Ecrã de busca

Hebrews 11

1Jala ngambala kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi, baki ngambala jingkijbangka Kud, janyulu yabimba kunyba yaji ngambalangi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda kingkarri barri nangandu. Miku ngambaliyi najba Kud. Baki miku ngambaliyi najba nanda kunyba yaji kingkarri, ngala ngambala jingkijbangka barri, nanda jangkurr nangangi duja. Baki nanankardi barri ngambala kuyungka nangangi jangkurr. Baki ngambala jingkijbangka Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba janyulu yabimba yaji. 2Kudiyanymukunyi wankalamukunyi yali kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki mirnarrijbayi Kud muwa yalungi barri. Nyuli mirnarrijba muwa yalungi. Yanybayi Kud yalungi, janyulu yabimba yaji yalungi juju barri baku yalungi murrkana. Ngala miku yaliyanyi najba Kud yabimbikurri nanda yaji. Jilijbawa. Ngala jingkijba yali Kud, dujamba janyulu yabimba nanda yaji baku barri. Yali kuyu nangangi jangkurr, yali ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi, baki nanankardi barri mirnarrijbayi Kud muwa yalungi barri. Barriwa.

3Miku ngambaliyanyi najba Kud yabimbikurri yaji wabula kamambarra. Miku ngambaliyanyi najba Kud yabimbikurri jamba baki kanja baki bukamba yaji junu. Ngala ngambala jingkijbangka Kud, nyuli yabimba bukamba nanda yaji. Jali mikuyaji yajinyi, baki yanybayi Kud jangkurr, baki walajbayi bukamba yaji. Barriwa.

4Mankumankuwa narri nanamuku wankalamuku jalili yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Nyulu karungka ngambalanya yalungi Kudwanyi nanganginyina najana. Karungka ngambalanya yalungi, yingkanyi baki yingkanyi baki yingkanyi. Karungka ngambalanya yalungi, jali yalu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, jali yalu jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jali nyulu yanyba janyulu yabimba. Jangayu karu narrinya yalungi wankalamukuyngka. Nanda lirrka nganinyi jali yabimba Kudwanyi, kujarra jandanyi nangangi. Nanda lirrka jandanyi nangangi, nangangi niji Kayin, baki nanda burrandinyi jandanyi nangangi, nangangi niji Yabil. Nyuli kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi burrandiwanyi, Yabilwanyi. Kuyu nyuli jangkurr nangangi Kudkanyi, baki wajba nyuli Kud yajinyi. Jingkijba nyuli Kud, nyuli dujanya, baki kuyu nyuli nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki nanankardi barri nyuli wajba Kud kunybanyi yajinyi. Ngala nanangini lirrkawanyi Kayinwanyi, miku nyuliyanyi wajba Kud kunybanyi yajinyi. Ngawamba nyuli wajba Kud bijal kunybanyi yajinyi, ngala nanangini burrandiwanyi Yabilwanyi, nyuli wajba Kud kudanyu kunybanyi yajinyi. Baki nanankanyi barri mirnarrijbayi Kud muwa nangangi barri burrandiyngkanyi. Mirnarrijba nyuli muwa nangangi Yabilkanyi, wajbangangi nyuli kudanyu kunybanyi yajinyi. Barriwa. Nanda jangkurr najana nangangi Kudkanyi yanybaka nangangi Yabilkanyi, baki nani barri ngambala jingkijbangka Yabil, nyuli kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, nyuli jungku yurlurrmba kudanyu nangangi barri. Marda ngambalimi mankumankuwa Yabil baki marda ngambalimi jungku nani nangangi Kudkanyi marda. Barriwa.

5Baki yingka wankala barri, jali nyulu jungka bijal juju bayngkani nangandu Yabilnyina, nangangi niji Yinuk. Nyuli jingkijba Kud, nyuli dujanya, baki nyuli kuyu nangangi jangkurr yurrngumba barri. Nanankardi barri mirnarrijbayi Kud muwa nangangi Yinukanyi, baki nyuli kandimba Yinuk. Baki nanankardi barri mikukiyanyi munyajba Yinuk janybikurri nangka Kudwanyi. Miku. Ngala kuyu nyuli Yinuk kingkarri jungunki nangandu lalijina. Miku nangkiyanyi janyba nanda Yinuk, ngala kuyuyi kingkarri nangandu Kudwanyi. Nanganginmuku, kujba yalungki nangangi, ngala miku yaliyi wakaramba nangangi mankanyi. Barriwa. 6Mikukimi mirnarrijba muwa Kud nangangi jala mikukimi kuyu nangangi jangkurr. Ngala nyulu mirnarrijbangka muwa nangangi, jala nyulu jingkijbangka Kud, nyulu barri dujanya Kud, baki nyulu kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi. Jaliyi ngambala nulijba Kud, nyulu mirnarriykanyi muwa ngambalangi barri, baki marda ngambalimi jingkijba Kud, nyulu dujanya Kud. Marda ngambalimi jingkijba Kud, janyulu yabimba kunyba yaji ngambalangi, jala ngambala kudanyu kuyu nangangi jangkurr yurrngumba barri. Barriwa.

