Ecrã de busca

Mark 5

Kunymambayi Nganinyi Wuwarryudi Jisuswanyi.

1Mili barri yali barlba karri muwardana, Jisus baki nanganginmuku kandimuku, baki kamu yali wanbiya karrurrinybana jambana. Nanda yaji niji Kirasin. 2Jali walajba Jisus muwardananyi, baki jilajbayi nganinyi nangandurri. Jungkuyi wuwarr nangandu mankanyina. Jilajba nyuli nanamunanyi yajinanyi jalili yalu makaba nganinyiyurru baki jibarriyurru nanaba kumayanguna. 3-4Nyulili jungku nananyina yajina jalili yalu makaba kuyuwana. Kuluka nyulili nanaba. Nyuli mudu kudanyu barri, wuwarrngangi nangandu mankanyina. Yalili kijijba nangangi jalu baki darnyi kurulyudinyi, ngala nyulili dalyamba nanda kurul. Mili yalili kijijba kijbakijbayudinyi, ngala nyulili dalyamba kijbakijba marda. Miku yaliyi kijijba nanda mudu mili. Nyuli ngiruka kudanyu barri. 5Yurrngumba barri kambana baki mungana, nyulili muningka jilalajba nananyina yajina, nyulili muningka kaya, nangkili karlba mankanyi majajayudinyi. 6Nanda barri mudu, jali nyulu najba Jisus jujunanyi, baki nyuli wirlku nangandurri Jisusyurri, baki mururu nyuli mujina wayka jambana nangandu. 7-8Yanybayi Jisus nangangi, “Wuwarr. Walajbakiyi nanganbunanyi mankanyinanyi. Walajbakiyi.” Ngala kayayi nanda mudu nganinyi. Kudanyu nyuli kaya, “Ninji barri jandanyi nangangi Kudkanyi. Wanyimba janinji ngaki. Badajba kuna ninji nanginkurri daji ngana. Nanankanyi kuna ninji jilajba nanginkurri.” Nani barri nyuli kaya nangangi Jisuskanyi. Barriwa. 9Ngajakayi nanda mudu nganinyi Jisuswanyi, “Wanyi nganyi niji.” Baki jananganjayi nganinyiwanyi, “Ngaki niji Kaja, kajangangi nurru wuwarrmuku kalawuyngkurru mankanyina.” 10Baki yililikajba nyuli Jisus, “Mikujiyi manjijba yalunya wuwarrmuku nanginbunanyi yajinanyi. Munyajbakiyi yalunya yuwajiwa jungunkurri nayiba yajina.” 11Bundu barri nanaba lungkulina wardamba yalungki kajamuku bikibikimuku. 12Baki yililikajba yali Jisus wuwarrmukunyi. Kudanyu yali yililikajba Jisus, “Jalija ninji manjijba nurrunya nanganbunanyi, baki manjijbakiyi nurrunya yalundurri bikibikimukuyngkurri. Janurru ngankijba nanaba bikibikina.” Barriwa. 13Baki barriwa munyajba yalunya wuwarrmuku ngankiykurri bikibikimukunyina Jisuswanyi. Baki ngankijba yali bikibikina. Baki muningka wirlku yali bikibikimuku. Muningka yali yirrba wayka wabudana. Yirrba yali wayka karnarrana yajina, baki yali bukambiju ngurrulijba wabudana. Nanamuku bikibikimuku yali wirdikudukudumuku, 2000 barri. 14Ngala nanamuku lalanbawarrmuku bikibikinyi, wirlku yali kula yalunginkurri barrawuyabarrawuyarri. Wanbiya yali, baki karu yalunjali mungkijimuku yalungi bikibikinyi, baki nanankanyi jali yabimba Jisuswanyi. Baki kajamuku yali jilajba nanankurri Jisusyurri naji yaji. 15Wanbiya yali nangandu Jisusnyina, baki najba yali nanda mudu nganinyi, jali barrin wuwarryudi mankanyi. Ngala miku nyuliyanyi mili muningka kaya. Karda nyuli jungku jumbalayudi. Miku nyuli mudu, ngala kunyba nyuli kulaji. Najba yali nanda nganinyi, baki marrala yali. 16Baki nanamukunyi jali yalu najba Jisus manjiykurri wuwarrmuku yalundurri bikibikyurri, yalunjali karu yingkamuku. Yalunjali karu yingkamuku jali yalu wanbiya nanaba. 17Baki yali ngajaka Jisus, janyulu barlba yalunbunanyi yajinanyi. 18Jali mili ngankijba Jisus muwardana, baki nanangini nganinyiwanyi jali waluwa nyulu wuwarryudi mankanyi, kudanyu nyuli ngajaka Jisus, “Jangayu jila nganyindu. Munyajbakiyi ngana jilaykanyi nganyindu.” 19Ngala jananganjayi Jisuswanyi, “Mikujiyi jilajba ngakindu. Miku. Ngala wijbakiyi nganyinkurri barndarri. Karukiyi yalunya nganyinmuku mungkijimuku, nanankanyi yajinyi jali yabimba Kudwanyi nganyi. Karukiyi yalunya nangangi Kudkanyi, nyuli ngindu muwa nganyi, baki nyuli kunymamba ninya mankanyi.” Barriwa. 20Baki wijbayi nanda nganinyi. Jilalajba nyuli nananyina yajina. Yidamba nyuli kaja barrawuyabarrawuya, 10 barri. Baki nyuli karu yalunya nanankanyi jali yabimba Jisuswanyi nangangi, jali nyulu jakajba wuwarrmuku nanganbunanyi mankanyinanyi. Baki bukambiju jali yalu manku nangangi jangkurr, baki manmala yali. Kudanyu yali manmala nanankanyi yajinyi. Barriwa.

