Ecrã de busca

ʻEkisotosi 40

1 ʻOku fekau ke fokotuʻu ʻae fale fehikitaki, 9 pea fakatapui. 13 ʻOku fakatapui ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha. 16 ʻOku fai ʻe Mōsese ʻae meʻa kotoa pē ʻo hangē ko e fekau. 34 ʻOku ʻaofia ʻe he ʻao ʻae fale fehikitaki.

1PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē, 2“ʻI he ʻuluaki ʻaho ʻoe ʻuluaki māhina, te ke fokotuʻu ʻae fale tapu ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. 3Pea te ke ʻai ki ai ʻae puha ʻoe fuakava, pea ʻufiʻufi ʻaki ʻae puha ʻae puipui. 4Pea te ke ʻomi ki ai ʻae palepale, pea ke ʻai ʻo fakatonutonu ʻae ngaahi meʻa ʻoku totonu ke ʻai ki ai; pea ke ʻomi ki ai ʻae tuʻunga maama, ʻo tutu ʻae ngaahi maama ʻo ia. 5Pea te ke tuku ʻae feilaulauʻanga koula ki he meʻa namu kakala, ʻi he ʻao ʻoe puha ʻoe fuakava, pea ʻai ʻae puipui tautau ki he matapā ʻoe fale fehikitaki. 6Pea te ke fokotuʻu ʻae feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu ʻi he ʻao ʻoe matapā ʻoe fale tapu ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. 7Pea te ke fokotuʻu ʻae sene ʻi he vahaʻa ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, mo e feilaulauʻanga, pea ke ʻai ki ai ʻae vai. 8Pea te ke fokotuʻu hono lotoʻā ʻo takatakai ia, pea tautau hake hono puipui ʻi he matapā ʻoe lotoʻā. 9“Pea te ke ʻave ʻae lolo tākai, ʻo tākai ʻaki ʻae fale fehikitaki, mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi ai, mo ke fakatapui ia, mo hono ngaahi nāunau kotoa pē ʻo ia: pea ʻe māʻoniʻoni ia. 10Pea te ke tākai ʻae feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, mo hono ngaahi nāunau kotoa pē, ʻo fakatapui ʻae feilaulauʻanga: pea ʻe hoko ia ko e feilaulauʻanga fungani māʻoniʻoni. 11Pea te ke tākai ʻae sene mo hono tuʻunga, ʻo fakatapui ia. 12“Pea te ke ʻomi ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo kaukauʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vai. 13Pea te ke ʻai kia ʻElone ʻae ngaahi kofu māʻoniʻoni, pea tākai ia, ʻo fakatapui ia; koeʻuhi ke ne ngāue kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki. 14Pea te ke ʻomi hono ngaahi foha, ʻo fakakofuʻaki ʻakinautolu ʻae ngaahi kofutuʻa. 15Pea te ke tākai ʻakinautolu ʻo hangē ko hoʻo tākai ʻenau tamai, koeʻuhi ke nau ngāue kiate au ʻi he ngāue fakataulaʻeiki: he ko honau tākai ia ki he ngāue fakataulaʻeiki moʻoni ʻo taʻengata ʻi honau toʻutangata kotoa pē tuku fakaholo.” 16Pea naʻe fai ia ʻe Mōsese: ʻo hangē ko e meʻa kotoa pē naʻe fekau ʻe Sihova kiate ia, naʻe pehē ʻene fai.