7Jabarri yingka wankala, nangangi niji Nuwa. Yanybayi Kud nangangi Nuwanyi. Karu nyuli Nuwa, baku barri juju janyulu manjijba walkurra mali ngurrunbikanyi yalunya. Baki jirrinyba nyuli Nuwa, nyulu yabimbiji walkurra muwarda. Jingkijbayi Kud Nuwawanyi, nyuli dujanya, baki yabimbayi muwarda Nuwawanyi. Yuwajiwa duku yaji, mikuyaji janjanyi, ngala kuyuyi nangangi jangkurr Kudkanyi Nuwawanyi, baki yabimba nyuli nanda walkurra muwarda. Yabimba nyuli nanda muwarda dukuna yajina, karuyingangi Nuwa Kudwanyi nyulu yabimbikanyi muwarda. Nanankardi barri jali wirlku nanda walkurra mali, baki marrimbayi Nuwa mardarda muwardana Kudwanyi. Nuwa baki nangangi maninganja, baki nanganginmuku murrku jandanyimuku, baki yalungi maninganjamuku, marrimbayi yalunya mardarda muwardana Kudwanyi. Ngala yingkamukunyi, miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki yali ngurrulijba wabudana bukambiju. Yi. Marrimbayi Nuwa mardarda Kudwanyi, jungkungangi nyuli yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jali nyulu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Barriwa.

8Jabarri yingka wankala, nangangi niji Yabrayam. Yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi. Karu nyuli Yabrayam, janyulu yingijba nanda yaji jali nyulu jardijba nanaba yajina, baki janyulu jilajba bayungu barri. Yanybayi Kud nangangi, janyulu wajba Yabrayam yingkanyi yajinyi juju barri bayungu. Baki kuyuyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Yabrayamwanyi. Jingkijba nyuli Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba yaji. Baki yingijbayi nangangi yaji Yabrayamwanyi, baki barlba nyuli bayungu. Ngala miku nyuliyanyi jingkijba nanda yaji bayungu, baki miku nyuliyanyi jingkijba yaji wanjawa nyulu jilajbangka. 9Ngala ngayangayijba nyuli nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi, baki barlba nyuli juju bayungu. Barlba nyuli juju barri bayungu yingkarri yajiyurri, baki jungku nyuli nanaba. Miku nyuliyanyi wijba nanganginkurri yajiyurri. Yuwajiwa nyuli jungku nananyina yajina bayungu, ngala nyuli ngurranyi nananyina yajina yurrngumba barri. Miku nyuliyanyi yabimba barrawu nananyina yajina, ngala nyulili jungku wardarana, bakili nyulu jilalajba nananyina yajina yurrngumba barri. Baki nangangi jandanyi niji Yayisak, baki nangangi murimurimba nyulu, niji Jakib, bulili marda jilalajba nananyina yajina bayngkani barri nangandu. Buli marda ngurranyiwuya nanankanyi yajinyi. Ngala yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi, nanankanyi yajinyi. Karu nyuli Yabrayam, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi, nanganginmuku murimurimba nyulu yalunya juju barri bayngkani nangandu. Jayalu mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Janyulu yalunginmirra yaji barri. 10Ngala mirnarrijbayi Yabrayam muwa, ngala nyuli jungku ngurranyi nananyina yajina. Mirnarrijba nyuli muwa, kuyungangi nyuli jangkurr nangangi Kudkanyi. Jingkijba nyuli Kud, baku barri janyulu wajba Yabrayam yajinyi Kudwanyi. Janyulu kuyu Yabrayam kingkarri lalijiyurri, nanganginkurri yajiyurri Kudkanyi. Janyulu mungkiji nanankanyi yajinyi kingkarri jala nangangi yaji Kudkanyi. Barriwa.

