Ecrã de busca

Nomipā 8:7

7Pea ʻe pehē ni hoʻo fai kiate kinautolu, ke fakamaʻa ʻakinautolu: Ke ke luluku ʻakinautolu ʻaki ʻae vai fakamaʻa, ʻo tuku ʻakinautolu ke nau tele honau sino kotoa pē, ʻo fō honau ngaahi kofu, ke pehē ʻenau fakamaʻa ʻakinautolu.