Ecrã de busca

YA ꞌBE̱FI 14

Ar Pablo ne ar Berhnabe bi zo̱nu̱ Ikonio

1Ar Pablo ne ar Berhnabe, mi zo̱nga har hnini Ikonio, bi yu̱tꞌa ha yá nijö yá mixodyowi, mi xipa ya jöꞌi ár mhö Jö. Ne mi hyanda hanja mi ñöꞌu̱, bi ñꞌemu̱i nze̱ye̱ ya xodyo ne nuꞌu̱ himya xodyo.

2Ha nuya xodyo himbi ne bi jamfi, bi u̱tꞌa nuꞌu̱ himya xodyo ne bi tsꞌokwa yá mfeni nda u̱tsa ya ku.

3Jange ar Pablo ne ar Berhnabe bi gohnu̱ nze̱ye̱ ya pa. Ne himi ntsuꞌu̱ nda mömba ár mhö Jö, ngetho mi pöꞌu̱ mi fa̱xa Jö, ne mi umbar tsꞌe̱di nda ꞌyo̱tꞌa ya dötꞌa ntꞌudi. Njapꞌu̱ bi ñꞌudi gehnu̱ ar mhö no̱nga ar nhwëki nöꞌö mi möñꞌu̱.

4Nuya mengunu̱ xki ñhege. ꞌRa mi te̱nga ya xodyo, ha maꞌra mi te̱mba yá mpo̱te ar tsi Hmu.

5Ha ꞌra ya xodyo ne ꞌra nuꞌu̱ himya xodyo, bi mfa̱xkwi yá ndöꞌu̱ nda me̱i, mi ne nda gu̱ nkꞌahni ya mpo̱te.

6Ha nunar Pablo ne ar Berhnabe mi bödi nöꞌö mi ne nda njapabiꞌu̱, bi bo̱ni bi maꞌu̱ har hnini Listra ne har hnini Derbe, yá hnini ar ha̱i Likaonia, ne bi ñꞌoꞌu̱ gatho ár nthetꞌi nöꞌö ar ha̱iꞌö.

7Ne ka ba möñꞌu̱nu̱ ar hoga mhö.

Ya me Listra bi gu̱ nkꞌahni ar Pablo

8Har hnini Listra mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ himi tsa̱ nda ñꞌo, ngetho xki mꞌu̱i njapꞌu̱, ne hiñhamꞌu̱ xki ñꞌo, hyaxꞌmu̱ mi huhnu̱tho.

9Nor ñꞌo̱ho̱ꞌö mi o̱xa nöꞌö mi mönga ar Pablo, ha nunar ku bi kꞌötꞌi, ne bi hyandi mi pe̱ꞌsa ar ñꞌemu̱i nda ditsꞌi.

10Jange bi ꞌñenga ra ntsꞌe̱di:

—Nangi gi ꞌba̱i njöntho.

Nor ñꞌo̱ho̱ꞌö nꞌa nsa̱githo bi nangi bi ñꞌo.

11Nuꞌmú̱ nuya jöꞌiꞌu̱ mi hyanda nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa ar Pablo, bi ꞌñenga ntsꞌe̱di ha yá hñöse̱ꞌu̱:

—Ya jö xi ñhe̱hwi ya jöꞌi, xpa kökwa xi kꞌöskagihu̱.

12Jange ar Berhnabe bi tꞌembabi mar jö Hupiter, ha nu ar Pablo ar jö Merkurio, ngetho go mi höxa ar mhö, ngu yá ꞌbe̱fi yá jöꞌu̱ ya me Likaonia.

13Nuꞌmú̱ ár möjö ar Hupiter, mi pe̱ꞌsa ár nijö hár ñu̱tꞌi ar hnini, ba tsi ya boi ne ba hö ya do̱ni, nda zo har goxthi. Ne gatho ya jöꞌi mi ne nda ungwi mahye̱gi ar mꞌo̱ñho̱ nda ndömba ya ku.

14Nu mi hyanda njapꞌu̱ ar Berhnabe ne ar Pablo, bi xika yá dutu, ne bi nixtꞌi bi yu̱tꞌa har mhuntsꞌi.