11-12Nanda Yabrayam nyuli malbu, baki nangangi maninganja niji Sara, nyuli bardibardi. Mikuyaji jandayngkanyi bulangi. Ngala karuyi Yabrayam Kudwanyi, janyulu wudumba kajamuku murimurimba nyulu yalunya juju barri bayngkani nangandu. Kuyuyi nanda jangkurr Yabrayamwanyi. Jingkijba nyuli Kud, nangangi jangkurr duja barri. Kuyuyi jangkurr Kudkanyi Yabrayamwanyi, baki nanankardi barri yabimbayi yaji nangangi Kudwanyi. Nanda Yabrayam kudanyu nyuli malbungujba mankanyi, baki nangangi maninganja Sara nyuli bardibardingujba mankanyi. Ngala yabimbayi ngiruka yaji bulangi Kudwanyi, kuyungangi buli jangkurr nangangi Kudkanyi, Yabrayamwanyi baki Sarawanyi. Yabimbayi ngiruka yaji bulangi Kudwanyi, baki ngawakuku nyuli nanda bardibardi, baki birnandaba nangki jukanyi bardardanyi. Jali nyulu jardijba walkurra nanda juka, baki nyuli wudumba maninganja nangangi, baki jandanyiwuya. Nani barri baku barri juju, yali kajamuku barri jali yalu barrinani murimurimba nyulu yalunya Yabrayamwanyi juju barri bayngkani nangandu. Yali wirdikudukudumuku, barrinani nanamuku wirdikudukudumuku warrawiji kingkarri lalijina. Yali wirdikudukudumuku barrinani nanamuku wirdikudukudumuku mundarrmuku. Barriwa.

13Nanamukunyi wankalamukunyi Yabrayamwanyi, Sarawanyi, Yayisawanyi, baki Jakibwanyi, yali kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Yali jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba yaji. Yanybayi Kud, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi bayungu, baki juju barri baku nyuli wajba yalunya nanankanyi yajinyi. Nyuli wajba yalunya nanankanyi yajinyi, nanamuku kajamuku jali yalu jungku juju barri bayngkani yalundu. Yalu jungkuyi mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Ngala nanamukunyi lirrkamukunyi, miku yalunjaliyanyi najba jungunkurri mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Ngala yali jingkijba Kud, baku barri janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi. Yalili jilalajba nananyina yajina, ngala baku janyulu yalunginmirra yaji. Yalunjalili karu yingkamuku, yali ngurranyimuku nanankanyi yajinyi, muningka yalili jilalajba nananyina yajina. 14Nani barri yalunjalili minimba, yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi. Yalu nulijbangka yingkanyi yajinyi, janyulu yalunginmirra yaji kingkarri nangandu Kudnyina. 15Miku yaliyanyi ngurungurujba nanankanyi yajinyi karru, jali yalu yingijba wabula. Miku yaliyanyi nulijba wiykanyi nanankurri. Jaliyanyi yali nulijba wiykanyi, baki yuku yaliyanyi wijba karri. Ngala miku yaliyanyi nulijba wiykanyi. 16Ngala yali ngurungurujba yingkanyi yajinyi kingkarri barri, jala mili kunyba yaji, jala nangangi yaji Kudkanyi. Yali nulijba jungunkanyi kingkarri nangandu Kudnyina. Baki nanankardi barri mikukiyanyi Kud manyirru yalungi, ngala nyuli mirnarrijba muwa yalungi kudanyu barri. Nyuli mirnarrijba muwa yalungi, jali yalu yanyba nangangi, nyuli yalungi Kud. Nyuli mirnarrijba muwa yalungi, baki janyulu kuyu yalunya kingkarri nanganginkurri yajiyurri. Nanda yaji kingkarri janyulu yalunginmirra yaji, baki jayalu jungku nanaba nangandu yurrngumba barri. Barriwa.

