Ecrã de busca

Matiu 9

E Iesus vimahuli la tahalo isasa la vovola mauba tomi moli

(Mark 2:1-12; Luk 5:17-26)

1Tio, goio, e Iesus me egiteu la valalua tetala goio sae lou te la uaga tegiteu, egite goio beu rivua soio te la gale la magolilo loio te la mautu tetala sesele. 2Eia gomai la mautu tetala sesele mai ele, goio la valalua isahari gomai, egite bole la tahalo isasa soio te Iesus, eia lea, la vovola mauba tomi moli, egite vitabulia te la mulila. Eala moli e Iesus hilo egiteu la valaluale, la tautaulailo tegiteu soio tetala uru sesele, tio eia goio veia la tahalo ale leale mago “Latugu, eme ge sagege pepeho, la vuhula la iruru tomi taume eia mavulaha taroti eme!”

3Eala moli egite la tahalo la mari isahari ale egite vimari la valalua la merera te Moses, egite oio magirigiri, egite loloa e Iesus eia vikara mai ele egite goio vei loua giteu mago “A ge, la tahalo aleie eia vikara gegerua La Tahalo Uru!”

4Eala moli e Iesus rovitia la gabutatalala tegiteu ele eia goio veia giteu mago “Ilava amuto gabutatala la gabutatalala ale kama kokora mai ele oilo te la tia mutou? 5Amuto veia la igogolu ale mave eia tikumu, veia eau ge veia la tahalo ale lea maie mago ‘La iruru tomi taume eia mavulaha taroti eme!’ Uka mai eau ge veiala mago ‘Eme ge hiliti, eme ge tuga’? Oilo te la vikararala iluale, amuto veia la merera ale mave sesele ge tikumu, veia eia ge vagari tai veia isa ge igoa? 6Ale eia kama vagari veia eme ge toia soio te isasa veia la iruru tetala mavulaha taroti eia, eala moli eau masagea veia amuto ge rovia veia eau e Latu La Tahalo, eau sau tola la vagagarila omai te la maututula koramulia veia eau ge vimavulaha la iruru, eala eau veia ge vahilo le amutou gageie la vagagarila taku ele.” Tio eia veia giteu la merera tetala mai ele kaluvu, eia goio veia la tahalo ale leale mago “Eme ge hiliti, eme ge abi la mulimu, eme ge goio te la luma taume.” 7Tio oio moli ovola la tahalole eia goio hiliti, tuga, eia goio te la luma tetala. 8Eala moli la valalua me hatavivile tomi egite hiloa mai ele, egite taga, egite goio vaisale pepeho La Tahalo Uru ale eia sugu tarotia la tahalo la vovo isasa la vagagarila tetala ale uru sesele mai ele.

E Iesus tola e Matiu veia eia ge tilimulia

(Mark 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Goio, e Iesus hiliti taro la mautu tetalale, eia tatuga te la gauru, eia goio poga la tahalo isasa eia poupou oio te la luma ale la valalua pipigi la takes oio vola, la isala e Matiu. Tio e Iesus hiloa eia oio popou, eia goio veiala mago “Eme gomai, eme ge tilimuli eau.” Tio oio moli ovola e Matiu goio hiliti, eia tilimuli e Iesus.

10Goio, egira vitilimuli soio te la luma te Matiu, egira pou. Tio egira alali oio te la luma te Matiu ele, egiteu la tahalo la ilabi la takes, me egiteu la valalua la iruru tai, egite loio sibitala, egite pou vikapopo me Iesus me egiteu la valalua la vimari tetala, egite ali vikapopo. 11Goma, egiteu e pariseo isahari goio hiloa mai ele, egite goio veia giteu la valalua la vimari te Iesus mago “Ilava la tahalo la vimari tamutou eia ali vikapopo legiteu la valalua ale kama kokora, mai egiteu la tahalo la ilabi la takes, me egiteu la valalua la iruru tai, e?”

