Ecrã de busca

Saŋ 8

Ɓetifaa ɗúkee ƴaalci, faanukka na ƴaal yiliisɗa

1Yéesu aawwa tëgëlaa Ólíwíyéecaa. 2Ga kooh-wíisfaa, ga kímaa cuut, ya ɓoyukka Kaanfaa Kooh. Ɓéeɓ ɓuwaa hayussa gari, ya yuŋnga, ya yaa jëgíꞌɓa. 3Daama, jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa haydohussa gari ɓetifaa betu lak enee na kifaanuk na ɓaa enndii ƴaalci. Ɓa tuukiꞌtari ga leeloo ɓuwaa, 4ɓa woꞌꞌa Yéesu an:

- Jëgírohii, ɓetifii fii betu lak yaa faanuk na ɓaa enndii ƴaalci. 5Ee ga Waasii, Móyíis nakoh an ɓetifaa tum iñaamanaa jom kitapu na atoh bi ya kaan. Fu nak, fu woꞌ ya ga?

6Iñaama ɓa woꞌeeri kifíꞌ Yéesu doonaa ɓa laak iñaa ɓa yabohanndi. Wayee Yéesu ɗëelɗukka, yaa fíis ga kakayfaa na jokonjaagari. 7Ɓa ɓaa ɓaat kimeekisoh, Yéesu yolohha, woꞌꞌaɓa an:

- Yaa en garúu ee mossii kitum baakaaꞌɗa, ɗewat kiwees ɓetifii atoh.

8Ya ɗëelɗukissa, ya enissa ga kifíis kakayfaa. 9Daa ɓa kelohee woꞌeenaama, ɓa ɓaa ɗóokisuk yíinoo yíinoo, ɗewoh ga ɓuwaa wëñ kiꞌen yaakɗa. Tessa Yéesu na ɓetifaa, lak fa lís kituuk ga daa fa gíwohseeɗa. 10Yéesu yolohha, meekissa ɓetifaa an:

- Ɓetifii, ɓada ɓuwii yabeeraaɗa? Ken attiꞌꞌiiraa kikaane?

11Ɓetifaa taassa an:

- Haꞌmudii, ken attiꞌꞌiiroo kikaan.

Yéesu woꞌꞌari an:

- Mi ɓan mi attiꞌꞌiiraa kikaan. Tíida, ee iñaa aboh diima, kaa tumis baakaaꞌ.]

Yéesu yërí en leeꞌlaatii ɓu-ëldúna

12Yéesu ëewrukissa ga mbooloomaa, woꞌꞌa an:

- Mi, mi yërí en leeꞌlaatii ëldúna. Ɓaa taabukkoonaa tíinsisoo múk ga ñúus, ee ya hay kilaas ga leeꞌlaataa onohi kipesɗa.

13Fërísiyeeŋcaa dallari kiwoꞌ an:

- Fu, fu en seedi haffu, kon iñii fu seediꞌɗa tuukkii fen.

14Yéesu loffaɓa an:

- Hídaa ga dii mi seediꞌ haffooɗa tóoh, iñii mi seediꞌɗa tuukin, ndaga mi ínohin dii mi kúlkohɗa ee mi ínohin dii mi ƴahɗa; ɗú nak, ɗú ínohoo dii mi kúlkohɗa ee ɗú ínohoo dii mi ƴahɗa. 15Ɗú, ɗú attiꞌi attiꞌeen ɓoꞌ-súusúus, ee mi, mi attiꞌoo ken. 16Mi nak, mi naꞌ kiꞌattiꞌaa, attiꞌaagoo kooran ga waas ndaga mi enoo haŋngoo ga, mi ƴah ga na Paamudii wossooɗa. 17Bíduunun ga Këyítfaa Waasii an ɓoꞌ ɓanak boku woꞌeen ga kiseediꞌaa, lak iñaa ɓa seediꞌɗa tuukin. 18Mi nak, mi seediꞌ haffoo ee Paamudii wossooɗa ɓan seediroo.

19Ɓa meekissari an:

- Ya da Paamfu?

Yéesu loffaɓa an:

- Ɗú ínohoo ken garíi, enndii mi enndii Paammboo. Enee an ɗú ínohinndoonaa, ennaa ɓan ɗú ínoh Paammboo.