17-19Baki mili barri, jangayu karu narrinya nangangi Yabrayamkanyi. Birnandaba nangki jukanyi nangangi maninganja Sara, baki nijarrijba buli nanda bardarda Yayisak. Baki karuyi Yabrayam nanankanyi jukanyi Kudwanyi. Jalija nyulu jardijba walkurra, baki janyulu wudumba jandanyiwuya Yayisakwanyi, baki janyulu wudumba murimurimba nyulu yalunya. Barriwa. Nani barri janyulu wudumba kajamuku murimurimba nyulu yalunya Yabrayamwanyi juju barri bayngkani nangandu. Nani barri janyulu wudumba kajamuku yalunya, barrinani karuyi Yabrayam wabula Kudwanyi. Barriwa. Jali jardijba nangangi jandanyi Yayisak walkurra juka, baki mili yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi. Karu nyuli Yabrayam, janyulu wajba Kud nanganginkanyi jandayngkanyi, janyulu kurdanba nanda juka dungalana yajina, niji Yalda. Nani barri janyulu yabimba yaji, barrinani jalili yalu wajba Kud barnyinyi. Kuyuyi nangangi jangkurr Yabrayamwanyi. Ngayangayijba nyuli nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi. Wudumba nyuli nangangi jandanyi, kijijba nyuli, baki yarrijba nyuli dungalana yajina kurdanbikanyi nanda juka. Nani barri yabimbayi yaji Yabrayamwanyi, jingkijbangangi nyuli Kud, nyuli ngirukamirra. Jaliyi nyulu kurdanba nangangi jandanyi Yabrayamwanyi, baki yuku janyulu mili wankamba juka Kudwanyi. Nanankardi barri nyuli kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Nyuli yabimba nanda jali karu Kudwanyi. Kijijba nyuli nanda juka dungalana, baki marrimba nyuli nanda majaja karlbiji nangangi jandanyi. Ngala kurrkunbayi Yabrayam Kudwanyi, baki miku nyuliyanyi karlba. Barriwa. Miyakijbayi Kud Yabrayamkanyi, jaliyi nyulu kudanyu maruka muwa nangangi Kudkanyi, jaliyi nyulu maruka muwa nangangi Kudkanyi mili kudanyu nanganginkanyi jandayngkanyi. Baki nanankardi nyuli karu Yabrayam nyulu kurdanbiji nangangi jandanyi. Barringa barri nyuliyanyi kurdanba, ngala kurrkunbayi Kudwanyi. Baki nanda barrinani mili wankambayi nanda juka Kudwanyi. Barriwa.

20Jali nanda Yayisak malbungujba mankanyi, baki wudumba nyuli jandanyiwuya. Niji bulangi Yisu baki Jakib. Baki yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi bulangi barri. Ngajaka nyuli Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji bulangi. Kuyu nyuli nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Yayisakwanyi, baki nanankardi barri nyuli jingkijba Kud, janyulu yabimba kunyba yaji bulangi, baki yalungi marda, nanganginmukuyngka murimurimba nyulu yalunya juju barri bayngkani nangandu. Barriwa.

21Baki nanda barri Jakib, kajamuku nanganginmuku jandanyimuku. Jali nyulu malbungujba mankanyi, baki wudumba nyuli kujarra murimurimba nyuli bulanya. Bulangi nijanganjinyi, nangangi niji Jusib, jala nyuli jandanyi nangangi Jakibkanyi. Nanda Jakib nyuli malbumirra. Jilajba nyuli ridiridiyudi. Nyuli darrangka nanaba ridiridina, ngala nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi bulangi barri murimurimba nyuli bulanya. Ngajaka nyuli Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji bulangi. Kuyu nyuli jangkurr nangangi Kudkanyi. Baki nanankanyi barri nyuli jingkijba Kud, janyulu yabimba kunyba yaji bulangi, janyulu lalanba bulanya yurrngumba barri. Barriwa.

22Baki nanda yingka Jusib, jali nyulu malbungujba mankanyi, baki nyuli jungku nanaba yajina mili bayungu, niji Yijib. Nyulu marda kuyuyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Nyulu jingkijbayi Kud, nangangi jangkurr duja barri. Juju barri wabula yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi bayinga Kudwanyi. Janyulu wajba nanankanyi yajinyi yalunya murimurimba nyulu yalunya juju barri bayngkani nangandu Yabrayamnyina. Nani barri yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi wabula barri. Kuyuyi nanda jangkurr Jusibwanyi. Jingkijba nyuli Kud, baku barri janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi bayinga. Baki nanankardi barri jali nyulu malbungujba mankanyi, baki nyuli yanyba nanankanyi yajinyi bayinga. Yanyba nyuli, baku barri jayalu yingijba nanda yaji Yijib, jayalu jilajba nanankurri yajiyurri. Baki nyuli karu yalunya, jalija yalu barlba, baki jayalu wiykunumba nanda nguli nangangi yalundu. Barriwa.

23Baku barri juju yuwajiwa yali jungku nananyina yajina mili bayungu Yijib. Yali kajamuku barri wirdikudukudumuku, ngala yuwajiwa yalu ngurranyimuku nananyina yajina. Niji yalungi nanamanji barri Jumuku. Ngala nanda mambuka nanankanyi yajinyi nyuli marrala yalungi. Yiningki jayalunjalu daba wakara nanganginmuku mungkijimuku. Nanankardi barri nyuli jirrinyba yalunya, yalu kurdanbiji bukambiju buyingkinyi bardardamuku, jala yalu jukamuku. Maykarrawuyanyi barri, wudumba buli buyingkinyi juka bardarda, niji nangangi Musis. Baki najba buli, nyuli kunyba bardarda, kunybamirra. Ngala miku buliyanyi ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi mambukanyi. Miku buliyanyi kurdanba nanda bardarda, ngala ngadijba buli nanda bardarda. Ngadijba buli bardarda bulanginyina barndana murrkunyina yakarlina. Kuyu buli jangkurr nangangi Kudkanyi. Jingkijba buli Kud, janyulu lalanba bulangi bardarda. Nanankardi barri miku buliyanyi marrala yurlwankanyi nanankanyi jangkurranyi kurdanbikanyi nanda bardarda. Barriwa.