12Tio, e Iesus goio lolo la vikararala tegiteu ele, eia goio veia giteu mago “Eau ali vikapopo me egiteu ele, la vuhula egiteu la tahalo la savelela, mai la tahalo ale mahuli tigi moli, eia kama lea, eia kama ge goio te dokta, egiteu moli ale lea, egite ge goio te la tahalo ale ge vimahuli egiteu. 13Eala moli amutou e pariseole, amuto kama rovi bakisi la gilogo. Mai amuto ge goio ge vimari tigi lou te la merera te La Buk Tabu Ale Pala ale veia maie ‘Eau masaga moli la gilogo, eau kama masaga la vaabila ale amutou gutua oata te la poro.’ Eau gomai moli veia eau ge tola egiteu la valalua me hatavivile la iruru somai taku, ge vimahuli egiteu, eau kama gomai veia ge tola egiteu ale la vulovulo giteu matatata.”

La vulovulo la peremula

(Mark 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Goio, la valalua la vimari te Ioanes la tahalo la vuluhi, egite isahari tegiteu ele goio te Iesus, egite tahia mago “Ilava amiteu ale mulimuli e Ioanes, me egiteu e pariseo tai, amite vitikumu lou la lotu tamiteu soio te La Tahalo Uru me la vulovulo la peremula, eala moli egiteu la valalua la vimari taume egite kama peremu?”

15Goio, e Iesus baolia giteu mago “Mai la tahalo isasa eia raragati ge taulai, eala moli eia so pou vikapopo me egiteu e tabarabarala, mave egite ge sagege roboa, uka egite ge ilo buruko? Ouka, egite kama ge ilo buruko, la vuhula la riau tegiteu la taulai halaba soloio pou vikapopo me egiteu ele, eala egite ge sagege moli. Eala moli mai mulimuli la valalua ge puli taro legiteu la tahalo tegiteu ele, eia kati ge pou vikapopo me egiteu e tabarabarala, te la haro moli alele egite ge ilo buruko, egite ge peremu, vigumu.”

16Tio, e Iesus vikara kaluvu mai ele, eia goio vei loua giteu la vikarara la tilovo isa lou, te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia sibitalati, eia tovoa soio te la kulikuli ale halaba maie mago “La tavile isasa eia kama ge abi la gale la kulikuli isa ale halaba, veia ge sahi robo la kulikuli ale mumugu, ouka, la vuhula ale halaba souka ge lapu botoa, me la kulikuli ale mumugu eia ge masile uru lou. Mai tai ele la valolo taku ale halaba eia kama koramulia veia ge vikapopo la valolo ale pala, eia mumugu. 17Mai tai la tahalo isasa eia kama ge sigili la vaen ale halaba eia vagari, eia saesae, eia kama ge sahoa te la kulikuli la mee ale palati, eia kamati vagari. Mai eia ge sigilia ovola, la vaen ale halabale ge sae, la kulikuli la mee ge masile, la vaen ge pagegele, la kulikuli me la vaen tai ge kama kokora. Taritigi pepeho veia la vaen ale halaba, egite ge sigilia te la kulikuli la mee ale halaba, tio la vaen me la kulikuli tai ge taritigi tomi moli mai ele, mai la tahalo ale ge vulo halaba eia ge koramulia mai ele ge sau tola la merera taku ale halaba.”

E Iesus vimahuli la tavile ilua

(Mark 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Tio, e Iesus so vikarakara soio tegiteu ele, la tahalo la baumuli la luma la lotu tegiteu e Iuda eia sibitala, eia goio te Iesus, eia toto tulu otalo, lagu tugu, togo e Iesus mai ele, eia veiala mago “E latugu bisi hatavile oio lea bara sesele, eia hagagaviti ge peho, eala moli mai eme ge gomai, eme ge sau te la vovola, eia ge mahuli.” 19Tio e Iesus loloa mai ele, eia goio hiliti, egira me la tahalole goio vitilimuli, egite la valalua la vimari tetala tai egite tilimuli egirua.

20Goio, egira so tatuga moli ele, la tavile isa oio, la ilea la taio sibitala bibibi moli soio tetala palati, eia kama kaluvu la leavala savulusati gete lua. La tavilele tuga moli goio hagagavi moli te la pokele Iesus, eia goio pilau keke molia la gilesu la lavalava te Iesus ele. 21Eala moli oilo te la gabutatalala tetala, la tavilele eia gabutalea maie “Mai eau ge pilau moli la gilesu la lavalava tetala, la ilea taku ge kaluvu.”

