Ecrã de busca

Colossians 3

1Wabula barri narri jungkuyi barrinani nganinyiyurru nangangi Kudkanyi. Miku narriyanyi manku nangangi jangkurr. Ngala nanijba barri narri jungku barrinani wanka nangangi Jisus Krayiskanyi. Narri barrinani buyingkinyi nganinyi nangangi. Baki nanankardi barri marda narringkimi mankumanku kingkarriyngka yajinyi nanganginkanyi yurrngumba barri. Marda narringkimi mankumanku bulangi kingkarri lalijina, Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Marda narrimi ngawamba yabimba nanda jala kunyba bulangi. Marda narrimi jungku kunyba bulangi yurrngumba barri. 2Nani barri marda narringkimi mankumanku kingkarriyngka yajinyi. Marda narringkimi miku mankumanku yajinyi nayiba wayka jambana yurrngumba barri. Marda narringkimi miku kudanyu mankumanku yajinyi barrinani mamanyi baki dungalanyi baki yingkanyi yajinyi nayiba jambana wayka. Ngala marda narringkimi mankumanku kingkarriyngka yajinyi. 3Narri jungku barrinani nganinyiyurru nanankanyi wabuliyngka yuwanyi nuliykanyi kajanyi yajinyi baki yabimbikanyi balki yaji. Ngala narri jungku wankan nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku narriyi najba bulanya, Kud marda Jisus Krayis, ngala narri jingkijbangka bulanya, bula marrimbaka narrinya mardarda yurrngumba barri Kudwanyi baki Jisus Krayiswanyi. 4Nyulu lalanbaka narrinya yurrngumba Jisus Krayiswanyi, baki jalija narringka janyba, baki mili janarri wanka jungku yurrngumba. Janarri jungku mili wanka nangandu kingkarri. Baku barri jalija nangka mili minimba yalungi bukambijuyngka, baki narri marda, janarri jungku nangandu. Nanamanji barri janyulu walkurra mambuka bukambijuyngka yajinyi, baki janarri jungku malumba nangandu. Janarri mirnarrijba muwa nangangi kudanyu barri.

5Nanankardi barri marda narrimi jungku barrinani nganinyiyurru bukamba balkinyi yajinyi. Marda narrimi yingijba nanda balki yaji wambu. Marda ninjimi miku kuluka yingkana, miku nganyinyina kayikayina. Marda narrimi miku kuliwijba kajanyi yajinyi baki dungalanyi. Jaliyi narri kuliwijba yajinyi, baki narri yurlwa nangangi Kudkanyi. Narri nulijba nanankanyi yajinyi, ngala miku narrimi nulijba nangangi Kudkanyi. Miku narrimi nulijba nanganginkanyi yajinyi. 6Jaliyi narringka miku kurrkunba jungunkanyi balki nani barri, baki janyulu ngarrangarra muwa narringi Kud. Janyulu kijiwijba narringi. Janyulu yabimba balki yaji narringi baku barri. Jalija nyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu, baki janyulu yanyba yabimbikanyi balki yaji narringi. Nani barri janyulu yabimba narringi, jaliyi narri miku ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi, jaliyi narringka miku kurrkunba jungunkanyi balki nani barri. 7Wabula barri narrili jungku nani, waluwa narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Nanamanji barri narringkili mankumanku nanankanyi balkinyi yajinyi, narrili yabimba nanda balki yaji. Nanda balki yaji, nanda ngiruka narringi. Nani barri narrili jungku wabula.

8Ngala nanijba barri, marda narrimi barriwa yingijba nanda balki yaji. Marda narrimi miku ngarrangarra muwa yingkanyi. Marda narrimi miku ngirra yingka. Marda narrimi miku yanyba balki jangkurr yingkamukuyngka. Marda narrimi miku mijba yingka. 9-10Marda narrimi miku jujijba yingkamukuyngka. Marda narrimi miku jujijba yalungi, jungkukangangi narri barrinani buyingkinyi nganinyi. Barriwa barri bukamba nanda waluwinyi yuwa narringi, ngala narri durrijbangka nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Yabimbayi bukamba yaji Kudwanyi, baki narrinya nyuli yabimba. Marda narrinya yabimbaka jungunkanyi kunyba nangangi yurrngumba barri. Narrinya yabimbaka jardiykanyi barrinani nyulu. Marda narrimi jardijba mili barrinani nyulu, baki mili yurrngumba barri, baki janarri jingkijba mili Kud. Janarri jingkijba mili Kud yurrngumba barri. 11Bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala malumba jungku barrinani mungkijimuku. Miku ngambalimi Krisjinmuku jungku yinini yinini. Jumuku baki ngurranyimuku, ngambala malumba jungkuka. Kaburrwaburr baki nanamuku jala miku kaburrwaburr ngambala malumba jungkuka. Mambukamuku baki wakiwarrmuku ngambala malumba jungkuka. Miku ngambalimi Krisjinmuku jungku yinini yinini, ngala ngambala malumba jungkuka barrinani mungkijimuku, baki Jisus Krayis barri, nyulu ngambalangi buwanya, nyulu jungkuka ngamandu kurduluna. Barriwa.

12Narri barri nganinyimuku baki jibarrimuku nangangi Kudkanyi. Nyuli maruka muwa narringi, baki nyuli yarrijba narrinya, nanganginmirra. Nanankardi barri, marda narrimi jungku kunyba yalungi yingkamukuyngka. Marda narrimi kandimba yalunya yingkamuku. Marda narrimi yabimba kunyba yaji yalungi. Marda narringkimi miku yarrijba mili walkurra yingkamukuyngka. Ngala marda narrimi jungka kardarda yalungi. 13Jaliyi yingkawanyi yabimba balki yaji narringi, baki marda narrimi miku kijiwijba nangangi. Ngala marda narrimi manjamanjamba nanda balki yaji nangangi. Manjamanjambayi narringi balki yaji Kudwanyi, baki nanankardi barri marda narrimi manjamanjamba nanda balki yaji jala yingkawanyi yabimbayi narringi. 14Baki marda narringkimi maruka muwa. Jaliyi narringka maruka muwa, baki janarri malumba jungku mikuyaji kijinyi narrindu. Janarringka mardumardujba muwa, jaliyi narringka maruka muwa.

