Ecrã de busca

Ephesians 6

1Baki narri bayamuku, marda narrimi ngayangayijba bulangi, nganyingkanyi yarrijiyngkanyi, baki nijanganjiyngkanyi. Marda narrimi ngayangayijba bulanginkanyi jangkurranyi, barrinani marda bulimi ngayangayijbangka nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Nani narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. 2-3Yanybaka jangkurr najana Kudkanyi nayi barri, “Marda ninjimi ngayangayijba bulangi, nganyingkanyi nijanganjiyngkanyi baki nganyingkanyi yarrijiyngkanyi. Marda ninjimi ngayangayijba bulangi yurrngumba. Jaliyi ninji ngayangayijba bulangi, baki janinji jungku kunyba, janinji wanka jungku yurrngumba malbuna, baki bardibardina.” Nani yanybaka jangkurr najana Kudkanyi. Barriwa.

4Baki narri nijanganjinyimuku baki yarrijinyimuku, marda narrimi lalanba narringi bayamuku, marda narrimi yabimba kunyba yaji yalungi, marda narrimi maruka muwa yalungi kudanyu barri. Baki jayalu miku jungku ngarrangarra muwa narringi. Jayalu miku nulijba yurlwankanyi narringinkanyi jangkurranyi. Marda narrimi milidimba narringi bayamuku nangangi Kudkanyi, baki jayalu marda maruka muwa nangangi Kudkanyi ngala yalu yuwajiwa bayamuku.

5-7Baki narri wakiwarrmuku, marda narrimi ngayangayijba narringinkanyi mambukanyi. Marda narrimi waki kudanyu nangangi yurrngumba. Marda narrimi waki kudanyu nangangi, ngala nyulu karrinja narrindu lalanbijina wakinkurri, baki ngala nyulu barlba, ngala narrija waki dadijba. Marda narrimi mirnarrijba muwa ngala narri waki, baki janyulu mirnarrijba muwa narringi Kud. Narri nulijbangka ngayangayiykanyi nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi, baki nani barri marda narrimi ngayangayijba narringinkanyi mambukanyi. Jala narri waki kudanyu nangangi, baki nanda barrinani narri wakingka nangangi Jisus Krayiskanyi marda, nulijbangangi nyulu narringi wakinkanyi nani. Nani barri janarri mirnarrijba muwa ngala narri waki. 8Mankuwa narri nayi marda. Janyulu yabimba kunyba yaji narringi Kudwanyi, jaliyi narri yabimba kunyba yaji nangangi. Jaliyi narri waki kudanyu nangangi, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi. Janyulu yabimba nani bukambijuyngka Krisjinmukuyngka, wakiwarrayngka, baki mambukanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji yalungi, jaliyi yalu waki nangangi.

9Baki narri mambukamuku. Marda narrimi lalanba yalunya narringinmuku wakiwarrmuku. Marda narrimi miku ngirrwa yalungi, janinji daba yalunya. Mankumankuwa narri nayi marda. Narri mambukamuku, baki yalu narringinmuku wakiwarrmuku, bukambiju narri wakiwarr nangangi mambukanyi kingkarriyngka. Nyulu narringinmuku mambuka. Mikukimi yanyba Kud, “Ninji barri mambuka, jangayu yabimba kaja kunyba yaji nganyi, ngala ninji barri wakiwarr, ngawamba bijal kunyba yaji jangayu yabimba nganyi.” Mikukimi yanyba Kud nani. Bukambiju Krisjinmuku ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, miku mili yingka walkurra. Mikuyaji. Janyulu yabimba kunyba yaji bukambijuyngka yalungi jala waki kudanyu nangangi. Barriwa.