24-26Ngala wakarambayi nanda bardarda Musis jibarriwanyi. Nyuli jandanyi nangangi, nanankanyi mambukanyi jali nyulu jirrinyba yalunya kurdanbikanyi bardarda. Wakarambayi nanda bardarda nanangini jibarriwanyi, baki maruka nyuli muwa nangangi. Kuyu nyulu bardarda, baki jardiykunumba nyuli nanda juka barrinani nanda nanganginmirra kulunganja. Ngala jali nyulu jardijba walkurra nganinyi, baki najbayi nanganginmuku mungkijimuku Jumuku Musiswanyi. Najbayi yalunya wakiwarrmuku, ngala yalunginmuku mambukamuku yali balkimuku. Wajuba yalunjalili, baki daba yalunjalili. Yalili yabimba balki yaji yalungi barri, nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka Musiskanyi. Miku nyuliyanyi jungku yalundu Jumukunyina, ngala nyuli jingkijba nanamuku Jumuku, yali nanganginmuku mungkijimuku. Nyuli marda Ju. Nyulu marda kuyuyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Musiswanyi. Nyulu durrijbayi nanda nangangi jangkurr. Nanda jibarri jali nyulu jardijba Musis, nyuli yanyba nangangi Musiskanyi, nyuli nanganginmirra jandanyi, nyuli mungkiji yalungi Yijibmukuyngka. Ngala mikukiyanyi nulijba Musis jungunkanyi mungkiji yalungi Yijibmukuyngka. Ngala nyuli nulijba yalungi, yalu jingkiykanyi nangangi, nyuli mungkiji yalungi Jumukuyngka. Jingkijbayi Kud Musiswanyi, marukayi muwa Kud yalungi Jumukuyngka. Baki marukayi muwa Musis nangangi Kudkanyi. Kuyu nyuli nangangi jangkurr Kudkanyi Musiswanyi. Nulijba nyuli jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Nulijba nyuli kandimbikanyi yalunya nanganginmuku mungkijimuku Jumuku. Baki jingkijba nyuli, jaliyi nyulu yurlwa yalungi, nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka, jaliyi nyulu mili jungku yalundu Yijibmukunyina, barrinani nyuli mungkiji yalungi, baki jayalu yabimba kunyba yaji nangangi Yijibmukunyi. Jayalu wajba kajanyi yajinyi, jayalu yarrijba Musis walkurra mambuka yalungi. Marda jingkijba nyuli, jaliyi nyulu kandimba yalunya Jumuku, baki jayalu wajba kijinyi mambukamukunyi Yijibkanyi. Jayalu kudanyu kakalijba nangangi. Jayalu linjumba nangangi mankanyi, barrinani yalunjalili linjumba Jumuku. Nani barri jayalu yabimba yaji nangangi, barrinani baku yali yabimba yaji nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala jaliyi nyulu miku kandimba yalunya, nanganginmuku mungkijimuku, baki janyulu jungku balki nangangi Kudkanyi. Janyulu jungku balki nangangi. Ngala miku nyuliyi mili jungku barrinani mungkiji yalungi Yijibmukuyngka. Miku nyuliyi mili yurlwa yalungi Jumukuyngka. Janyulu kandimba yalunya nanganginmuku mungkijimuku Jumuku. Yuku jayalu wajba kijinyi. Yuku jayalu kudanyu kakalijba nangangi, ngala janyulu jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Janyulu kandimba yalunya Jumuku. Baki nani barri nyuli yabimba, jingkijbangangi nyuli Kud, janyulu yabimba kunyba yaji nangangi baku barri Kudwanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji nangangi, jaliyi nyulu kandimba yalunya Jumuku Musiswanyi. Barriwa.

