Ecrã de busca

پیدایش 10

فصل دهم

فرزندان پسران نوح

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۵ - ۲۳)

1اینها اولادۀ نوح یعنی فرزندان سام، حام و یافت هستند که بعد از طوفان متولد شدند.

2پسران یافت: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، مِاشِک و تیراس بودند. 3پسران جومر: اَشکَناز، ریفات و توجَرمه بودند. 4پسران یاوان: اَلیشَه، ترشیش، کِتیم و رودانیم بودند. 5از اینها مردمی که در اطراف و جزیره ها زندگی می کردند، بوجود آمدند. اینها فرزندان یافت هستند که هرکدام در قبیله و در سرزمین خود شان زندگی می کردند و هر قبیله به زبان مخصوص خود شان صحبت می کردند.

6پسران حام: کوش، مِسرایِم، فوط و کنعان بودند. 7پسران کوش: سِبا، حویله، سَبته، رَعمه و سَبتِکا بودند. رَعمه دارای دو پسر بنام های سِبا و دَدان بود. 8کوش پسری داشت به نام نِمرود. او اولین مرد قدرتمند در روی زمین بود. 9او با کمک خداوند تیرانداز ماهری شده بود و به همین جهت است که مردم می گویند: «خدا تو را در تیراندازی مانند نِمرود ماهر سازد.» 10در ابتدا منطقۀ فرمانروائی او شامل: بابل، ارَک، اَکد و کلنه در سرزمین شِنعار بود. 11بعد از آن به سرزمین آشور رفت و شهر های نینوا، رِحوبوت عیر، کالح، 12و ریسن را که بین نینوا و کالح، که شهر بزرگی است، بنا کرد.

13مِسرایِم جد لُودیم، عَنامیم، لَهابیم، نِفتوح، 14فَتروسیم، کَسلوحیم (که جد فلسطینی ها است) و کفتوریم بود.

15صیدون، فرزند اولباری کنعان بود، و پس از او حِت به دنیا آمد. 16کنعان هم جد اقوام زیر بود: یبوسیان، اَمُوریان، جَرجاشیان، 17حویان، عِرقیان، سینیان، 18‏-19اروادیان، صماریان و حماتیان. قبایل مختلف کنعان از صیدون تا جرار که نزدیک غزه است و تا سدوم و عموره و اَدُمَه و زِبُیم که نزدیک لاشع است، پراگنده شدند. 20اینها اولادۀ حام بودند که بصورت قبیله های مختلف زندگی می کردند و هر قبیله برای خود زبان مخصوصی داشت.

21سام، برادر بزرگ یافت، پدر تمام عبرانیان است. 22پسران سام عبارت بودند از: عیلام، آشور، اَرفَکشاد، لُود و آرام. 23پسران آرام عبارت بودند از: عوص، حول، جاتَر و ماش. 24اَرفَکشاد پدر شَلح و شَلح پدر عِبِر بود. 25عِبِر دو پسر داشت. اسم یکی فِلِج بود، زیرا در زمان او بود که مردم دنیا پراگنده شدند، و اسم دیگری یُقطان بود. 26پسران یُقطان عبارت بودند از: اَلمُوداد، شِلِف، حَزرموت، یارَح، 27هدورام، اوزال، دِقله، 28عوبال، اَبیمائیل، سِبا، 29اوفیر، حویله و یوباب بود. 30همۀ اینها از ناحیۀ میشا تا سَفاره که یکی از کوههای شرقی است، زندگی می کردند. 31اینها اولادۀ سام بودند که در قبایل و سرزمین های مختلف زندگی می کردند و هر قبیله با زبان مخصوص خود شان تکلم می کردند.

32همۀ این افراد، بر طبق نسب نامه های شان، پسران نوح بودند که بعد از طوفان تمام ملت های روی زمین به وسیلۀ آن ها بوجود آمد.

Today's Dari Version

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

More Info | Version Index