Ecrã de busca

Lukas 8:25

25Atin ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Hon i kéféngintoow gome de?”

Atin éngkéségiyonan ro brab mégilak ro. Brab ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati ni étéw Jesus? Fiyon i défuke brab de bagél géfétéréno no.”