Ecrã de busca

Matthew 11:10

10Nanda naja Kudkanyi yanybaka nangangi Junkanyi. Yanybaka naja nayi barri nangangi, ‘Yanybaka Kud, “Ninji ngaki jandanyi, jangayu manjijba nganinyi waluwa nganyindu. Janyulu karu yalunya, nanangini nganinyiwanyi, jalija ngayu manjijba. Janyulu karu yalunya nganyi, janinji badajba. Janinji badajba bayngkani nangandu. Marda yalungkimi mankumanku nanankanyi balkinyi yajinyi jali yalu yabimba. Marda yalimi ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi, badajbangangi janinji.’ ” Nani barri nanda naja Kudkanyi yanybaka nangangi Junkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index