Ecrã de busca

Mateyo 23

Jesu mbwaakacenjezya bantu zyabamayi ba Mulawo a Bafalisi

(Maako 12.38-39; Luka 11.43, 46; 20.45-46)

1Kumane aawo Jesu wakati kumakamu aabantu akuli basikwiiya bakwe,

2«Bamayi ba Mulawo a Bafalisi balapandulula milawo ya Mozesi. 3Aboobo amucite akujatisya eezyo nzyobamwaambila. Pele kutali nzyobacita, nkaambo bakambauka buyo, pele tabaziciti pe. 4Balaanga mikuli milemu iiminya kubweza, akwiibikka aamakuko aabantu, pele lwabo beni balakaka kugwasya kubweza naaceya. 5Balacita milimo yabo yoonse kuti babonwe abantu. Balalyaanga tukomo tupati-pati akulampya maaya aazisani zyabo. 6Balayandisya kukkala azyuuno zyabulemu muzikombelo akuyanda busena bwabulemu mumapobwe. 7Balayanda kujuzigwa akulemekwa muzisambalilo akwiitwa kuti mwiiyi kubantu. 8Pele nywebo mutaitwi kuti mwiiyi, nkaambo mulijisi mwiiyi omwe, nywebo nyoonse muli babunyina. 9Alimwi mutaiti muntu naba omwe ansi aano kuti Taata, nkaambo mujisi Uso omwe, ooyo uuli kujulu. 10Alimwi mutaitwi kuti basololi, nkaambo mujisi musololi omwe, ooyo uuli ngo Munanike wa Leza. 11Ooyo mupati aakati kanu abe mubelesi wanu, 12kufumbwa uulisumpula uyoobombezegwa, nkabela kufumbwa uulibombya uyoosumpulwa.

Jesu mbwaakakalalila bamayi ba Mulawo a Bafalisi

(Maako 12.40; Luka 11.39-42, 44, 52; 20.47)

13«Pele maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi basikuupaupa aameso! Mujalila bwami bwakujulu kubantu. Nkaambo nywebo tamubujisi alimwi mulakasya aabo bayanda kunjila. [ 14Maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi basikuupaupa aameso! Nkaambo mulalya lubono lwabamukabafu alimwi mulweeno mulalampya mipailo yanu. Nkaako muyoojana mulandu mupati.]

15«Maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi basikuupaupa aameso nkaambo muleenda nyendo mulwizi aanyika kuti musandule muntu omwe, kwamana muntu ooyo weelede cisubulo cipati camulilo uutamani kwiinda ndinywe.

16«Maawe kulindinywe nobasololi boofu, nimwaamba kuti, ‹Kuti naa umwi wakonkezya aŋanda ya Leza, ukonka cabuyo, pele kuti naa umwi wakonkezya angolida yaŋanda ya Leza ooyo abambe cikonke cakwe.› 17Nywebo nobasololi boofu bafuba-fuba! Ino ncicili cipati, ngolida naa ŋanda ya Leza eeyo iisalazya ngolida? 18Alimwi mulaamba kuti, ‹Kuti naa umwi wakonkezya acipaililo, ukonka cabuyo pele kuti naa wakonkezya acipego eeco cili acipaililo abambe cikonke cakwe.› 19Nyweho nobantu boofu! Ino ncicili cipati, cipego naa cipaililo eeco cisalazya cipego? 20Aboobo ooyo uukonka acipaililo ulakonkezya azeezyo zili mpawo. 21Ayooyo uukonka aŋanda ya Leza ulakonkezya azili mumo. 22Ayooyo uukonka kujulu wakonkezya a Leza acuuno cakwe.

23«Maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi, nobasikuupaupa aameso nkaambo mulapa cakkumi catununkilizyo acakulunga cakulya, pele mulaubausya makani mapati aa Milawo ya Leza, mbuli kubeteka akuba aaluse akusyomeka. Eezi muleelede kuzicita kaatakwe cakuubausya zimwi. 24Nywebo nobasololi boofu, mulaibula kazinini pele mulamena nkamela!

25«Maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi, nobasikuupaupa aameso! Nkaambo mulasanzya nkomeki amutiba mpozili anze, kakuli kuti mukati kanu muzwide buyo bunyangi abulyato. 26Nywebo no Bafalisi boofu, amusaangune kusanzya nkomeki moili mukati amutiba kuti anze aalo asalale.

27«Maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi, nobasikuupaupa aameso! Nkaambo muli mbuli zyuumbwe zibikkidwe mulambo zinga kuzilangila aanze nzibotu kapati, pele anikuti mukati zizwide zifuwa zyabantu bakafwa akutasalala koonse. 28Mbubonya oobo anywebo mbomulangika mbuli bantu baluleme kubantu, pele mulindinywe muzwide kuupaupa aameso abusofwaazi.

29«Maawe kulindinywe nobamayi ba Mulawo a Bafalisi nobasikuupaupa ameso! Nkaambo mulayaka zyuumbwe zyabasinsimi akubotya zibumbwa zyabaluleme 30mulati, ‹Kuti nitwakaliwo mumazuba aamatata nitwatakabagwasya kujaya basinsimi.› 31Mbuboobo mbomulipa mulandu, nkaambo mulati muli bana babaabo bakajaya basinsimi. 32Ncibotu, amumanizye mulimo wakatalika bamauso. 33Nywebo nonzoka, nywebo nobacipile, ino muyoocileya buti cisubulo camulilo uutamani? 34Nkaako ndamutumina basinsimi abantu basongo abamayi, bamwi babo muyoobajaya akubakankamina aaciingano. Bamwi muyoobauma muzikombelo zyanu akubapenzya kuzwa mu munzi amunzi. 35Aboobo cisubulo ciyoomusikila akaambo kabantu baluleme boonse bakajaigwa kutalikila kuli Abela mululami, kusikila kuli Zekaliya mwanaa Balakiya, ooyo ngomwakajaya mucikombelo aakati kabusena busalalisya acipaililo. 36Ncobeni, ndamwaambila kuti, cisubulo cazyoonse eezi ciyoosikila bantu basunu.

Jesu mbwaakali kuyandisya munzi wa Jelusalemu

(Luka 13.34-35)

37«Akaka Jelusalemu, Jelusalemu, oojaya basinsimi akubauma mabwe aabo Leza mbatuma kulinduwe! Kanji-kanji ndalikuyanda kubunganya bantu bako antoomwe, mbubonya mbuli nkuku mbwiifukatila bana bayo mumababa pele yebo wakakaka! 38Ncobeni ŋanda njomukombela Leza lyaba tongo. 39Nkaambo ndamwaambila kuti, tamuciyoondiboni alimwi pe, mane mukaambe kuti, ‹Ulilelekedwe uuboola muzina lya Mwami Leza.› »