Wankambayi Ngila, Baki Kunymambayi Jibarri Jisuswanyi.

21Wijba yali bayangarrinybarri Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Ngankijba yali muwardana, baki birlbirdamba yali bayangarriji. Wanbiya yali, baki walajba yali muwardananyi. Jilajbayi walkurra muramuku nangandurri Jisusyurri, mijimbangu barri. Karrinja yali lukuluku nangandu. 22Jilajbayi nganinyi nangandurri Jisusyurri. Nyuli mambuka jurjkanyi nananyina yajina, nangangi niji Jayirus. Wanbiya nyuli nanaba nangandu Jisusnyina, baki mururu nyuli wayka nangandu. 23Yanyba nyuli nangangi Jisuskanyi, “Ngaki jandanyi, nanda ngila, nyulu lunjika. Lunjika nyulu kudanyu barri. Barringa barri janangka janyba. Janinji kuna jilajba ngakinkurri barndarri, baki janinji marrimba nanda ngila kunymambiji.” Nani nyuli ngajaka Jisus. 24Walajbayi Jisus baki jilajbayi nangandu nanganginkurri barndarri. Kajamuku yali lukuluku malumba nangandu Jisusnyina jali nyulu jilajba. Jululumba yalili Jisus. 25Baki yingamali jibarri nanaba yalundu. Nyuli lunji. Ngulya jurrwayi yurrngumba barri. Wabulinyi jurrwayi yurrngumba 12 kindilkurrinyi. 26Wabula barri nyulili barlba kajayurri yarrbirrayurri. Nyulili wajba yalunya kajanyi dungalanyi. Ngala jaru barri. Miku yaliyala kunymamba nanda jibarri. Yuwajiwa jurrwayi ngulya yurrngumba barri. Lunji nyuli kudanyu barri. Mikuyaji dungalanyi nangandu. 27Waluwa nyuli manku yalunya yanybikurri nangangi Jisuskanyi, nyuli kunymamba yalunya yingkamuku. Baki nulijba nyuli Jisuskanyi, nyulu kunymambikanyi nangangi mankanyi marda. Jilajba nyuli bayngkani nangandu Jisusnyina. 28Mankumanku nangki nanda jibarri, “Jaliyi ngayu marrimba nangangi jumbala, baki jangayu kunybijba.” Nani barri mankumanku nangki, baki nanankardi nyuli jilajba bayngkani nangandu Jisusnyina. 29Baki marrimba nyuli nangangi jumbala. Baki dukujbayi nanda ngulya nangandu. Dukujbayi. Jingkijbayi jibarriwanyi, dukujbayi nanda ngulya, kunybijbayi nangangi mankanyi. 30Ngala yinarramba barri majabujbayi Jisus mankanyi, jali marrimba jumbala jibarriwanyi. Majabujba nyuli mankanyi. Yangkalamba nangki Jisus, baki yanyba nyuli yalungi, “Wanyingini marrimbayi ngaki jumbala. Wanyingini.” 31Ngala yanybayi nanganginmuku kandimuku nangangi, “Kajamuku yalu lukuluku nganyindu. Yalili jululumba ninya yurrngumba barri. Wanyingkanyi ninji ngajaka, wanyingini ninya marrimbayi.” 32Ngala mili kulwayi Jisus yalungi naji nanda jali marrimba nangangi jumbala. 33Ngala nanda jibarri, jingkijba nyuli, kunybijbayi nangangi mankanyi, baki marrala nyuli kudanyu barri. Birrirra nyuli mankanyi nangangi. Ngala jilajba nyuli nangandurri Jisusyurri, baki mururu nyuli wayka nangandu. Baki karu nyuli Jisus nanganginkanyi mankankanyi. 34Yanybayi Jisus nangangi, “Jibarri, mikujiyi marrala ngaki. Ninji kunybijbangka, kuyungangi ninji ngaki jangkurr. Wijbakiyi nganyinkurri barndarri. Janinji jungku mardumardu muwa.” Barriwa.

