Ecrã de busca

ÉXODO 13

Sese achtihui ejquetl elis tlaiyocatlalili para TOTECO

1Huan TOTECO quinojnotzqui Moisés huan quiilhui:

2“Techiyocacahuili nochi oquichpilme catli achtihui ehuaj, pampa nochi oquichpilme catli achtihui ehuaj tlen israelitame huan nochi inioquich tlapiyalhua catli achtihui ehuaj, nochi elise noaxcahua.”

3Huajca Moisés quinilhui nochi masehualme:

“Xiquelnamiquica ni tonal huan xiilhuichihuaca ipan ni tonal sesen xihuitl, pampa ipan ni tonal ica hueyi chicahualistli TOTECO techquixti tlen tlali Egipto campa titequipanohuayayaj quen titlacohualme catli techcojtoyaj para tiiniaxcahua. Huan ipan ni tonal amo quema xijcuaca pantzi catli quipiya tlasonejcayotl. 4Ama ni tonal anquisaj. 5Huajca sesen xihuitl ipan ni metztli monequi anquielnamiquise ni tonal. Huan teipa san se anquichihuase quema TOTECO anmechhuicatos ipan nopa cuali tlali campa itztoque nopa cananeos, heteos, amorreos, heveos huan jebuseos catli quintencahuili tohuejcapan tatahua para techmacas. Nopa tlali quipiya miyac itlajca hasta mocahua. Nopona nojquiya monequi xiilhuichihuaca ipan ni metztli. 6Para chicome tonali anquicuase pantzi catli amo quipiya tlasonejcayotl, huan ipan nopa tlayacapan tonali monequi anilhuichihuase para TOTECO. 7Para chicome tonali anquicuase pantzi catli amo quipiya tlasonejcayotl. Ma amo oncas niyon se tlamantli tlasonejcayotl ipan amochaj. Huan niyon se pantzi ica tlasonejcayotl amo oncas ipan amotlal. 8Huan teipa ipan nopa tonal anquinilhuise amoconehua para ya ni tijchihuaj pampa TOTECO techchihuili nochi nopa tiochicahual nextili quema techquixti ipan tlali Egipto. 9Huan quen anquitlalisquíaj se tlanextilijcayotl ipan amomax o ipan amocuajtol catli anmechelnamiquiltisquía se tlenijqui, ya ni anmechelnamiquiltis para monequi anquitoquilise nopa tlanahuatilme catli techmacac TOTECO para nochipa, pampa nelía elqui TOTECO catli techquixti tlen tlali Egipto ica ihueyi chicahualis. 10Huan yeca monequi tiilhuichihuase sesen xihuitl ipan ni tonal quen ni tlanahuatili quiijtohua.

11“Huan teipa ajsis nopa tonal quema TOTECO anmechhuicas ipan nopa tlali campa ama itztoque nopa cananeos huan yaya anmechmactilis nopa cuali tlali quen anmechtencahuili amojuanti huan amohuejcapan tatahua para quichihuas. 12Huan quema anajsise nopona, nojquiya monequi anquimacase TOTECO nochi oquichpilme catli achtihui ehuani huan nochi oquich tlapiyalme catli achtihui tlacatij pampa inijuanti nelía iaxcahua. 13Huelis anquicohuilise TOTECO iachtihui cone se burra para elis amoaxca sintla anquinequij. Para anquicohuilise Toteco, monequi anquimacase TOTECO se pilborregojtzi quen se tlacajcahualistli para anquimanahuise nopa pilburrojtzi. Pero sintla amo anquitemactilise se pilborregojtzi quen se tlacajcahualistli para anquipatlase ica nopa pilburrojtzi, huajca monequi anquiquechpostequise nopa pilburrojtzi. Nojquiya monequi anquicohuilise TOTECO amooquichpilhua catli achtihui ehuani ica se tlacajcahualistli catli anquitemactilise. 14Huan teipa quema amoconehua anmechtlatzintoquilise tlaque quiijtosnequi ni tlamantli catli tijchihuaj, anquinilhuise para TOTECO techquixti ica hueyi chicahualistli ipan tlali Egipto campa titetequipanojtoyaj quen techcojtosquíaj para tiiniaxcahua. 15Huan quema nopa Faraón moyoltetili huan amo techcahuayaya ma tiquisaca, TOTECO quinmicti nopa achtihui ehuani ipan sesen familia tlen nopa Egipto ehuani. Huan nojquiya quinmicti nochi inioquich tlapiyalhua catli achtihui tlacatque. Huan yeca tijmacaj TOTECO nochi oquich tlapiyalme catli tlacatij achtihui quen se tlacajcahualistli. Nojquiya tijcohuilise TOTECO tooquichpilhua catli achtihui ehuaj. 16Huan ni ilhuitl techelnamiquiltía tlen TOTECO quen tijpixtosquíaj se tlajcuiloli ipan tomax o ipan tocuajtol para techelnamiquiltisquía se tlenijqui. Techelnamiquiltía para TOTECO techquixti tlen tlali Egipto ica hueyi chicahualistli. Quena, quej nopa anquinilhuise.”

Nopa tlilelemectli huan nopa mixtli

17Huajca teipa, quena, Faraón quincajqui ma quisaca nopa israelitame, huan quisque Egipto ica tepostli para tlahuilanase. Pero Toteco Dios amo quinhuicac ipan ojtli catli pano ipan inintlal nopa filisteos, masque eliyaya se ojtli más xitlahuac. Yaya moilhui: Sintla nimantzi monequi tlahuilanase, nopa israelitame sempa quinequise mocuepase tlali Egipto. 18Yeca Toteco Dios quinchihuili nopa israelitame ma temoca huan ma quimacaca se huelta campa hueli ipan nopa huactoc tlali catli yohui campa nopa Hueyi Atl Chichiltic.

Huan nopa israelitame quisque motecpantoque ica miyac pamitl quen soldados huan ica tepostli quen yohuiyayaj para tlahuilanatij. 19Huan Moisés nojquiya quihuicayaya iomiyohua José, pampa José quichijtoya para iixhuihua Israel ma quitestigojquetzaca Toteco para quihuicasquíaj iomiyohua. Quinilhuijtoya: “Melahuac, Toteco Dios teipa hualas anmechpalehuiqui, huan quema ya nopa panos, monequi anquihuicase noomiyohua tlen tlali Egipto.” Huajca yeca quihuicaque.

20Huan nopa israelitame quistejque ipan Sucot huan yajque hasta Etam campa pehua nopa huactoc tlali, huan nopona quiquetzque ininyoyoncalhua catli tlaxinepaloli ica iniijhuiyo chivojme. 21Huan ica tonaya TOTECO itztoya ininhuaya ipan se mixtli catli quinyacanayaya ipan ojtli huan ica tlayohua quinyacanayaya ica se tlilelemectli catli quintlatlanextiliyaya. Yeca inijuanti huelque nejnemij tonaya huan tlayohua. 22Huajca mojmostla nopa mixtli tlayacantiyajqui tonaya huan nopa tlilelemectli ica tlayohua huan amo quema quincajtejqui.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index