Ecrã de busca

Ephesians 4

1Nanijba barri ngayu jungku nayiba brisinyina, wakingangi ngayi ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi, baki ngayu ngajaka narrinya. Kudanyu ngayu ngajaka narrinya, janarri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Nyuli yarrijba narrinya, nanganginmuku jandanyimuku, baki narri jingkijba Kud, nyulu jungkuka kunyba. Kunyba nyulu jungkuka yurrngumba. Baki nani barri marda narrimi jungku kunyba marda. Marda narrimi jungku yurlurrmba nangangi, yarrijbangangi nyuli narrinya nanganginmuku jandanyimuku. 2Marda narringkimi maruka muwa, ngala marda narrimi miku ngarrangarra muwa yingkamukuyngka. Nanda Krisjin, marda nangkimi miku barrarrakijba, marda nangkimi miku mankumanku, nyulu mili walkurra yingkanyi. Marda nangkimi miku mankumanku nani, ngala marda nyulimi jungku mardumardu muwa. Marda nyulimi kardarda yanyba yingkamukuyngka. 3Ngayu karungka narrinya kudanyu, marda narrimi nulijba jungunkanyi malumba mardumardu muwa. Marda narrimi kudanyu nulijba nani, baki marda narrimi jungku malumba nani, mikuyaji kijinyi narringi. Wajbayi narrinya nangangi Kunyba Ngarndu Kudwanyi, nyulu jungunkanyi bukambijunyina narrindu, baki bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Nanankardi barri marda narrimi malumba jungku mardumardu muwa, marda narringkimi maruka muwa.

4Marda narrimi malumba jungku barrinani mungkijimuku, jungkungangi narri jirdi nanankanyi yingamaliyngka Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka narrindu, baki narri malumba jungku barrinani mungkijimuku. Narri jingkijba nanda walkurra yaji, jalija yabimba Kudwanyi ngambalangi baku, janyulu wankamba ngambalanya jungunkanyi nangandu yurrngumba. Narri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda walkurra yaji ngambalangi. 5Bukambiju ngambala Krisjinmuku, yingamali ngambalangi mambuka, nyulu Jisus Krayis barri. Ngambala kuyuyi nangangi jangkurr, nanda jangkurr jali nyulu milidimba ngambalanya nangangi Kudkanyi. Ngambala kuyuyi nangangi jangkurr baki ngambala jungkuyi nanankanyi yingamaliyngka wangarranyi. Yingamaliyngka wangarranyi ngambala jungkuyi jali ngurrunba ngambalanya wabudana. 6Baki yingamali ngambalangi Kud. Nyulu mambuka bukambijuyngka wandijiyana. Nyulu ngambalangi Buwakanya, baki nyulu Buwakanya bukambijuyngka krisjinmukuyngka wandijiyana. Miku yingka walkurra barrinani nyulu. Nyulu wirimalaru bukambijuyngka yajinyi wandijiyana. Karungka ngambalanya Kudwanyi nanankanyi jala nyulu nulijba, baki ngambala yabimba nanda yaji nangangi. Ngambala waki nangangi. Ngambala yabimba nanda jala nyulu nulijba yabimbikanyi.

7Jali ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki nyuli manjijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi ngamandurri. Manjijbayi Jisus Krayiswanyi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, baki ngankijbayi nanda Ngarndu ngambalandu mankanyina. Ngankijbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi yingkana mankanyina, baki yingkana mankanyina, baki yingkana mankanyina. Nani ngankijbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi, baki nanankardi barri yuku ngambala waki nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Yuku ngambala waki nangangi, yabimbangangi ngambalanya ngiruka Kunybawanyi Ngarnduwanyi. Yabimbaka ngambalanya ngiruka wakinkanyi nangangi Jisus Krayiskanyi. 8Yanybaka jangkurr najana Kudkanyi, yanybaka jangkurr nayi barri, “Jali nyulu kirrijba kingkarri, baki kudukudu nyuli kuyu yalunya nangandu. Jali nyulu kirrijba kingkarri, baki wajba nyuli yalunya yajinyi. Kajanyi yajinyi nyuli wajba yalunya yingkamuku.” Barriwa. Nani yanybaka jangkurr najana Kudkanyi.

