Ecrã de busca

Acts 13:21

21Baki yali ngajaka Kud walkurrayngka mambukanyi, kingkanyi. Baki yarrijba nyuli walkurra mambuka king Jumukuyngka. Yarrijba nyuli Sul walkurrayngka mambukanyi Kudwanyi. Nanda Sul, nyuli jandanyi Kiskanyi, nangangi wankalanyi nijanganjinyi nyuli Binjamin. Jungku nyuli Sul walkurra mambuka Jumukuyngka yurrngumba 40 kindilkurrinyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index