10Marda narrimi jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Marda narrimi jungku mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi yurrngumba. Janyulu yabimba narrinya mili ngiruka nani Kudwanyi, nyulungangi ngirukamirra. Miku yingka ngiruka barrinani nyulu. Janyulu yabimba narrinya ngiruka, nyulungangi bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Janarri jungku ngiruka nangangi. Janarri barrinani ngarrkadabawarrmuku nangangi Kudkanyi. 11Nanamuku ngarrkadabawarrmuku, yalungka yawumbaka barrinani malankarri yaji, barrinani jumbala yalungi. Yalungka yawumbaka barrinani malankarri yaji mankanyina jala yalunjalu daba yingkamukunyi ngarrkadabawarrmukunyi. Nani yalungka yawumbaka barrinani malankarri yaji, baki kurrkunbaka wuni malankarriwanyi. Mikukimi ngarrkadaba, mikukimi linjumba mankanyi wuniwanyi. Barriwa. Marda narrimi jungku barrinani ngarrkadabawarrmuku malankarriyudi. Nanda wuwarr Sayidin, nyulu barrinani ngurranyi ngarrkadabawarr, nyulu yabimbaka kiji narringi, barrinani narrinya daba, ngala miku nyuliyi ngarrkadaba narrinya. Miku nyuliyi linjumba narrinya, jungkungangi narri ngiruka nangangi Kudkanyi. 12Ngambala ngarrkadabawarrmuku nangangi Kudkanyi. Ngala miku ngambaliyi daba nganinyimuku. Ngambalaja daba wuwarrmuku marda nanamuku balkimuku, nanamuku ngirukamuku lalijina, jala ngirra Kud. Ngambalaja daba yalunya, nulijbangangi yalu ngambalangi, ngambalaka yangkalambikanyi nanganbunanyi Kudnanyi. 13Baki nanankardi barri, marda ngambalimi jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi jungku barrinani ngarrkadabawarrmuku nangangi, baki jangambala daba wakara nanamuku balkimuku. Yurrngumba yalu nulijbangka ngambalangi, linjumbikanyi ngambalanya, yalu nulijbangka ngambalangi, ngambalaka yangkalambikanyi nanganbunanyi Kudnanyi. Ngala jangambala daba yalunya wakara, jungkungangi ngambala ngiruka nangangi Kudkanyi.

14Nanda jumbala yalungi ngarrkadabawarrayngka, barrinani malankarri, kaja jumbalamuku, baki kulabajarra baki kuyuwarru. Baki nani barri wajbangka narrinya Kudwanyi. Nyulu wajbangka narrinya kajanyi yajinyi yabimbikanyi narrinya ngiruka nangangi. Nanda jumbala ngaluna nangandu, jala kurrkunbaka wuni linjumbikanyi mankanyi, nanda barrinani jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Jaliyi narri jungku yurlurrmba nangangi, baki mikuwali wuwarrmukunyi linjumba narrinya. Miku yaliyi linjumba narrinya. Miku. Baki nanda kurul jala nangka kijijba ngarrkadabawarr muwana, nanda barrinani nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Nangangi jangkurr jungkuka ngiruka yurrngumba barri. Jaliyi narri munyajba nangangi jangkurr jungunkanyi narrindu kurduluna, baki janarri jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Barriwa. 15Yawumbaka nangka ngarrkadabawarr jabunungkajina, baki birrirrinja nangka jilaykanyi juju. Baki nani barri marda narringkimi birrirrinja jilalaykanyi baki karunkanyi yalunya yingkamuku nangangi Jisus Krayiskanyi. Jala narri karu yalunya nangangi, baki narri jungku ngiruka nangangi marda. Baki yingkamuku jala yalu kuyu nanda jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki jayalu jungku mardumardu muwa. Barriwa. 16Baki kuyungka kuyuwarru nangandu ngarrkadabawarranyi. Kuyungka nyulu kuyuwarru kurrkunbiji wuni. Baki nani barri marda narrimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Narri jingkijba nangangi jangkurr duja barri, baki nanankardi barri mikuwali linjumba narrinya Sayidinwanyi. Jala nyulu yabimba kiji narringi baki miku nyuliyi linjumba narrinya. Narri jingkijba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki narri kurrkunba nanda balki jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Miku narrimi kuyu nangangi balki jangkurr. Barriwa. 17Yawumbaka nangka ngarrkadabawarr kulabajarranyi, baki mikuwali yingkawanyi daba nangangi kulaji. Jungkuka mardarda nangangi kulaji kaluwunyi kulabajarrana. Baki nani barri narri jungkuka mardarda. Nyulu marrimbaka narrinya mardarda Jisus Krayiswanyi jala narri kuyu nangangi jangkurr. Barriwa. Baki kuyungka ngarrkadabawarranyi wunanybala jankunbijinyi karlkanyi mankanyi. Kuyungka nyulu jankunbijinyi, baki jarimbaka nyulu nanda yingka ngarrkadabawarr. Nanda jankunbijinyi, nanda barrinani jangkurr nangangi Kudkanyi jala wajba narrinya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Nanamuku jala miku yalimi jingkijba Kud, yalu manku nanda balki jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Yalu manku nangangi balki jangkurr. Ngala jalija narri karu yalunya duja jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi, baki jayalu kuyu nanda duja jangkurr. Nanangini duja jangkurrwanyi Kudkanyi jarimbaka nanda balki jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Barriwa. 18Jala narri jungku nani Kudkanyi, jala narri barrinani ngarrkadabawarrmuku nangangi, baki marda narrimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Marda narrimi ngajaka Kud, nyulu yabimbiji narrinya ngiruka wakinkanyi nangangi. Yurrngumba barri marda narrimi ngajaka Kud nani barri, baki nanganginyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi, janyulu karu narrinya nanganginkanyi jangkurranyi narri yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi. Baki nanankardi barri marda narringkimi miku kurrkunba yanybikanyi mududu nangangi, ngala marda narrimi yurrngumba yanyba mududu nangangi bukambijuyngka yalungi marda Krisjinmukuyngka.

