Ecrã de busca

Mark 2:24

24Ngala kudiyanymuku Barasimuku jalili yalu kudanyu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, yali nanaba marda yalundu. Yali najba kandimuku dulaykurri yami baki jarrkurri yaji. Baki yanyba yalungki, “Yalu dulabangka yami karnbananyi. Nani barri yalu wakingka.” Baki yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Najbakiyi yalunya, nganyinmuku kandimuku. Yalu dulabangka yami jarrkanyi. Nani barri yalu wakingka. Nani barri yalu jungkuka balkina yuwana Musiskanyi. Yanybaka nanda yuwa, mardakimi nganinyi miku waki Sadidi barri. Yuku yalu waki yingkana kambana, ngala miku Sadidi. Jala barri Sadidi, ngala nganyinmuku kandimuku yalu wakingka, yalu dulabangka yami. Wanyingkanyi yalimi miku ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Wanyingkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index