9Nanda jangkurr “kirrijba nyuli kingkarri”, wanyi nanda jangkurr. Nanda jangkurr yanybaka nangangi Jisus Krayiskanyi. Waluku nyuli jungku kingkarri nangandu Kudnyina, baki baku nyuli karrala wayka jambarri. Baki baku barri mili nyuli kirrijba kingkarri nangandurri Kudyurri. Nani barri nanda jangkurr yanybaka. 10Nyuluwannga Jisus Krayis, waluku nyuli karrala wayka jambarri, baki baku barri nyuli kirrijba kingkarri lalijiyurri, baki nanijba nyulu jungkuka nangandu Kudnyina yurrngumba. Jali nyulu jungku nayiba wayka jambana, baki jilalajba nyuli yingkayurri yajiyurri, baki yingkayurri yajiyurri. Ngala nanijba barri nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina, ngala nyulu makabangka yaji marda. Nyulu makabangka yaji wandijiyana yurrngumba. Miku nyulimi jilalajba yingkayurri yajiyurri, baki yingkayurri yajiyurri, ngala nyulu makabangka yaji wandijiyana. Nyulu wirimalaru yalungi bukambijuyngka wandijiyana. Baki nani barri nyulu jungkuka ngambalandu kurduluna. Bukambijunyina Krisjinmukunyina, nyulu jungkuka ngambalandu kurduluna marda. 11Baki nyulu wajbangka ngambalanya kajanyi yajinyi. Nyuli yarrijba ngambalanya wakiwarr nangangi, baki nyulu yabimbaka ngambalanya ngiruka wakinkanyi nangangi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya, nanamuku jali manjijba Jisus Krayiswanyi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya yanybikanyi jangkurr nangangi Kudkanyi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya karunkanyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya lalanbikanyi yalunya Krisjinmuku. Yingkamuku nyuli yarrijba yalunya milidimbikanyi nanganginkanyi jangkurranyi. 12-13Nani nyuli yarrijba kudiya ngambalanya Jisus Krayiswanyi, baki nyuli yabimba ngambalanya ngiruka wakinkanyi nangangi. Nyuli yarrijba ngambalanya milidimbikanyi baki lalanbikanyi yalunya. Nani nyuli yarrijba ngambalanya, nulijbangangi nyuli ngambalangi bukambijuyngka jingkiykanyi Kud. Jangambala jingkijba mili nangangi, baki mili nangangi yurrngumba barri. Baki jangambala jungku barrinani nyulu, ngambalangi mambuka. Jangambala jungku mili ngiruka, baki mili ngiruka nangangi yurrngumba. Baki nanankardi barri jangambala mili jingkijba Jisus Krayis. Jangambala mili jingkijba Jandanyi Kudkanyi yurrngumba. Jangambala kuyu nangangi jangkurr, jangambala durrijba nangangi jangkurr, jangambala jungku ngiruka nangangi, baki jangambala malumba jungku barrinani mungkijimuku barri. 14Jalannga jali ngambala kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki miku ngambaliyanyi jungku ngiruka nangangi. Ngawamba bijal ngambali jingkijba Kud. Jungku ngambali barrinani bayamuku, jala yalu jingkijba ngawamba bijal yaji bayamukunyi. Miku ngambaliyanyi kudanyu jingkijba Kud nanamanji barri. Ngawamba bijal ngambala jingkijbayi Kud, baki mankuyi ngambala nanda jangkurr yalungi, balkimukuyngka milidimbawarrayngka. Milidimba yali yinini jangkurranyi, miku nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Kudiyawanyi ngambala kuyuyi yalungi jangkurr, mikungangi ngambaliyanyi kudanyu jingkijba Jisus Krayis. Nanamanji barri ngambali barrinani lakululu jala warrmbaka yunkurrwanyi, waluku langki, baki bayngkani kula. Ngambali barrinani lakululu jali ngambala manku waluku duja jangkurr, baki bayngkani balki jangkurr. Waluku ngambala kuyuyi yingka jangkurr, baki bayngkani yingka jangkurr. Nani ngambali barrinani lakululu barri. Ngala marda ngambalimi miku jungku nani nanijba barri.

