Ecrã de busca

Levítico 9

Li Aarone la sliques yabtel sventa paleal

1Li Moisese ta xvaxquibal c'ac'al laj yic' ta stojol li Aarón xchi'uc xnich'nabe xchi'uc li moletic yu'un xchi'iltac ta israelale. 2Jech laj yalbe li Aarone: “Tsaco tal jcotuc ch'ium vacax sventa smoton Dios ta sventa mulil xchi'uc jcot chij sventa chic'bil matanal ti bu ven leque. Bat aq'uic ta stojol li Muc'ul Diose. 3Albo ya'yic li jchi'iltactique, ac'o yiq'uic tal jcotuc tentsun; ja' matanal sventa mulil. Xchi'uc ac'o yiq'uic tal jcotuc ch'ium vacax, xchi'uc jcot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uel, ti bu ven leque yu'un ja' ta jchic'betic sventa smoton Dios. 4Xchi'uc ac'o yiq'uic tal jcot tot vacax, xchi'uc jcot chij sventa chich' milel ta stojol Muc'ul Dios sventa lec chijyilutic. Ac'o yich'ic tal noxtoc ta smoton Dios li c'usitic jech chac c'u cha'al trigoe; vots'bil ta aceite ac'o yich'ic tal. Yu'un li Muc'ul Diose ta xtal yac' sba ta ilel ta jtojoltic tana”, xut.

5Li israeletique laj yiq'uic batel scotol li c'usi i'albatic yu'un Moisese. Te laj yaq'uic ta nopol ti'ch'ulna pasbil ta nucul. Scotolic te c'ot sva'an sbaic ta stojol li Muc'ul Diose. 6Li Moisese jech laj yal: “Li'i ja' scotol li c'usitic yaloj Muc'ul Diose. Pasic me, jech ta xtal yac' sba ta ilel ta atojolic xchi'uc tsots xojobal li Muc'ul Diose”, xut.

7Li Moisese jech laj yalbe li Aarone: “Nopajan batel ta sts'el li scajleb smoton Diose. Milbo smoton Dios ta sventa li mulile, xchi'uc li yan jcot tsc'an chachic' sventa chach'aybat amule xchi'uc sventa chch'aybat smulic li jchi'iltactic ta israelale. Ac'o ta stojol Muc'ul Dios noxtoc li matanal sventa chch'aybat smulic jech chac c'u cha'al yaloj ono'ox Muc'ul Diose”, xut.

8Li Aarone inopaj batel ta scajleb smoton Dios; te la smil li ch'ium vacax sventa smulique. 9Li xnich'nabtac Aarone ta ora laj yich'beic batel ec li xch'ich'ale. Te lic sts'aj sc'ob li Aarone; la sbonbe ta xulub li scajleb smoton Diose. Li scomelal ch'ich'e la smaltabe o yoc li scajleb smoton Diose. 10Li xepual matanal sventa mulile, xchi'uc li srinyone, xchi'uc li xepual secube te la xchic' ta scajleb smoton Dios jech chac c'u cha'al albil ono'ox yu'un Muc'ul Dios li Moisese. 11Yan li sbec'tal xchi'uc li snuculile te bat xchic' ta spat to yo' bu spasoj scarpanaique.

12Li Aarone la smil noxtoc li yan matanal sventa chich' chiq'uele. Li xnich'nabtac Aarone ja' laj yich'beic batel li xch'ich'ale. Ja' xa Aarón la smal ta sba scajleb smoton Dios, xchi'uc ta spat xocon. 13Ts'acal laj yich'beic tal noxtoc li sjole xchi'uc li sbec'tal ti bic'tal bojilanbile, jech te la xchic' ta scajleb smoton Dios li Aarone. 14Ts'acal la spocbeic lec li sbiquil xchi'uc li yacane. Te la xchic' ta scajleb smoton Dios ta sba li chic'bil matanal te chc'aq'ue.

15Li Aarone laj yac' noxtoc li smoton Dios ta sventa xchi'iltaque. La stsac jcot tentsun, la smil ta sventa xch'ayubil mulil. Laj yac' ta smoton Dios jech chac c'u cha'al la spas ta sventa li yan matanale. 16C'alal la xchic' li matanale, ja' jech la spasic jech chac c'u cha'al tsc'an ono'ox pasele. 17Te lic yac' ta smoton Dios noxtoc li c'usitic co'oltic sba jech chac c'u cha'al trigoe. Jop ta sc'ob la xchic' te ta scajleb smoton Dios. Ja' slecoj o li yan smoton chich' chiq'uel ta jujun sobe.

18La smil noxtoc li vacax xchi'uc li chij yac'ojic xchi'iltac sventa lec ch-ilatic yu'un Muc'ul Diose. Li xnich'nabtac Aarone ja' laj yich'ic tal li xch'ich'ale. Ja' xa Aarón la smalta ta sba scajleb smoton Dios xchi'uc ta spat xocon. 19Laj yich'ic tal noxtoc li xepual vacaxe xchi'uc li xepual chije, li snee, li xepual sbiquile, li chib srinyone, xchi'uc li xepual secube. 20Te jmoj laj yaq'uic xchi'uc li sna yo'ntone. Li Aarone ja' la xchic' ta scajleb smoton Dios li xepuetique. 21Yan li sna yo'nton xchi'uc li sbats'i-o'e ja' la sye'ic ta stojol Muc'ul Dios li Aarón jech chac c'u cha'al albil ono'ox yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

22Li Aarone la stoy sc'ob ta stojol li xchi'iltaque; laj yac'be bendición. C'alal laj xa yac' ta stojol Dios li milbil matanal sventa lec ch-ilatic yu'un Muc'ul Diose, iloc' batel te ta scajleb smoton Dios. 23Li Moisés xchi'uc Aarone i'ochic batel ta yut li ch'ulna pasbil ta nucule. C'alal iloq'uic tale, laj yac'beic bendición li xchi'iltaquique. Li Muc'ul Diose te laj yac' sba ta ilel xchi'uc tsots xojobal ta stojol scotol li israeletique: 24Itsan loq'uel c'oc' te ta stojol li Muc'ul Diose. La xchic' li matanal ti sc'oplal xa'ox chchiq'uique xchi'uc xepuetic te oy ta scajleb smoton Diose.

C'alal laj yilic li israeletique, tsots i'avanic; xcuxet no'ox yo'ntonic, xchi'uc la squejan spatan sbaic ta banamil.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index