Ecrã de busca

Matthew 25:24

24Bayngkani barri walajbayi nanda wakiwarr, jali wajba mambukawanyi 1,000 dulanyi, baki yanyba nyuli, ‘Mambuka. Ninga jingkijbangka ninji jardibirri muwa. Miku ninjimi waki wudumbikanyi dungala. Ngala ninji wudumbaka yingkamuku, yalu wakinkanyi kudanyu nganyi, baki nanankardi ninji wudumbaka kaja dungala, wakingangi yalu kudanyu nganyi nganyinmuku wakiwarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index