19Ngayu ngajakangka narrinya marda, janarri yanyba mududu nangangi Kudkanyi marda ngaki. Janarri ngajaka Kud, nyulu karunki ngana nanankanyi jangkurranyi, jalija ngayu karu yalunya yingkamuku. Janarri ngajaka Kud, nyulu yabimbiji ngana ngiruka karunkanyi yalunya. Jalija ngayu ngiruka nangangi, baki miku ngayiyi marrala karunkanyi nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Nani ngayu ngajakangka narrinya, narri yanybiji mududu Kudkanyi ngaki barri. 20Nganarri jingkijba, waki ngayi nangangi Jisus Krayiskanyi. Karuyi ngayu nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi kajana yajina. Nanijba barri ngayu jungku nayiba brisinyina. Kijijba yali ngaki jalu malumba nanganginyina jaluna, yingkana ngarrkadabawarranyina baki yingkana yurrngumba barri. Nani ngayu jungkuka kijiyudi, ngala yuwajiwa ngayu wakingka nangangi Kudkanyi. Ngayu karungka yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Karungka ngayu yalunya ngarrkadabawarrmuku baki nanamuku jala ngana yidamba. Barriwa. Mili ngayu ngajakangka narrinya, janarri yanyba mududu Kudkanyi ngaki. Janarri ngajaka Kud ngaki, jangayu karu yalunya nangangi, yarrijbangangi ngani Jisus Krayiswanyi karunkanyi nanganginkanyi jangkurranyi. Nani barri ngayu ngajakangka narrinya, janarri yanyba mududu Kudkanyi ngaki.

21Nanda nganinyi Dikikus, nyulu barrinani bababanyamba ngambala. Nyulu wakiwarr nangangi ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Wakingka nyulu ngiruka nangangi. Janyulu yidamba narrinya, baki janyulu karu narrinya ngaki, yanka ngayu jungkuka. 22Ngayu manjijbangka nanda Dikikus narrindurri, baki janyulu karu narrinya ngaki baki yalungi, Krisjinmukuyngka nayiba ngakindu. Jalija narri manku jangkurr nurrungi, baki janarri jungku mirnarrijba muwa. Janarri jungku ngiruka nangangi Kudkanyi marda.

23Ngayu yanybaka mududu bulangi, ngambalanginkanyi Buwakaya Kudkanyi, baki ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Ngayu yanybaka mududu bulangi narringi. Ngayu ngajakangka bulanya narringi, jabula wajba narrinya jungunkanyi mardumardu muwa, baki janarri maruka muwa yalungi bukambijuyngka Krisjinmukuyngka. Bababanyamba ngambalaka bukambiju jala maruka muwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki kuyu nangangi jangkurr. 24Ngayu ngajakangka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji bukambijuyngka jala maruka muwa nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi, jala maruka muwa nangangi yurrngumba barri, jala miku yalungka yangkalamba nanganbunanyi. Ngayu ngajakangka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji yalungi. Barriwa barri, bukamba nayinda jangkurr narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index