Ecrã de busca

Números 1

La spasic tsactsacvun scotol israeletic te ta vits Sinaí

1C'alal xchibal xa'ox u stsacoj chib jabil sloq'uelic tal ta Egipto li israeletique, ta sba c'ac'al li xchibal ue, jech i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisés te ta vits Sinaí ti c'alal te oy ta ch'ulna pasbil ta nucule:

2“Tsacbeic ta vun sbi scotol li achi'iltac ta israelale. Lec xatsaquic ta vun ta jujuchop xchi'uc ta jujubej snaic. Yu'un jech xu' chich' na'bel sbiic, xchi'uc c'u yepal oy ta scotol li viniquetic 3ti yich'ojic xa jtob (20) jabil, c'alal to ta molique ti xu' xa yu'unic lec pleitoe. Tsacbeic ta vun sbiic sventa soldado. Ja' chascoltaot li Aarone 4xchi'uc jujun banquilaletic yu'unic ta jujuchop. 5Li banquilaletic chat'ujic sventa chcoltavanique ja' li'i:

“Ta sventa li jchop liquemic ta Rubene ja' Elisur, xnich'on Sedeur.

6“Ta sventa li jchop liquemic ta Simeone ja' Selumiel, xnich'on Zurisadai.

7“Ta sventa li jchop liquemic ta Judae ja' Naasón, xnich'on Aminadab.

8“Ta sventa li jchop liquemic ta Isacare ja' Natanael, xnich'on Zuar.

9“Ta sventa li jchop liquemic ta Zabulone ja' Eliab, xnich'on Helón.

10“Ta sventa li cha'chop liquemic ta xnich'nab Josee ja' Elisama, xnich'on Amiud, ja' ta sventa li Efraine. Ta sventa li Manasese ja' Gamaliel, xnich'on Pedasur.

11“Ta sventa li jchop liquemic ta Benjamine ja' Abidán, xnich'on Gedeoni.

12“Ta sventa li jchop liquemic ta Dane ja' Ahiezer, xnich'on Amisadai.

13“Ta sventa li jchop liquemic ta Asere ja' Pagiel, xnich'on Ocrán.

14“Ta sventa li jchop liquemic ta Gade ja' Eliasaf, xnich'on Reuel.

15“Ta sventa li jchop liquemic ta Neftalie ja' Ahira, xnich'on Enán”, xi li Diose.

16Li'i ja' scotol li banquilaletic yu'unic ti laj yich'ic t'ujel ta jujuchop israeletique, yu'un ja' tsventainic sq'uelel li xchi'iltaquic ta jujuchope. 17-18Ta sba c'ac'al li xchibal u stsacoj yan jabile, li Moisés xchi'uc Aarone la stsobic scotol li viniquetic ti it'ujatic yu'un Diose xchi'uc scotol li xchi'iltaquique. Jech lic stsaquic ta vun scotol li israeletique. Xquechet lic stsacbeic batel ta vun sbiic ta jujuchop sbiic xchi'uc ta jujubej snailalic. La stsacbeic sbi scotol li viniquetic ti yich'ojic xa jtob (20) jabil c'alal to ta moletique. 19Ja' jech la spasic scotol jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Dios li Moisese. Li tsactsacvun la spasique ja' te la spasic ta xocol banamil te ta Sinaí.

20-21Jech la stsacbeic sbi scotol ta jujuchop sbiic, xchi'uc ta jujubej snaique, xquechet la stsacbeic sbi ta jujun li viniquetic ti xlic ta jtob (20) jabil sjabilalique, ja' jech yepal iloc' chac li'i:

Li jchop liquem ta Rubene, ja' li banquilal xnich'on Israele, ja' o'lol svucubal yoxvinic ta mil (46,500) iloc' ta scotol li viniquetic ti xu' xa yu'unic paspleitoe.

22-23Li jchop liquem ta Simeone ja' iloc' balunlajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc oxib ciento (59,300) ta scotol.