20Woꞌeenciima Yéesu woꞌeeca lakanaa ya yaa kijëgíroh ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh. Ya enee ga yahaa ɗekataa ekohsi sarahcaaɗa. Ken hayyiiri kiꞌam ndaga lak wahtaagari leꞌꞌii duum.

Yéesu yéegalohha kiƴahkaagari ga Paamudiiɗa

21Yéesu woꞌissaɓa an:

- Mi yii ƴah ee ɗú hayyoo kiraas, wayee ɗú kaanan ga kibaakaaꞌkii ɗú enukohɗa. Mi, dii mi ƴahɗa, ɗú mínoo da kikaꞌ.

22Waa ennda ɗa, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaa ɓaa woꞌ an:

- Ga dii ya woꞌan: «Mi, dii mi ƴahɗa, ɗú mínoo da kikaꞌ», mbaa enndii an ya ƴah kiharuk?

23Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú, ɗú bok ga ɓu-kakay, wayee mi, mi bok ga ɓu-ɗook. Ɗú bok ga ëldúnaanii wii, wayee mi bokkii ga ëldúnaanii wii. 24Kërí tah, mi woꞌꞌúu man ɗú kaanan ga baakaaꞌciigarúu. En kiꞌenaa, ɗú gëmmbii an mi, mi yërí enaa+ , ɗú kaanan ga baakaaꞌciigarúu.

25Ɓa meekissari an:

- Fu, fu yërí en ɓa?

Yéesu taassaɓa an:

- Mi dëk ga kiwoꞌꞌúuka ga dalaaraa bi ga wati. 26Mi mínin garúu kiwoꞌ enaama ciyewin ee mi mínin kiꞌattiꞌ garúu enaama ciyewin. Ee ɓaa wossooɗa ɓoꞌ-kayoh, ee mi yéegal ɓu-ëldúna iñaa mi ɓewoh gariɗa.

27Ɓa ínohhii an Yéesu woꞌeeɓa loo Paamudii. 28Yéesu nak woꞌꞌaɓa an:

- Ɗú ɓëwíꞌ Kowukii ɓii ga ɗook bëríinaa, ɗú hay kiꞌínoh an mi, mi yërí en. Ee ɓan ɗú hay kiꞌínoh an mi tumoo dara ga kihaffoo, wayee iñii mi woꞌɗa Paamudii lëdíꞌtoori.

29Ɓii wossooɗa, yii naroo. Ya foñnjiiroo mi tes haŋngoo ndaga mi tumi iñaa neɓpi rek. 30Daa ya woꞌee fodaama, ɓoꞌ ɓiyewin gëmmba gari.

Kowukii Kooh yërí on ɓuwii kilaak hafɓa

31Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa yaawúuꞌcaa gëmee gariɗa an:

- Binaa ɗú dëk kitaabuk iñii mi jëgírohɗanaa, iñaama hay kiteewoh an ɗú ɓitëelíbéeroo kayoh-kayohɗa. 32Fodaama ɗú hay kiꞌínoh kayohfii ee kayohfii hayyúu kiꞌon kilaak haffúu.

33Ɓa taassari an:

- Ɗí, ɗí bok ga níilaa Abaraham ee ɗí mosoo kiꞌen ñaam ken. Kon fu mínndíi na kiwoꞌ an ɗí hay kilaak haffíi?

34Yéesu taassaɓa an:

- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa fu tumin baakaaꞌ ɓéeɓ fu ñaam-baakaaꞌ.

35Ñaam dëkoo kibok ga kaanfaa ya enohɗa, wayee kowu boki ga bi taaꞌ.

36Kon binaa en an Kowukii kërí onndúu kilaak haffúunaa, ɗú hay kilaak haffúu kayoh-kayohɗa. 37Mi ínohin an ɗú bok ga níilii Abaraham wayee ɗú manndii nari. Iñii mi jëgírohɗa ɗú tookkiiri ga keeñnjúu, kërí tah ɗú heelloo kiꞌap. 38Mi, iñii mi hot ga Paammbooɗa yërí mi woꞌ. Ɗú nak, iñaa ɗú keloh ga paammbúuɗa yërí ɗú tumi.

39Ɓa taassari an:

- Abaraham yërí en Paammbíi.

Yéesu loffaɓa an:

- Ɗú enee ɓitowu Abaraham kayoh-kayohɗanaa, eneenaa ɗú taaban kotcaagari.

40Mi, mi woꞌirúu kayohfii mi ɓewoh ga Koohɗa, ee diima ɗú heelloo kiꞌap. Abaraham mosoo kitum iñaa manɗa. 41Ɗú kay, ɗú taam kotcii paammbúu+ .