27Ngala nanda walkurra mambuka Yijibkanyi, nyuli ngarrangarra muwa nangangi Musiskanyi. Kudanyu nyuli ngarrangarra muwa nangangi, baki barlbayi Musis nanamunanyi yajinanyi. Barlba nyuli karri. Kuyu nyuli nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, baki miku nyuliyanyi marrala nangangi nanankanyi mambukanyi Yijibkanyi. Miku nyuliyanyi marrala nangangi, jingkijbangangi nyuli Kud, janyulu lalanba yurrngumba Kudwanyi. Durrijba nyuli Kud, barrinani nyuli najba Kud jilaykurri walu nangandu barri. Miku nangkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Kudanyu nyuli durrijba Kud yurrngumba barri. 28Baku barri juju wijbayi Musis bayungu Yijibyurri. Manjijbayi Musis bayungu Kudwanyi. Janyulu nyulu Musis mambuka yalungi Jumukuyngka. Wijbayi Musis, baki mili yanybayi Kud nangangi. Karu nyuli Musis, janyulu yabimba ngiruka yaji nanaba Yijib Kudwanyi. Janyulu kurdanba yalunya bukambiju lirrkamuku jandanyimuku jukamuku yalundu nanaba Yijib. Nanda walkurra mambuka Yijibkanyi, miku nyuliyanyi kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi. Miku nyuliyala munyajba yalunya Jumuku, yalu jilaykurri nanganbunanyi yajinanyi. Miku nyuliyala munyajba yalunya jilaykurri, ngala kurrkunba nyuli yalunya. Baki nanankardi barri janyulu kurdanba yalunya lirrkamuku jukamuku Kudwanyi. Janyulu manjijba yingamali Yanjil kurdanbiji yalunya bukambiju yingamalina mungana. Janyulu ngankijba yingkana barndana, baki yingkana barndana, baki yingkana barndana, baki janyulu kurdanba bukambiju lirrkamuku jukamuku Yanjilwanyi. Niji nangangi “Yanjil Kurdanbawarr.” Ngala karuyi Musis Kudwanyi, janyulu jirrinyba nangangimuku mungkijimuku Jumuku Musiswanyi. Janyulu jirrinyba yalunya, jayalu wudumba bulungu jib. Jayalu kurdanba, baki jayalu namba lukuluku nanaba bardawana nananyina nanganginyina ngulyana. Jayalu namba kujarranyina wilina baki yundu barri bardawana yalunginyina barrawuna. Jalija najba ngulya bardawana nanangini Yanjilwanyi, baki miku nyuliyi ngankijba kalawuyngkurru, miku nyuliyi kurdanba lirrka juka nanaba kalawuyngkurru. Janyulu kangandijba nanaba barrawuna, ngulyangangi. Nani barri karuyi Musis jirrinybikanyi yalunya Kudwanyi. Kuyuyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Musiswanyi. Baki jirrinyba nyuli yalunya Jumuku, yalu nambiji lukuluku yalunginyina bardawana ngulyayudinyi. Nani barri yali yabimba yaji Jumukunyi, baki kangandijbayi nanda Yanjil Kurdanbawarr yalunginyina barndana. Kangandijbayi Yanjil nananyina mungana barri. Baki yali nijarrijba nanda mungana “Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi”, kangandijbayingangi nanda Yanjil yalunginyina barndana. Nani barri kuyuyi jangkurr nangangi Kudkanyi Musiswanyi, baki yabimba nyuli nanda jali karu nyulu yabimbikanyi Kudwanyi. Barriwa.

29Nanamunanyi munganawunyi yajiwunyi jali kangandijba Yanjil, baki barlba yali Jumuku nanamunanyi yajinanyi Yijibnanyi. Kuyuyi yalunya karri Musiswanyi. Wanbiya yali kanjana muluna wabudana. Niji nangangi “Nganmarra Kanja.” Jirrinybayi Musis Kudwanyi, janyulu kuyu yalunya Jumuku wayka kanjarri, jayalu burrijba nanda wabuda. Yali kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi nanamukunyi Jumukunyi. Yali kuyu nangangi jangkurr, baki yali durrijba Musis wayka kanjarri. Yandarrambayi nanda kanja Kudwanyi, baki yali burrijba dukana yajina, baki mili yali walajba karrurrinybana bukambiju. Ngala malijbayi yalunjalu ngarrkadabawarrmukunyi Yijibkanyi. Karrala yali wayka burriykanyi dukana yajina, ngala wiykunumbayi wabuda Kudwanyi, baki ngurrulijba yali wabudana bukambiju.

