Ecrã de busca

MATTHEW 22

Te parapol te kaikai e lasi te aavvana

(Lk 14.15-24)

1Jesus ni taratara ki naa parapol hoki ki naa tama. 2“Te Nohorana te Lani raa e mee ma se tuku e ppena tana kaikai e lasi ma tana tama tanata e aavana. 3I te aso te kaikai raa, te tuku naa ni heuna ana poe raa ki oo no mee ake ki ana tama ni aru raa ki oo ake ki te kaikai e lasi, araa nei naa tama naa ni see fiffai maa laatou e oo ake. 4Teenaa heuna iloo te tuku raa aaraa poe ki oo no taratara ake peelaa ki naa tama ni arumia a ia naa: ‘Taku kaikai raa ku oti te penapena hakaoti; aku purumakau e ppeti raa iloo ni taa aa teenei ku mmoe mai ki kkai kootou. Kootou oomai ki te kaikai taku tama e aavana nei!’ 5Araa nei naa tama ni arumia te tuku raa ni see anaana ma ki oo atu laatou: te tama tokotasi ni hano no heheuna i tana tori, aa telaa tama ni hano ki tana sitoa, 6aa aaraa tama iaa ni ffuri atu no tauhia laatou naa poe naa no sarua ka taaia no mmate. 7Te ttuku raa ni porepore iloo i tana loto, teenaa heuna iloo ana soldia raa ki oo no taaia naa tama naa aa ku tuunia te henua naa tama naa. 8Teenaa aru iloo ki ana poe raa no mee ake ki laatou, ‘Te kaikai taku tama e aavana raa ku oti te ppena hakaoti, tevana iaa naa tama ni arumia a nau raa ni see tau te oomai ki te kaikai nei. 9Kootou oo ki naa mateara raa no toomai ni tama iloo e tammaki ki te kaikai nei.’ 10Teenaa oo iloo naa poe raa no toomai naa tama katoo laatou e llave iloto te ara; naa tama e taukalleka aa naa tama e hakallika. Teenaa te hare te kaikai naa ni kkapi ki ttama.

11“Te ttuku raa ni uru atu ki loto te hare naa no kite i te tanata tokotasi see hakao ki naa hekau te henua maraa e hakao ki naa kaikai e llasi. 12Te ttuku raa ki mee ake ki te tanata naa, ‘Naasoa, koe ni uru mai peehea ma koe see hakao ki naa hekau naa kaikai e llasi?’ Te tanata raa ni noho seemuu koi. 13Teenaa mee ake iloo te tuku raa ki ana poe, ‘Saisaitia naa vae ma naa rima te tama nei aa ku peesia ki te poouri ana, ki moe ia ka tani aa ka kakarati ana niho.’”+

14Araa Jesus ku hakaoti ake peenei, “E tammaki naa tama ni arumia, tevana iaa e mooisi koi ma ki toa TeAtua.”

Te taratara i naa takis

(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)

15Naa Faarisi raa ni oo no taratara iloo ki vasirisiri tipuaina Jesus ki hakasara se taratara maana aa ku tauhia laatou. 16Teenaa heunatia iloo laatou aaraa disaipol laatou ma naa tama i te kaavena Herod raa ki oo no vasiri ake ki Jesus, “Tisa nei, maatou e illoa maa koe e taratara ka akonaki naa vana e ttonu maaoni. Maatou e illoa maa koe see maanaturia a koe te hakataakoto telaa tama, aa koe see iloa te hirihiri tama; koe e akonaki tonu i naa tiputipu te hiihai TeAtua ki te henua. 17Taratara mai, e taukareka maa taatou ki pesi takis ki te tuku i Rome? Seai, e hakallika?”

18Jesus ni iloa maa naa tama naa e vasirisiri tippua koi, teenaa mee ake iloo Ia peelaa ki laatou, “Naa tama e kaikailua! Ai nau e hakarereesia kootou i te aa? 19Huri mai se peni i naa mane kootou e pesi i naa takis.”

Naa tama naa ki kauake te mane siliva, 20araa Jesus ku vasiri ake ki laatou, “Teenei ko ai e tuu tana pisouru aa tana inoa i aruna te mane siliva nei?”

21Naa tama naa ki mee ake, “Te tuku i Rome.”

“Aa teenaa, kauake naa mee te tuku raa ki te tuku, aa naa mee TeAtua raa, kootou ku kauake ki TeAtua.”

22Te saaita naa tama naa ni llono i naa taratara Jesus raa, naa tama naa ni massaro iloo, teenaa massike iloo laatou ka oo.