17¶ Pea ʻi he ʻuluaki māhina ʻi hono ua ʻoe taʻu, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻoe māhina, naʻe hoko ʻo pehē, naʻe fokotuʻu hake ʻae fale fehikitaki. 18Pea naʻe fokotuʻu hake ʻe Mōsese ʻae fale fehikitaki, ʻo ne fakamaʻu hono ngaahi tuʻunga, pea naʻe fokotuʻu hake ʻa hono ngaahi laupapa, pea ʻai ki ai hono ngaahi ʻakau fakamaʻu, pea naʻe fokotuʻu hono ngaahi pou. 19Pea naʻa ne folahi atu ʻae fakapulonga ʻi ʻolunga ʻi he fale fehikitaki, pea naʻe ʻai hono fakapulonga ʻe taha ki ai ʻi ʻolunga ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

20¶ Pea naʻa ne ʻave ʻae fuakava ʻo ne ʻai ia ki he puha, pea naʻe ʻai ʻae ongo ʻakau haʻamo ki he puha, pea naʻe hili ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ki ʻolunga ʻi he puha. 21Pea naʻa ne ʻomi ʻae puha ki loto ʻi he fale fehikitaki, pea naʻe fokotuʻu ai ʻae puipui ʻufiʻufi, pea naʻe ʻufiʻufi ai ʻae puha ʻoe fuakava ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

22¶ Pea naʻa ne tuku ʻae palepale ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, ki he potu tokelau ʻoe fale fehikitaki, ʻituʻa ʻi he puipui. 23Pea naʻa ne tuku lelei ʻi ai ʻae mā, ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

24¶ Pea naʻa ne ʻai ʻae tuʻunga maama ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo hanga tonu atu ki he palepale, ʻi he potu tonga ʻoe fale fehikitaki. 25Pea naʻa ne tutu ʻae ngaahi maama ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

26¶ Pea naʻa ne ʻai ʻae feilaulauʻanga koula ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻao ʻoe puipui: 27Pea naʻa ne tutu ʻae meʻa namu kakala ʻi hono funga ʻo ia; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

28¶ Pea naʻa ne tautau hake ʻae puipui ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki. 29Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae feilaulauʻanga ʻoe meʻa tutu ʻo ofi ki he matapā ʻoe fale tapu ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻo ne ʻatu ʻi ai ʻae feilaulau tutu, mo e feilaulau meʻakai; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.

30¶ Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae sene ʻi he vahaʻa ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai mo e feilaulauʻanga, pea naʻe ai ki ʻai ʻae vai, ke kaukau ʻaki. 31Pea ko Mōsese mo ʻElone mo hono ngaahi foha naʻa nau fanofano honau nima, mo kaukauʻi honau vaʻe ʻi ai: 32‌ʻI heʻenau hū ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, pea ʻi heʻenau haʻu ʻo ofi ki he feilaulauʻanga, naʻa nau kaukau; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese. 33Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae lotoʻā ʻo fakatakamilo ki he fale fehikitaki, mo e feilaulauʻanga, ʻo fokotuʻu hake ʻae puipui ki he matapā ʻoe lotoʻā. Pea naʻe fakaʻosi pehē ʻe Mōsese ʻae ngāue.

34¶ Pea hili ia naʻe ʻufiʻufi leva ʻe he ʻao ʻae fale fehikitaki ʻoe kakai, pea naʻe fakafonu ʻe he nāunau ʻo Sihova ʻae fale fehikitaki. 35Pea naʻe ʻikai mafai ʻe Mōsese ke hū ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, ko e meʻa ʻi he nofomaʻu ki ai ʻae ʻao, pea naʻe fakafonu ʻe he nāunau ʻo Sihova ʻae fale fehikitaki. 36Pea ka toʻo hake ʻae ʻao mei heʻene fakamalumalu ʻae fale fehikitaki, naʻe fononga ʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻi honau ngaahi fononga kotoa pē: 37Pea kapau naʻe ʻikai toʻo hake ʻae ʻao, pea naʻe ʻikai te nau fononga, kaeʻoua ke hoko ʻae ʻaho kuo toʻo hake ai ia. 38He naʻe fakamalumalu ʻae fale fehikitaki ʻe he ʻao ʻo Sihova ʻi he ʻaho, pea naʻe ʻi ai ʻae afi ʻi he poʻuli, ʻi he ʻao ʻoe fale kotoa pē ʻo ʻIsileli, ʻi honau ngaahi fononga kotoa pē.