15Marda ngambalimi jingkijba mili nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda ngambalimi waki malumba nangandu. Marda ngambalimi jungku yurlurrmba nangangi. Marda ngambalimi durrijba nangangi duja jangkurr. Baki marda ngambalimi kudanyu maruka muwa nangangi. Jaliyi ngambala jungku nani, baki miku ngambalimi barrinani bayamuku nangangi, ngala ngambala barrinani nganinyimuku baki jibarrimuku nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud kudanyu barri. Kudanyu ngambala durrijba nangangi jangkurr. Baki mili ngambala jungku barrinani ngambalangi mambuka Jisus Krayis. Mili ngambala jungku barrinani nyulu baki mili yurrngumba. 16Mankumanku narringka mankankanyi. Nanda mankanyi, kaja yaji nangangi, jalu, baki marni, nala baki nukami, kulaji baki muwa, baki ngulurr. Malumba yalungka yingamali mankanyi. Baki nanda kulaji mili walkurra nanankanyi mankankanyi nangangi. Karungka nukami kulajiwanyi jilaykanyi, baki jilajbangka nanda nukami. Karungka marni kulajiwanyi yabimbikanyi yaji, baki yabimbaka yaji marniwanyi. Karungka mankanyi kulajiwanyi jungunkanyi, baki jungkuka nanda mankanyi. Nani barri nanda kulaji mambuka nanankanyi mankankanyi. Baki Jisus Krayis barri, nyulu barrinani kulaji, baki ngambala Krisjinmuku, ngambala barrinani nanda mankanyi. Karungka ngambalanya yabimbikanyi yaji Jisus Krayiswanyi, baki ngambala yabimba nanda jala nyulu karu. Nani barri ngambala barrinani nanda mankanyi, ngambala malumba waki nangangi, Jisus Krayiskanyi, marukangangi ngambalaka muwa nangangi, baki wakingangi ngambala malumba nangangi. Ngala nyulu Jisus Krayis, nyulu barrinani nanda kulaji karunkanyi yaji. Jaliyi ngambala waki malumba nangangi, baki jangambala jungku mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Barriwa.

17-18Ngayu karungka narrinya kudanyu barri, yanybaka Kud, marda narrimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Mikujiyi jungku barrinani nanamuku jala miku yalimi jingkijba Kud. Yalu jungku balki nangangi. Yalungka mankumanku balkinyi yajinyi, baki yalu yabimba nanda balki yaji, mikungangi yalimi jingkijba Kud. Miku yalimi nulijba nangangi Kudkanyi, baki miku jayalu wanka jungku nangandu yurrngumba. Miku yalimi jingkijba Kud. Miku yalimi kunyba kulaji nangangi, ngala yalu mudumbanyi nangangi, yalu jardibirri kulaji nangangi. 19Jala yalu yabimba balki yaji, baki miku yalimi ngindu muwa nanankanyi yajinyi. Miku yalungkimi balkijba muwa. Yalungka mankumanku yabimbikanyi mili balki yaji, baki yalu yabimba nanda mili balki marda. Miku yalimi nulijba yalungka kurrkunbikanyi jungunkanyi balki. Ngala mili yalu yabimba balki yaji yurrngumba barri.

20Ngala mikukiyanyi milidimbayi jangkurranyi Jisus Krayiswanyi jungunkanyi nani. Miku nyuliyanyi milidimba nani. 21Nurri karu narrinya nanganginkanyi jangkurranyi, baki narri kuyuyi nangangi jangkurr, narri durrijbayi nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. 22Baki mili ngayu karungka narrinya. Wijbakiyi jungku balki. Yangkalamba narringkiyi nanamunanyi balkinanyi yajinanyi, jala narri nulijba yabimbikanyi. Yangkalamba narringkiyi, baki jungkukiyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. 23-24Jala narri yabimba nani, baki janarri jungku barrinani buyingkinyi nganinyimuku. Janarri barrinani buyingkinyi nganinyimuku jala narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Yawumbaja nangangi Kunyba Ngarndu narrindu mankanyina Kudwanyi, baki janarri barrinani buyingkinyi nganinyimuku. Janarri yabimba kunyba yaji nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki janarri miku nulijba yabimbikanyi mili balki yaji. Ngawamba kunyba yaji janarri nulijba yabimbikanyi, jalija jungku Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu. Janarri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Janarri jungku barrinani kudukudu, barrinani malaba nangangi. Barriwa.