Jesus e taratara i naa tama e mmate e massike no ora hoki

(Mk 12.18-27; Lk 20.27-40)

23I te aso naa raa, e mee naa Sadiusi ni oo ake ki Jesus no taratara ma naa tama e mmate raa see lavaa te massike no ora hoki.+ 24“Tisa nei, Moses ni sissii te loo nei maa taatou: ‘Ki mee maa se tanata e mate ka tiiake tana aavana raa ka noho see hai tamalliki, te taina te tanata e mate raa ki aavanatia a ia te aavana tana taina. Teenaa naa tamalliki laaua ma ki ssura raa ma ki haia ma ni tamalliki tana taina ni mate.’+ 25Teelaa se takahitu hai taaina ni noho ma maatou. Ttama matua raa ni aavana no mate, see hai tamalliki. Teenaa tana taina i laro raa ni aavana i te aavana tana taina matua. 26Te mee naa ni sura ki ana taaina raa hakkaatoa; e aavana koi see hai ttama, aa mate mai. 27Ki oti raa nei, te ffine raa ku mate. 28Aa teenaa, i te aso te mate raa ma ki massike no ora, te ffine raa ma ki mee ma se aavana ai, i te takahitu hai taaina naa katoo ni aavvana iaa ia?”

29Jesus ki mee ake, “Kootou e ssara iloo, i te aa i kootou see illoa i naa takkoto naa taratara te Laupepa Tapu aa ma naa mahi TeAtua. 30Te saaita naa tama e mmate raa ma ki massike mai i te mate raa, naa tama naa ma ki tiputtipu ma ko naa ensol i te lani; naa tama naa ma ki see lavaa te aavvana. 31Aa i te taratara maa naa tama e mmate ma ki massike no ora: e aa, kootou ni see ttoka i te Laupepa Tapu i te taratara TeAtua ni kauatu ki kootou? A Ia ni taratara peelaa, 32‘Nau nei ko te Atua Abraham, Isaac, aa ko Jacob’. A Ia seai se Atua naa tama e mmate, a Ia naa ko te Atua naa tama e ora no ora hakaoti.”+

33Te saaita te kanohenua naa ni llono i naa taratara Jesus raa, laatou ni massaro iloo i ana taratara.

Te Loo hakamaatua

(Mk 12.28-34; Lk 10.25-28)

34Te saaita naa Faarisi raa ni llono maa naa Sadiusi raa see lavaa te hakaahea ake laatou naa taratara Jesus raa, naa tama naa ni kkutu no taratara i te mee laatou ki mee. 35Teenaa ki masike atu te tisa naa Loo tokotasi no vasiri tipuaina a ia Jesus, 36“Tisa nei, te Loo hea raa ko te Loo hakamaatua i naa Loo Moses hakkaatoa?”

37Jesus ki mee ake, “‘Koe ki manava laaoi i TeAriki, too Atua, ki too hatumanava katoo, ki too ora katoo, ki oo mahi katoo, aa ki too hakataakoto katoo.’+ 38Teenei ko te Loo hakamaatua iloo i naa Loo hakkaatoa Moses. 39Te ssoa te Loo hakamaatua raa e mee koi peenaa: ‘Laaoi i te tama e noho i too vasi, e mee pee ko koe e laaoi iaa koe soko kkoe.’+ 40Naa Loo Moses hakkaatoa aa ma naa akonaki naa pure TeAtua naa e hakatahito i naa Loo e lua nei.”+

Te taratara i te Mesaea

(Mk 12.35-37; Lk 20.41-44)

41I te saaita naa Faarisi raa ni kkutu hakapaa raa, Jesus ni vasiri ake ki laatou, 42“Kootou e mannatu maa te Mesaea raa se mokopuna e ai?”

Naa Faarisi raa ki mee ake, “Teenaa se mokopuna te tuku David.”

43Jesus ki mee ake, “Ai David ni usuhia ai TeAitu Tapu raa ki kannaa i te Mesaea raa ma se Ariki aana? David ni taratara peelaa,

44‘TeAtua e vanaake ki taku Ariki:

Noho i taku vasi maatau

no ttari ki tukua a nau naa tama katoo e tautau haaeo ma koe raa ki laro oo vae.’+

45Teenaa ki mee maa David e kannaa iaa Ia ma ko tana Ariki, peehea naa sura iho te Mesaea raa ma se mokopuna David?”

46See hai tama iloo ni lavaa te hakaahea ake naa taratara Jesus naa. Teenaa e kaamata iloo i te aso naa raa, seai iloo se tama ni lavaa te vasiria a ia Jesus.

Na Taratara TeAtua i naa taratara Takuu

Copyright © 2009 Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Language: Takuu

Translation by: Translation Committee of Takuu, Mortlock Community

Contributor: Isles of the Sea

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-no derivatives license.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.


More Info | Version Index