30Jabarri baku barri juju, janyba nangki Musis, baki yingka barri, nangangi niji Jujuwa, nyuli buyingkinyi mambuka yalungi barri. Nyuli kuyu yalunya Jumuku nanankurri yajiyurri jali yanyba Kud yalungi, janyulu yalunginmirra yaji. Ngala mungkijimuku nanankanyi yajinyi, yali jungku kajana barrawuyabarrawuyana. Yabimba yali walkurra ngiruka barriki lukuluku barri dungalayudinyi. Juju barri kingkarri nanda barriki, baki mikuwali ngankijba yingkamuku daji yalunya. Jungku yali Jumuku bundu yingkana barrawuyabarrawuyana niji Jiriku. Yanybayi Kud nangangi Jujuwakanyi. Karu nyuli Jujuwa, nyuluja kuyu yalunya Jumuku lukuluku nananyina barrikina. Jayalu jilalajba lukuluku, baki jayalu wijba yalunginkurri barndarri. Jabarri munganawa barri mili jayalu jilalajba lukuluku, baki jayalu wijba barndarri. Nani barri jayalu yabimba yaji. Barriwa. Baki kuyu yali nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Jumukunyi, baki yabimba yali nanda jali karu yalunya yabimbikanyi yaji Kudwanyi. Jilalajba yali lukuluku nananyina barrikina yurrngumba 7 kambana, baki dalyambayi nanda walkurra barriki Kudwanyi. Ngankijba yali Jumuku, baki daba yalunjali mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Daba yalunjali wakara barri. Nani barri yalunjali wakaramba. Kuyu yali nanda jangkurr nangangi Kudkanyi Jumukunyi, baki nanankardi barri dalyambayi nanda barriki yalungi Kudwanyi. Barriwa.

31Wujina barri waluwa yali jilalajba lukuluku nananyina barrikina, baki manjijbayi kujarra nganinyiwuya Jujuwawanyi. Manjijba nyuli bulanya, ningkiji nanda barrawuyabarrawuya. Nulijbayi Jujuwa jingkiykanyi nanda yaji marda yalunya nanaba kalawuyngkurru. Jabula najba nanda yaji, baki jabula karu Jujuwa nanankanyi yajinyi. Kardarda buli ngankijba bardawana, baki binanyba buli naji yaji. Ngala najbayi bulanya yingkawanyi, baki kujbayi bulangi ngarrkadabawarrmuku kurdanbiji bulanya. Ngala kandimbayi bulanya jibarriwanyi. Ngadijbayi bulanya nanganginyina barndana. Nyuli balki jibarri. Waluwa nyuli kuluka yingkana nganinyina, baki yingkana nganinyina. Ngala nyuli jingkijba Kud, janyulu wajba yalunya Jumuku nanankanyi yajinyi. Nanankardi barri nyuli marrimba bulanya mardarda yalunbunanyi. Baki nanankardi barri jali dalyamba nanda barriki Kudwanyi, baki nyuli marrimba nanda jibarri mardarda, baki miku yaliyanyi kurdanba nanda jibarri. Marrimbayi jibarri mardarda Kudwanyi, jingkijbangangi nyuli Kud, nyulu dujanya Kud, baki nyulu ngiruka barri. Barriwa.

32-33Jabarri baku barri kajamukunyi yali kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, yingkawanyi baki yingkawanyi, baki yingkawanyi. Kuyu yali nangangi jangkurr, durrijba yali nangangi yuwa, baki nanankardi barri yalu marda yabimbayi ngiruka yaji nangangi Kudkanyi. Nayinda kudiya yalungi niji, Kidiyun baki Barak, Samsun baki Jibida, Dayibid baki Samiyul. Baki nanamukunyi jali yalu yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, yalu marda yabimbayi ngiruka yaji nangangi barri. Bukambijunyi yali kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, yali ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi, baki nanankardi barri yabimbayi kunybingkawanyi, baki yingkawanyi. Kuyu yali nangangi jangkurr, durrijba yali nangangi yuwa, baki nanankardi barri yalu marda yabim yali nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, ngayangayijba yali nanganginkanyi jangkurranyi, baki nanankardi barri wajbayi yalunya yajinyi jambanyi Kudwanyi, yalu jungunkanyi nananyina yajina. Nyuli wajba yalunya nanankanyi nanamannga yajinyi jali wabula nyulu yanyba, janyulu wajba yalunya yajinyi. Yingkamukunyi barri yali kurrkunba nanamuku yanimal jarrbawarr, niji layin. Yali kurrkunba nanamuku yanimalmuku jarrkanyi yalunya. 34Yingkamukunyi yali mungamba walkurra jangu. Yingkamuku barri marrimbayi yalunya mardarda Kudwanyi jali balanja kurdanbikanyi yalunya ngurranyimukunyi. Yingkamuku yali majabujba mankanyi, ngala ngirukamba yalunya mankanyi Kudwanyi, baki yalunjali daba wakara barri. Kajamuku ngurranyimuku ngarrkadabawarrmuku yalunjali daba wakara barri. 35Yingkawuyanyi jibarriwuyanyi bula marda kuyuyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Bula jingkijbayi Kud, nyulu ngiruka yabimbikanyi ngiruka yaji. Janyba bulangki, kulunganjawuya bulangi, yingka waluwa, baki baku yingka bayngkani barri. Jali bulangka janyba kulunganjawuya bulangi, baki buli ngajaka Kud, nyulu wankambiji bulanya. Nani barri buli ngajaka Kud, kuyungangi buli nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki wankambayi bulanya kulunganjawuya Kudwanyi, waluwa yingka, baki baku yingka bayngkani. Barriwa.