24-25Li jchop liquem ta Gade ja' iloc' vo'ob yoxvinic ta mil xchi'uc o'lol svucubal ciento (45,650) ta scotol.

26-27Li jchop liquem ta Judae ja' iloc' chanlajuneb xchanvinic ta mil xchi'uc vaquib ciento (74,600) ta scotol.

28-29Li jchop liquemic ta Isacare ja' iloc' chanlajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (54,400) ta scotol.

30-31Li jchop liquemic ta Zabulone ja' iloc' vuclajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (57,400) ta scotol.

32-35Li smomnich'nabtac Josee ja' iloc' cha'vinic ta mil xchi'uc vo'ob ciento (40,500) ta scotol ti liquemic ta Efraine. Yan li jchop liquemic ta Manasese ja' iloc' lajchab xcha'vinic ta mil xchi'uc chib ciento (32,200) ta scotol.

36-37Li jchop liquemic ta Benjamine ja' iloc' vo'lajuneb xcha'vinic ta mil xchi'uc chanib ciento (35,400) ta scotol.

38-39Li jchop liquemic ta Dane ja' iloc' chib xchanvinic ta mil xchi'uc vucub ciento (62,700) ta scotol.

40-41Li jchop liquemic ta Asere ja' iloc' jun yoxvinic ta mil xchi'uc vo'ob ciento (41,500) ta scotol.

42-43Li jchop liquemic ta Neftalie ja' iloc' oxlajuneb yoxvinic ta mil xchi'uc chanib ciento (53,400) ta scotol.

44Ja' jech yepal iloc' yu'unic ta scotol li Moisés, xchi'uc Aarón, xchi'uc li lajchab (12) banquilaletic yu'unic ta jujuchop israeletic ti la sventainic li jujuchop xchi'ilique. 45Scotol li israeletic ti xlic ta jtob (20) jabil sjabilalic ti xu' xa yu'unic pleitoe 46ja' iloc' vaquib ciento ta mil xchi'uc oxmil xchi'uc o'lol svaquibal ciento (603,550) ta scotol.

Ja' smelol c'alal laj yich' ac'bel abtel li levietique

47Li levietique mu'yuc te capal xich'ic atel xchi'uc li buluchchop smomnich'nabtac smoltotic ta vo'onee. 48Yu'un jech ono'ox albil yu'un Dios li Moisese: 49“C'alal chapas li tsactsacvun ta sventa scotol achi'iltac ta israelale, mu me xatsac ta vun li jchop liquemic ta Levie. 50Li levietique ja' no'ox te xavac' abtejicuc o ta jch'ulna pasbil ta nucule. Ja' ac'o sventainic o scotol li c'usitic te chtune xchi'uc scotol li c'usitic ja' sventa o li ch'ulnae. Ja' tsventainic yich'el batel noxtoc li ch'ulna pasbil ta nucule xchi'uc scotol li c'usitic te oye yu'un ja' te chtunic o ta ch'ulna pasbil ta nucul. Xchi'uc te ac'o spas scarpanaic ta spat xocon li ch'ulna pasbil ta nucule. 51C'alal me yorail xa chaloq'uic batele, ja' oy ta sventaic chich'ic batel. Ja' tsmeltsanic lec scotol li c'usitic tsc'an ich'el batele, xchi'uc ja' chc'ot xcha'va'anic noxtoc ti bu chlic naclanique. Scotol li boch'otic chnopajic batel ta sts'el ch'ulna ti mu ja'uc oy ta sventaic sq'uelele, ac'o yich' milel. 52Li yantic israeletique ac'o c'ot yac' scarpanaic ti bu sc'oplal chaq'uique, xchi'uc ta yolon sbanderaic stuquic, yu'un ja' soldado israeletic. 53Yan li levietique ac'o c'ot yac' scarpanaic te ta spat xocon li ch'ulnae yu'un ja' yu'unic, xchi'uc ja' ta xchabiic. Yu'un jech mu xaquilintaoxuc, vo'oxuc li israeloxuque”, xi li Muc'ul Diose.

54Li israeletique lic spasic scotol jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index