Ecrã de busca

GÉNESIS 28

1Huajca Isaac quinotzqui Jacob, huan quitiochijqui huan quiilhui: “Amo ximosihuajti ica se sihuatl tlen ni tlali Canaán. 2Xiya tlali Aram campa ichaj mohueyi tata Betuel huan ximosihuajti ihuaya se iichpoca motío Labán. 3Toteco Catli Quipiya Nochi Chicahualistli ma mitztiochihua huan ma mitzmaca miyac moixhuihua para ipan ta ma quisaca nelmiyaqui masehualme catli itztose ipan miyac tlalme. 4Toteco ma mitzmaca ta huan moteipan ixhuihua nopa tlatiochihuali catli quitencahuili Abraham. Ma anmechaxcati ni tlali campa ipan tiitztoque ama quen tiseyoc tlali ehuani pampa ya ni nopa tlali catli quitlajtolcahuili Abraham para quinmacas iteipan ixhuihua.”

5Huajca quej nopa Isaac quititlanqui Jacob ipan tlali Aram. Huan Jacob ajsito ichaj Labán catli eliyaya icone Betuel catli ehua tlali Aram. Huan Labán eliyaya iicni Rebeca catli eliyaya inana Jacob huan Esaú.

Esaú mosihuajti

6Esaú quimatqui para Isaac quimacac itlatiochihual Jacob huan quititlanqui ipan tlali Aram para ma mosihuajtiti nepa. Huan quinahuatijtoya ma amo mosihuajti ica se sihuatl catli ehua tlali Canaán. 7Nojquiya quimatqui para Jacob quistoya para tlali Aram quen itata huan inana quiilhuijtoyaj. 8Huajca Esaú momacac cuenta para itata amo quipactiyayaj sihuame catli ehuaj tlali Canaán campa inijuanti itztoyaj. 9Yeca yajqui quiitato itío, Ismael, catli nojquiya icone Abraham. Nopona mosihuajti ihuaya se iichpoca catli itoca eliyaya Mahalat huan catli eliyaya iicni Nevaiot. Huajca Mahalat mochijqui isihua Esaú ininhuaya nopa sequinoc sihuame cananeos catli ya mocuilijtoya.

Toteco Dios monexti ica Jacob ipan Betel

10Huan Jacob quistoya altepetl Beerseba huan yajqui ipan nopa ojtli catli yohui altepetl Harán. 11Huan ajsic ipan se lugar huan nopona panoc nopa tlayohua pampa ya temotoya tonati. Huan quicuic se tetl huan quitequihui para itzonteto. Huan motejqui huan cochqui. 12Huan quipixqui se temictli huan quiitayaya se escalera catli ijcatoya tlalchi huan ajsiyaya hasta ilhuicac. Huan itequihuajcahua TOTECO ipan temoyayaj huan tlejcoyayaj. 13Nojquiya quiitayaya para TOTECO Dios itztoya huejcapa huan quiilhuiyaya: “Na niininTeco mohueyi tata Abraham huan motata Isaac. Ta huan moteipan ixhuihua niquinmacas ni tlali campa amantzi tiitztoc. 14Moteipan ixhuihua elise nelmiyaqui quen imiyaca tlaltejpoctli catli amo aqui huelis quinpohuas. Huan mosemanase campa hueli. Yase hasta sur, huan norte, huan hasta campa hualquisa tonati huan hasta campa oncalaqui. Huan niquintiochihuas nochi familias ipan tlaltipactli ica ta huan moixhui. 15Na niitztoc mohuaya. Nimitzmocuitlahuis campa hueli campa tiyas huan nijchihuas ximocuepa ipan ni tlali. Amo nimitztlahuelcahuas. Nijchihuas nochi catli mohuaya nimocajtoc nijchihuas.”

16Huan quema Jacob isac, moilhui: “Nelía TOTECO itztoc ipan ni lugar huan amo nijmatiyaya.”

17Huan Jacob majmajqui miyac huan moilhui: “¡Nica neltlatzejtzeloltic! ¡Nica eltoc ichaj Toteco! ¡Ni ipuerta ilhuicac!”

18Huan hualmostla Jacob mejqui cualca huan quicuic nopa tetl catli quitequihuijtoya para itzonteto. Huan quiquetzqui quen se tlanextilijcayotl para nopona campa Toteco quicamanalhui. Huan nopa tetl quitequili aceite para quiiyocatlalis para Toteco. 19Huan nechca nopona eltoya se altepetl catli itoca Tlahuili, pero Jacob quipatili itoca huan quitlalili Betel. (Betel quinequi quiijtos “ichaj Toteco”.)

20Huan nopona Jacob quitestigojquetzqui Toteco Dios tlaque quichihuasquía huan quiijto: “Toteco, sintla ta nohuaya tiitztos huan techmocuitlahuis ipan ni noojhui catli nijchihua, huan sintla techtlamacas huan techmacas catli nimoquentis, huajca na nimitztequipanos. 21Huan sintla amo nimococos huan nimocuepas ica cuali ipan ichaj notata, huajca san ta, TOTECO, nimitziximatis para noTeco. 22Huan nica campa nijtlalijtoc ni tetl, elis mochaj, Toteco, campa nimitztencahuilis tlacajcahualistli. Huan nochipa nimitzmactilis se diezmo tlen nochi catli techmacas.”

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index