’ing. Ya bay rabad ra longuyed urngin ban’en nma tugul, ni urngin ban’en nde kirebnag e ayis nike el ni mul u lang.” 13Ma aram me pug Moses e sog rok ngalang, me pug SOMOL nifngin e ngek nge yib nga daken fare nam ni polo’ e rran nge nep’. Ma fa’ani kadbul ma ke fek fare nifeng e asmen’ing i yib. 14Rabad nga daken e nam ni ga’ngin, miyad par riy. Aram e asmen’ing ni kan guy nth’abi yo’or, ma dakriy bayay ni ku yira guy ni aram feni yo’or. 15Ra upunguyed daken e but’ nge talumor ni bochrad; miyad longuy urngin e tin ni magay ni de kirebnag e ayis, ni mus nga urngin e wom’ngin ni bay u ran’ e gek’iy. Dariy ban’en ni magay ni kab galunglung u ran’ ba kan e gek’iy ara woldug u daken yu Egypt ni ga’ngin.

16Me l’oeg Farao e thin nib gur nge yan ngak Moses nge Aron ni ngarbow, me ga’ar, “Kug denen nib togopluw ngak SOMOL ni Got romew nge ngomew. 17Ere mu n’igew fan u wun’mew e denen rog e ta’yaney, mi gimew meybil ngak SOMOL ni Got romew nge chuweg e re gechig ni ubchiya’ ney rog.” 18Me chuw Moses rok Farao, me meybil ngak SOMOL. 19Me thilyeg SOMOL gil’ e nifeng nge thow u lan e ngal nike gel, me kunuy e re nifeng nem fapi asmen’ing nge therebegrad ngalan fa gi day ni Red Sea fithingan. Dariy ta’reb e asmen’ing ni magey u lan yu Egypt. 20Me gelnag SOMOL laniyan’ Farao, ma aram e de pag piyu Israel ngranod.

Talumor

21Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mpug pa’am ngalang, ngari talumor daken yu Egypt nrayag ni ngan thamiy.” 22Me pug Moses pa’ ngalang, me ri talumor daken yu Egypt ni ga’ngin ni dalip e rran. 23Me par piyu Egypt ndakiyag ni nge guy bagayad bagayad, ma dariy be’ ni chuw u naun rok ni dalip e rran. Machane gin be par piyu Israel riy e par nib rran riy.

24Me l’oeg Farao e thin nge yan ngak Moses nge yib, me ga’ar, “Rayag ni ngam marod ngam meybilgad ngak SOMOL; mus ngak e ppin nge bitir romed nrayag ni ngar uned; kemus ni saf nge kaming nge garbaw e nge par u roy.” 25Me ga’ar Moses, “Fa’anra er rogon me gur e ngam pi’ e pi gamanman ni ngan pi’ ni maligach nge tin ngan urfiy ngan pi’ ni maligach ngak SOMOL ni Got romad. 26Gamanman romad e thingar ra uned ngomad; ndariy ta’reb ni ngan pag u roy. Gamad e nggu mel’eged e pi gamanman ni ir e nggu pi’ed ni maligach romad ngak SOMOL ni Got romad; ya gamad ra taw ngaram ma dab gu nanged e pi gamanman ni nggu maligach niged ngak.”

27Me gelnag SOMOL laniyan’ Farao, ma aram e de pagrad Farao ngranod. 28Me ga’ar ngak Moses, “Mu chuw u p’eowcheg! Ngam guy rogon ndabki sabol owchedow bayay, ya chirofen ni ga ra rin’ e ngan li’em ngamum’.”

29Me ga’ar Moses, “Ke par riy ni bod ni kamog! Dabki sabol owchedow bayay.”

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index