Ngala yingkamukunyi barri, kuyu yali jangkurr nangangi Kudkanyi. Durrijba yali nangangi jangkurr, baki ngala yali jungku kijiyudi. Nanamukunyi jali yalu ngirra Kud, yali wudumba kudiya yalunya jali yalu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi. Yalunjali wudumba. Yalunjali karu, jaliyi yalungki yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, baki yuku jayalunya muningka manjijba yalunginkurri barndarri. Ngala miku yalungkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi, ngala yali yanyba, jayalu kudanyu durrijba Kud yurrngumba barri. Baki nanankardi barri nanamukunyi ngirrawarrmukunyi, yalunjali wudumba, nanamuku jali yalu maruka muwa nangangi Kudkanyi, jali yalu kuyu nangangi jangkurr. Yalunjali linjumba mankanyi kudanyu barri. Yalunjali kurdanba. Ngala yali mirnarrijba muwa, janybikanyi yalungka nani barri, jingkijbangangi yali Kud, janyulu mili wankamba yalunya, jayalu jungku mili wanka nangandu kingkarri yurrngumba barri. 36Jabarri nanamukunyi jali yalu ngirra Kud, yalunjali wudumba nanamuku, jali yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Yingkamuku yalunjali ngirrkimba, yalunjali wajuba, yalunjali kijijba kijbakijbayudinyi, yalunjali janyba brisinyina. 37-38Ngala yingkamuku barri yalunjali daba dungalayudinyi, yalunjali kurdanba dungalayudinyi. Yingkamuku barri yalunjali jaralyarlmba. Yingkamuku barri yalunjali karlba wunanybalanjudinyi jankunbijinyiyudinyi. Yalunjali karlba, baki yalunjali kurdanba barri. Ngala nanamukunyi jali yalu ngirra Kud, yalunjali ngirra yingkamuku marda. Yalunjali ngirra nanamuku jali yalu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi. Yalunjali wajba kijinyi. Yalunjali malijba yalunbunanyi barndananyi. Ngala mirnarrijbayi muwa Kud yalungi, jali yalu kuyu nangangi jangkurr. Nyuli mirnarrijba muwa yalungi barri. Ngala miku nyuliyanyi mirnarrijba muwa yalungi, jali yalu ngirra Kud, jali yalunjalu wajba kijinyi. Yalunjali malijba yalunbunanyi barndananyi, bakili yalu muningka jilalajba mangkurruna yajina, baki dungalana yajina. Yalili jungku bardawana jambana marda, baki kumayanguna. Ngawamba waba jumbala yalungi. Mikuyaji dungalanyi yalundu, bakili yalu wudumba waba jibkanyi baki yukularrinyi yalungi jumbala. Yalili birrkalanyi jungku yurrngumba barri. Mikuyaji dungalanyi, mikuyaji mamanyi yalundu. Barriwa.

39Ngala mirnarrijbayi muwa Kud yalungi barri nanamukuyngka wankalamukuyngka. Kudanyu nyuli mirnarrijba muwa yalungi, kuyungangi yalili nangangi jangkurr yurrngumba barri. Miku yalungkiyanyi yangkalamba nanganbunanyi. Miku. Ngurungurujba yali nanankanyi kunybanyi yajinyi kingkarri barri, ngala miku yaliyanyi jungku nanaba. Jilijbawa janyulu kuyu yalunya nanankurri yajiyurri Kudwanyi. 40Ngala jingkijbangka Kudwanyi nanda yaji jalija nyulu yabimba yalungi, baki ngambalangi marda. Baku barri janyulu wudumba yalunya Jisus Krayiswanyi. Janyulu wudumba yalunya, nanamuku kunybamuku jalili yalu maruka muwa nangangi Kudkanyi, jalili yalu ngayangayijba nangangi. Baki janyulu wudumba ngambalanya marda. Janyulu dalburrijba bukambiju ngambalanya, baki janyulu kuyu ngambalanya kingkarri lalijiyurri. Baki yurrngumba jangambala jungku nangandu barri kingkarri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index