25Mikujiyi jujamba yaji, ngala duja narringka yanyba jangkurranyi. Duja jangkurranyi narringka yanyba yurrngumba, narringangi jungku malumba barrinani mungkijimuku. Narri barrinani mankanyi nangangi Jisus Krayiskanyi baki bababanyamba nyulu narrinya kuyu Jisus Krayiswanyi. Marda ngambalaka yanyba duja jangkurr yurrngumba, baki jangambala malumba jungku mardumardu muwa nangangi. 26Jaliyi narri ngarrangarra muwa yingkanyi, baki mikujiyi yabimba balki yaji nangangi. Mikujiyi yabimba kiji nangangi. Jaliyi narri ngarrangarra muwa, baki marda narrimi dulu mardumardujba muwa nangangi. Marda narrimi miku yuwajiwa ngarrangarra muwa nangangi munganawa. 27Jaliyi narri dulu mardumardujba muwa, jaliyi narri mili jungku mardumardu muwa, baki nanangini mambukawanyi wuwarranyi, nanangini Sayidinwanyi, miku nyuliyi yabimba narrinya yabimbikanyi balki yaji nanankanyi yingkanyi. Miku nyuliyi yabimba narrinya jungunkanyi balki nani, jaliyi narri dulu mardumardujba muwa. 28Nanda jala wabula maninjaku, marda nangkimi kurrkunba muwa maninjakuykanyi yaji. Marda nyulimi miku mili maninjakujba yaji. Ngala marda nyulimi waki kudanyu wudumbikanyi dungala, baki miku janyulu mili maninjakujba yaji. Marda nangkimi yangkalamba waykanyi yalunya yajinyi. 29Marda narrimi miku walkurra janyi. Marda narrimi miku yanyba kudanyu jangkurr yingkanyi. Marda narrimi miku yanyba balki jangkurr. Marda narrimi miku mijba yingka. Ngala marda narrimi yanyba kunyba jangkurr nangangi, baki nani janarri kandimba nanda yingka. Narringinyi kunybawanyi jangkurrwanyi, jayalu walkurramba nanda nganinyi, baki janyulu mirnarrijba muwa narringi, kandimbangangi narri. 30Marda narrimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Marda narrimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Yawumbayi Kudwanyi nangangi Kunyba Ngarndu narrindu mankanyina, baki jaliyi narri yabimba balki yaji, baki nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, janyulu balkijba muwa narringi. Janyulu balkijba muwa nanankanyi balkinyi jali narri yabimba. Wuyubayi narrinya kurdulu Kudwanyi jirdi nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, baki nyulu jungkuka narrindu kurduluna yurrngumba nanankurri jalija wankamba narrinya mili Kudwanyi. Jala nangangi Kunyba Ngarndu jungkuka narrindu, baki narringka jingkijba, narri jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Narri jingkijba Kud, nyulu lalanbaka narrinya, nyulu marrimbaka narrinya mardarda. Nani narri jingkijba, jala Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka narrindu. 31Marda narringkimi kudanyu mankumanku nanginkanyi jangkurranyi ngaki. Marda narrimi miku jungku ngarrangarra muwa yingkamukuyngka. Marda narrimi miku yanyba balki jangkurr yalungi. Baki marda narrimi miku ngirra yalunya. Marda narrimi miku jungku nani. 32Ngala marda narringkimi maruka muwa, marda narringkimi yabimba kunybanyi yajinyi. Jaliyi yingkawanyi yabimba balki nganyi, baki marda narrimi manjamanjamba nanda balki yaji nangangi, barrinani Kudwanyi nyulu manjamanjambaka narringi balki yaji. Nyulu manjamanjambaka narringi balki yaji, jala narri durrijba Jisus Krayis. Marda narrimi jungku nani barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index