15Mi enö njawa:

—Ñꞌo̱ho̱hu̱, yoꞌö gi pe̱hu̱ njanu̱. Nuje dar jöꞌihe nguꞌahu̱ nꞌehe. Xta ehe ga xiꞌahe gi hye̱hu̱ ya njötꞌi gi ndöñhu̱ hinter me̱ꞌu̱. Ne pe̱fu̱ Jö togo te, ne xi hyoka mhetsꞌi, ar ximha̱i, ar ñho̱nthe, ne gatho nuꞌu̱ te janu̱.

16Maꞌra ya mꞌu̱i mahamꞌu̱ Jö xi hye̱ ya jöꞌi xi ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö xi beñꞌu̱.

17Ha hinxi hye̱gi nꞌagitho. Hyaxꞌmu̱ xi ñꞌudi núꞌmu̱ ꞌraju̱ ar ꞌye bi e mhetsꞌi. ꞌRaju̱ ya hoga sofo, ꞌraju̱ te ga tsihu̱, ne ꞌraju̱ ar johya ha ma mu̱ihu̱.

18Mödi ar Pablo ne ar Berhnabe mi xipa njapꞌu̱, ne hinge nda hyompa ya me̱ti mꞌo̱ñho̱, xa mar ñhei nda hñökwabiꞌu̱.

19Bi zo̱ ꞌmu̱ ꞌra ya xodyo xki ꞌñeꞌu̱ har hnini Antiokia ne Ikonio. Mi zo̱hyu̱ bi u̱tya jöꞌi bi kꞌahna ar Pablo, ne bi gu̱ka hár ñöni ar hnini ba e̱i, mi hu yá mu̱i xki du.

20Ha núꞌmu̱ xki mhuntsꞌa ya gamfi har nthetꞌi habu̱ mi ꞌbe̱ñꞌö, bi mꞌa̱i ne bi mengi bi yu̱tꞌa har hnini. Ne ár hyaxꞌö bi me̱wi ar Berhnabe, bi maꞌu̱ manꞌar hnini ár thuhu Derbe.

21Bi möñꞌu̱nu̱ ar hoga mhö, bi uta ya mengunu̱, ne bi gu̱xa nze̱ye̱ ya gamfi. Ne mi waꞌu̱, bi menkꞌu̱ har hnini Listra, ne bi tho Ikonio, nepꞌu̱ bi maꞌu̱ Antiokia.

22Ha ya hniniyu̱ mi fa̱xa ya ku nda ze̱ta yá ñꞌemu̱i, ne mi huꞌmba yá mu̱i hinge nda hye̱pꞌu̱ ar ꞌñu. Njanu̱ mi embabiꞌu̱:

—Mahyoni ga thohu̱ nze̱ye̱ ya thogi, ne njapꞌu̱ ga ku̱thu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

23Ne bi tꞌexa ꞌra ya ku, mi tꞌe̱ntꞌwa ha yá ꞌye̱ꞌu̱ ar nijö mi ꞌbu̱ ha ya hnini mi thoꞌu̱. Nepꞌu̱ bi bëꞌu̱ ne bi tꞌe̱ntꞌwa ha yá ꞌye̱ Jö togo xki gamfiꞌu̱.

Ar Pablo ne ar Berhnabe bi menga har hnini Antiokia har ha̱i Nsiria

24Bi thotꞌu̱ har ha̱i Pisidia, bi zo̱ñꞌu̱ har ha̱i Panfilia.

25Ne mi wadi bi mömba ár mhö Jö har hnini Perge, bi thogi imanu̱ har hnini Atalia.

26Mi zo̱nu̱ꞌu̱, bi gu̱ ar motsa bi ꞌraxa ar ñho̱nthe, bi menga Antiokia habu̱ xki tꞌe̱ntꞌwa ár ꞌye̱ Jö, nda hwëkwa ár mfa̱tsꞌi har ꞌbe̱fi xki wadi xki me̱ꞌu̱.

27Nu mi zo̱ñꞌu̱, bi muntsꞌa gatho ya ku, ne bi metwabiꞌu̱ ya döta ntꞌudi xki ꞌyo̱tꞌa Jö ha yá ꞌbe̱fiꞌu̱, ne hanja Jö xki xoka ar goxthi nda ñꞌemu̱i nuꞌu̱ himya xodyo.

28Ar Pablo ne ar Berhnabe ka bi gohwinu̱ ya gamfi nze̱ye̱ ya pa.