Ecrã de busca

Levitiko 2

1 Ko e feilaulau meʻakai ʻoe mahoaʻa mo e lolo mo e meʻa namu kakala, 4 Ke taʻo ʻi he ngotoʻumu, pe ʻi he ukamea, 7 Pe ʻi he fakapaku. 12 Ko e feilaulau ʻoe ʻuluaki fua ʻoe uite. 13 Ko e māsima ʻae feilaulau meʻakai.

1PEA ka fie ʻatu ʻe ha tokotaha ʻae feilaulau meʻakai kia Sihova, te ne feilaulau ʻaki ʻae mahoaʻa lelei; pea ʻe lilingi ʻe ia ʻae lolo ki ai, pea ʻe ʻai ki ai ʻae meʻa namu kakala. 2Pea te ne ʻomi ia ki he ngaahi foha ʻo ʻElone ko e kau taulaʻeiki: pea te ne toʻo mei ai ha falukunga ʻe taha ʻoe mahoaʻa, mo e lolo ʻo ia, mo e meʻa namu kakala ʻo ia: pea ʻe tutu ʻe he taulaʻeiki hono fakamanatu ʻi he feilaulauʻanga, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova: 3Pea ko e toenga ʻoe feilaulau meʻakai ʻe ʻia ʻElone ia mo hono ngaahi foha: ko e meʻa fungani māʻoniʻoni ia ʻi he ngaahi feilaulau kia Sihova kuo ngaohi ʻaki ʻae afi.

4¶ Pea kapau te ke ʻomi ha meʻaʻofa ko e feilaulau meʻakai kuo taʻo ʻi he ngotoʻumu, ʻomi ia ko e ngaahi foʻi mā taʻefakalēvani ʻoe mahoaʻa lelei kuo fefiofi mo e lolo, pē ko e ngaahi foʻi mā manifinifi pehē kuo pani ʻaki ʻae lolo.

5¶ Pea kapau ko hoʻo feilaulau meʻakai ko e meʻa kuo taʻo ʻi he ukamea lafalafa, ʻe mei he mahoaʻa lelei ia taʻefakalēvani, kuo fefiofi mo e lolo. 6Te ke vahevahe ia, pea lingi ʻae lolo ki ai: ko e feilaulau meʻakai ia.

7¶ Pea kapau ko hoʻo meʻaʻofa ko e feilaulau meʻakai kuo fakapaku ʻi he fakapaku, ʻe ngaohi ʻaki ia ʻae mahoaʻa lelei mo e lolo. 8Pea te ke ʻomi ʻae feilaulau meʻakai kuo ngaohi ʻaki ʻae ngaahi meʻa ni kia Sihova: pea ka ʻatu ia ki he taulaʻeiki, te ne ʻomi ia ki he feilaulauʻanga. 9Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki mei he feilaulau meʻakai hono fakaʻilonga, ʻo tutu ia ki he feilaulauʻanga: ko e feilaulau ia kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova. 10Pea ko ia ʻoku toe ʻi he feilaulau meʻakai, ʻoku ia ʻElone ʻia mo hono ngaahi foha: ko e meʻa fungani māʻoniʻoni ia ʻoe ngaahi feilaulau kia Sihova kuo ngaohi ʻaki ʻae afi. 11‌ʻE ʻikai ngaohi ʻaki ha meʻa fakalēvani ha feilaulau meʻakai ʻoku mou ʻomi kia Sihova: koeʻuhi ʻe ʻikai te mou tutu ha lēvani, pe ha honi, ʻi ha feilaulau ʻoku ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.

12¶ Pea koeʻuhi ko e meʻaʻofa ʻoe ngaahi ʻuluaki fua, temou ʻatu ia kia Sihova: kaeʻoua naʻa tutu ia ki he feilaulauʻanga ʻoe meʻa namu kakala. 13Pea ko e meʻaʻofa kotoa pē ʻo hoʻo feilaulau meʻakai, ke ke fakamāsimaʻi; pea ʻoua naʻa ke tuku haʻo feilaulau meʻakai ʻe taha ke masiva ʻi he māsima ʻoe fuakava ʻa ho ʻOtua: te ke ʻatu ʻae māsima ʻi hoʻo ngaahi feilaulau kotoa pē. 14Pea kapau te ke ʻatu kia Sihova ʻae feilaulau meʻakai ʻi hoʻo ngaahi ʻuluaki fua, pea ke ʻatu ko e feilaulau meʻakai ʻae ngaahi fua mata ʻoe uite kuo āngaki ʻi he afi, ʻio ʻae uite kuo tuki mei he ngaahi fua haohaoa. 15Pea ke ʻai ʻae lolo ki ai, pea ʻai ki ai mo e laipeno: ko eni ʻae feilaulau meʻakai. 16Pea ʻe tutu ʻe he taulaʻeiki hono fakaʻilonga ʻo ia, ʻi he uite naʻe tuki; mo e meʻi lolo ʻi ai, mo e laipeno kotoa pē ʻi ai; ko e feilaulau ia kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.