Ɓa loffari an:

- Ɗí enndii towutaa laaksoo paamun. Ɗí laakin Paamun yíinoo ee yërí en Kooh.

42Yéesu woꞌꞌaɓa an:

- Binaa enee an Kooh Paammbúunaa, eneenaa ɗú waaꞌtoo, ndaga mi meyoh ga Kooh ee yërí tahhoo kihay dii. Hayiigoo diiɗa meyohhii garoo wayee yërí wossoo. 43Iñii tah ya ɗú ínohoo iñii mi woꞌꞌúuɗa? Ɗú nam kimínoo kisúkúruk woꞌeenciigoo hen, kërí tah. 44Seytaani yërí en paammbúu, ee ɗú waaꞌ kitum iñaa neɓ paammbúu yaama. Ga dalaaraa bi wati, ya mos kiꞌen ɓaa lagi kumuun ɓoꞌ. Ya mosoo kituuk ga kayoh ndaga kayoh paallii gari. Ya en na kikaak sabohaa, madi na ya ɓapka hen, ndaga ya kaakoh-saboh ee saboh límukoh gari. 45Wayee mi, mi woꞌi kayoh, ee iñaama tah ɗú gëmmbiiroo. 46Yiida garúu mín kiseediꞌ an mi tumin baakaaꞌ? Ee en an mi woꞌ kayohaa, iñii tah ya ɗú gëmmbiiroo? 47Ɓaa Kooh laak, súkúruki woꞌeencii Kooh. Wayee ɗú, ɗú súkúrukooca, ndaga Kooh laakkiirúu.

Yéesu ɗeɓ Abaraham

48Yaawúuꞌcaa woꞌussa Yéesu an:

- Binaa ɗí woꞌ an fu samariteŋ+ ee fu taam na Seytaaninaa, ɗí woꞌꞌii kayohe?.

49Yéesu taassaɓa an:

- Mi taammbii na Seytaani. Mi on Paammboo céeꞌ ee ɗú, ɗú onndiiroo céeꞌ. 50Mi, mi heeliꞌtii haffoo ndam, ɓoꞌ yiliis yërí heeliꞌtoo iñaama ee yërí ƴah kiꞌattiꞌ. 51kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa fu am woꞌeenndoonaa, fu ínohanndii kikaankaa bi taaꞌɗa.

52Yaawúuꞌcaa dallari kiwoꞌ an:

- Kimma kimma, ɗí ínohin an fu taam na Seytaani. Abaraham kaanin, sëldíiga-Koohcaa ɓan kaanuunun, ee fu, fu woꞌ an: «Ɓaa fu am woꞌeenndoonaa, fu kooroo ga kikaan bi taaꞌ.» 53Paammbíi Abaraham, fu wëñnji kilaak solu hene? Ya, ya kaanin ee sëldíiga-Koohcaa ɓan kaanuunun. Fu tík haffu ɓa?

54Yéesu taassaɓa an:

- Binaa mi heeliꞌ haffoo ndamaa, ndamaama enndii tús. Paammboo yërí ƴahhoo kiꞌeꞌ ndam, ya yii ɗú woꞌ an yërí en Koohyiigarúu. 55En kiꞌenaa, ɗú ínohoori, wayee mi, mi ínohinndi. Binaa mi woꞌee an mi ínohoorinaa, eneenaa mi ƴah kaakoh-saboh fodii garúu. Wayee mi, mi ínohinndi ee mi abin woꞌeeniigari. 56Paammbúu Abaraham, keeñci soossa seɓ ga daa an ya hay kihot kihaykiigoo ëldúnaɗa+ . En kiꞌenaa, ya hotinka, ee ya neɓlukka ga.

57Yaawúuꞌcaa dallari kiwoꞌ an:

- An ya? Fu laakkii sah tíkíis tidaaŋkaah-yëtúus, an fu hotin Abaraham!

58Yéesu taassaɓa an:

- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: balaa Abaraham hay ëldúnanaa lak mi yërí en+ .

59Daama, ɓa dalla kibalaɓ atoh, kitapisohhi. Wayee Yéesu múuƴca ga ɗuuƴ ɓuwaa, ya meƴca Kaanfaa Kooh.

Hewhewii winéwí'wii Kooh Kifiiliimunkii ki'askii

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index