Ecrã de busca

Matthew 21:42-43

42-43Ngayu karungka narrinya. Miku nyuliyi mili lalanba narrinya Kudwanyi, ngala janyulu lalanba yalunya jala yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi, jala yalu jungku kunyba nanganginyina yuwana. Janyulu lalanba yalunya Kudwanyi, miku narrinya.”

Baki mili yanybayi Jisus yalungi, “Jingkijba kuna narri nayi jangkurr najana Kudkanyi jala muningka yanybaka, ‘Jali yalu yabimba barrawu, baki miku yaliyanyi nulijba yingamali kurnda. Ngala janyba yali nanda kurnda. Ngala baku barri yingkawanyi nyuli yabimba barrawu nangangi Kudkanyi. Wudumba nyuli nanda kurnda jali yalu waluwa janyba, baki yarrijba nyuli yundukula nananyina barrawuna Kudkanyi. Nanda jirrinyi kurnda nanganginyina barrawuna.’ ” Barriwa. Nani yanybayi Jisus yalungi, nyuli barrinani nanda jirrinyi kurnda yundukula, jali waluwa yingkawanyi janyba. Kajamuku yali yurlwa nangangi Jisuskanyi, ngala nyuli yarrijba Jisus walkurra mambuka Kudwanyi. Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Mili nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka. ‘Ngambala najbangka yaji jala yabimbaka Kudwanyi, baki ngambala mirnarrijba muwa nangangi.’ Barriwa.

45Mankuyi nangangi jangkurr mambukamukunyi jurjkanyi marda Barasimukunyi. Manku yali nanda jangkurr jali muningka nyulu yanyba, baki jingkijba yali, nyulu karuyi jangkurranyi yalungi. Jingkijba yalungki, nyuli yanyba yalungi, yalu jungunkanyi balki nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index