15Jaliyi narri jungku nani barri, baki janyulu wajba narrinya mardumardu muwanyi Jisus Krayiswanyi. Janarri miku ngarrangarra muwa, janarri miku balkijba muwa, wajbangangi narrinya mardumardu muwanyi Jisus Krayiswanyi. Yarrijbayi narrinya Kudwanyi, narri malumba jungunkanyi nanganginmuku jandanyimuku. Baki nanankardi barri marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi Kudkanyi. Marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi, wajbangangi narrinya mardumardu muwanyi. 16Nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, marda narrimi marrimba nanda jangkurr narringinyina kurduluna. Marda narringkimi milidimba nanganginkanyi jangkurranyi. Marda narrimi jungku kunyba kulaji milidimbikanyi narringka. Marda narrimi brijba wangarr nangangi Kudkanyi. Marda narrimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi. Marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi yurrngumba barri. 17Marda narrimi jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda narringkimi mankumanku kunybanyi jangkurranyi nangangi. Marda narrimi yabimba ngawamba nanda jala nulijba Jisus Krayis narringi yabimbikanyi. Baki marda narrimi yanyba ngawamba nanda jala nyulu nulijba narringi yanybikanyi. Baki marda narrimi wajba Buwakanya Kud kunybanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Barriwa.

18Narri Krisjinmuku jibarrimuku nawinganjayudi, marda ninjimi ngayangayijba nganyingkanyi nawinganjanyi. Marda ninjimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Nani barri narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Barriwa.

19Baki narri nganinyimuku maninganjayudi, marda ninjimi maruka muwa nganyingkanyi maninganjanyi. Marda ninjimi kudanyu maruka muwa nangangi. Marda ninjimi miku ngirrwa nangangi, miku ninjiyi daba. Marda ninjimi kudanyu lalanba nganyi maninganja yurrngumba barri.

20Baki narri bayamuku, marda narrimi ngayangayijba bulangi, nganyingkanyi yarrijiyngkanyi baki nijanganjiyngkanyi. Marda narrimi ngayangayijba bulanginkanyi jangkurranyi, baki janyulu mirnarrijba muwa narringi Kud.

21Baki narri nijanganjinyimuku baki yarrijinyimuku, marda narrimi miku kudanyu ngirrwa yalungi narringinmukuyngka bayamukuyngka. Marda narrimi miku yabimba yalunya, yalu jungunkanyi ngarrangarra muwa narringi. Ngala marda narrimi kardarda ngirrwa yalungi, baki jayalu mirnarrijba muwa narringi. Jayalu mirnarrijba muwa ngayangayiykanyi narringinkanyi jangkurranyi.

22Baki narri wakiwarrmuku, marda narrimi ngayangayijba narringinkanyi mambukanyi. Marda narrimi waki kudanyu nangangi ngala nyulu karrinja narrindu lalanbijina wakinkurri, baki ngala nyuluja barlba, ngala narrija waki dadijba. Marda narrimi miku muningka ngayangayijba nangangi, nulijbangangi narri nangangi nyulu yanybikanyi narringi, narri jungkuja kunyba wakiwarr. Marda narrimi miku muningka ngayangayijba nangangi nanankardi, ngala marda narrimi ngayangayijba nangangi, marukangangi narri muwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Narri nulijbangka ngayangayiykanyi ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi, baki nani barri marda narrimi nulijba ngayangayiykanyi narringinkanyi mambukanyi wayka jambana. 23-24Jala narri waki nangangi Jisus Krayiskanyi, baki narri waki kudanyu nangangi. Baki nani barri marda narrimi kudanyu waki nangangi narringinkanyi mambukanyi nayiba wayka jambana. Jala narri waki narringinkanyi mambukanyi, baki nanda barrinani narri wakingka nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda narrimi waki kudanyu nangangi barri, narringinkanyi mambukanyi nayiba wayka. Yiningki janyulu yabimba kunyba yaji narringi, yiningki miku. Ngala baku barri janyulu yabimba kunyba yaji narringi Jisus Krayiswanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji narringi, nyulungangi narringi walkurra mambuka. Narri wakingka nangangi jala narri waki yingkanyi mambukanyi. 25Baku barri janyulu karrinjarrijba ngambalanya walu nangandu Kudwanyi. Janyulu karrinjarrijba ngambalanya, baki janyulu yanyba ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi, jali ngambala yabimba. Ngala miku nyuliyi yanyba nayi barri, “Nimbala, mambuka baki wakiwarr, nimbala yabimbayi balki yaji. Nanamannga balki yaji nimbala yabimbayi. Baki nanankardi ninji wakiwarr, jangayu yabimba balki yaji nganyi. Ngala ninji mambuka, jangayu yabimba ngawamba bijal balki yaji nganyi, mambukangangi ninji.” Miku nyuliyi yanyba Kud nani. Miku. Bukambiju Krisjinmuku ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Miku mili yingka yingkanyi walkurra. Miku. Janyulu yabimba nanamannga kunyba yaji bukambijuyngka yalungi, jala waki kudanyu nangangi. Baki janyulu yabimba nanamannga balki yaji yalungi, jala yabimba balki yaji nangangi, mambukanyi baki wakiwarrayngka. Nanamannga yaji janyulu yabimba yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index