35Ngala yuwajiwa yanybayi Jisus jibarrinyi, baki wanbiyayi kudiya nanganbunanyi barndananyi mambukananyi. Jilajba yali nangandurri mambukarri Jayirusyurri, baki karu yali, “Janyba nangki nganyi jandanyi ngilayurru. Janyba nangki. Marda nyulimi miku jilajba nanda milidimbawarr nganyinkurri barndarri. Marda nyulimi wambu jungku, janybangangi nangki nganyi jandanyi ngilayurru.” 36Ngala yurlwayi Jisus nanankanyi jangkurranyi. Manku nyuli, ngala yurlwa nyuli. Ngala yanyba nyuli nanankanyi mambukanyi, “Mikujiyi marrala yajinyi, ngala kuyukiyi ngaki jangkurr.” Barriwa. 37Baki yanybayi Jisus yalungi muramukuyngka, “Miku janarri mili jilajba ngakindu. Miku.” Ngala ngawamba kujarra yingamali kandimuku yali mili jilajba nangandu. Yali Bida, baki buwakula Jayims baki Jun. Ngawamba yali mili jilajba nangandu, marda nanda mambuka Jayirus. 38Mili yali jilajba, baki wanbiya yali barndana. Kajamuku yali nanaba barndana. Ngindu yali muwa kudanyu barri nanankanyi ngilayurruwa. 39Ngankijbayi Jisus barndana, baki yanyba nyuli yalungi, “Wanyingkanyi narri kudanyu ngindu muwa. Wanyingkanyi. Mikukimi nayinda ngila kurdan. Muningka nyulu kulukangka. Miku nangkimi janyba.” 40Ngala yurlwa yali nangangi. Kakalijba yali nanganginkanyi jangkurranyi. Kakalijba yali. Ngala manjijbayi yalunya barndananyi Jisuswanyi. Jali yalu barlba, baki kuyu nyuli yalunya, ngardanganja nangangi ngilayurruwa, baki nijanganjinyi nangangi, marda murrku kandimuku nangangi. Jilajba yali nangandurri ngilayurruwarri. 41Marrimbayi ngila marni Jisuswanyi, baki yanybayi nangangi, “Dalida kumi.” Nanda jangkurr Ju yanyi barrinani, “Ngila. Ngayu karungka ninya, walajbakiyi.” Barriwa. 42Baki walajbayi nanda ngila waykalinya. Walajba nyuli, baki jilajba nyuli. Yuku barri nyuli. Nanda barri ngila, barringa barri nyuli wurrumbarra. Jali yalu najba nanda ngila walaykurri, baki manmala yali. Manmala yali kudanyu barri. 43Jirrinybayi yalunya Jisuswanyi, maramaramba nyuli, “Miku janarri karu yingkamuku, jali ngayu wankamba nayinda ngila. Miku. Ngala wajba janarri ngila mamanyi.” Nani barri nyuli jirrinyba yalunya Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index