22Eala moli e Iesus goio vulo gele rivu sotilu la pokela, eia hilo la tavilele, eia goio veiala mago “Latugu, eme umalati gabutatala papapai te la ilea taume uru ele, eme ge vagari moli, la vuhula la tautaulailo taume ale uru pepeho somai taku, eia vimahulitime.” Tio me oio moli ovola la tavilele goio mahuli.

23Goma, e Iesus mira me la tau Iuda uru ele, egira goio vitilimuli soio la luma tetale, eia goio goilo te la luma tetalale, eia hilo la valalua me hatavivile mapaiti oio, egite pipigi la tilali mai la vulovulo giteu e Iuda lou, isahari pupusu e vigogo, isahari taitali, egite igo galololole. 24Goio e Iesus mera taro egiteu mago “Amuto magiri ogala, la tavile bisi ele eia kama peho sesele, ale eia mavuta moli.” Eala moli egite lolo la vikararala te Iesus mai ele, egite goio lege vahi seselea. 25Goio egite baha taro tomia la valalua me hatavivile kaluvu, tio e Iesus goio goilo te la ilo la luma ale la tavile bisi tabuli oilo vola, eia goio sau te la limala, la tavile bisi ele goio hilititio. 26Tio me oio volale la rerele Iesus tali lahuti soio te la maututula tomi te la gale alele.

E Iesus vimatagaga la mata kea ilua

27Goio, e Iesus hiliti taro la mautu alele, eia tuga, la mata kea ilua goio tilimulia, egira goio tolea e Iesus mago “Emei e tubule Devit uru ele, eme ge gogo amilua!”

28E Iesus goio goilo te la luma, egira la mata kea iluale tilimulia goilo tetala, e Iesus goio veia girua mago “Amula tautaulailo sesele taku veia eau koramulia ge vimatagaga la mata mulua, ka ouka?”

Goio, egira koliala mago “Meie, Tahalo Uru!”

29Tio, e Iesus goio sau te la mata girua, eia veia girua mago “La Tahalo Uru ge vimatagaga la mata mulua mai sesele la tautaulailo tamuluale!” 30Tio oio moli ovola la mata girua goio matagaga, e Iesus goio tutu tolea girua mago “Amula ge baumuli tigi amulua, amula umala ge veipala la paga ale eau igotia soio tamulua igoie.” 31Eala moli egira gali sogala, egira goio veipalea giteu la valalua me hatavivile tomi, la rerele Iesus taliti soio te la maututula tomi te la gale alele.

E Iesus vimahuli la tahalo isasa la harela vikamu robo

32E Iesus miteu goio gali sogala, la valalua isahari goio puli lou la tahalo isasa soio te Iesus, la hitu ale kama kokora pou tetala, la harela vikamu robo, eia kama vigagia. 33E Iesus goio kumuli taro la hitu ale igo paueale, la tahalole goio vikaratio, tio la valalua me hatavivile goio hiloa, egite karutu pepeho, egite vei mago “A ge, alaurati kara igoie, etato kama hilo la paga isasa sibitala maie omai e Israel, ouka gologolo.”

34Eala moli egiteu e pariseo isahari hiloa mai ele, egite goio vikara maie mago “Ale eia koramulia mai ele ge kumuli taro la hituhitu, la vuhula la mulugaluga tegiteu la hituhitu ale kama korakora eia pou tetala, eia abiala la vagagarila tetalale.”

E Iesus gogo la valalua me hatavivile

35E Iesus goio valolo tatuga te la maututula tomi, eia goilo te la mautu tegiteu isasasa, eia valolo la valalua me hatavivile oilo te la lumaluma la lotu tegiteu, eia valolo egiteu te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia vimahuli egiteu la mata la ilea tomi me la mata la iligiligi tomi ale igo bara la vovo giteu. 36Eia goio hilo la lolo la valalua me hatavivile uru pepepeho, eia gogo sesele egiteu, la vuhula la gabutatalala tegiteu marapa, la pulolou tegiteu kama taritigi viruru, egite mai moliti egiteu la sip ale la tahalo la vibaumuli tegiteu ouka, egite paua vulovulo moli, egite tuga marapa lalahu. 37Tio eia hilo egiteu mai ele, eia gogo pepeho egiteu la valalua la vimari tetala mago “Eia sesele, la ilali orivo te la mahuma matuhati, eia usu pepeho, eala moli la valalua ale igogolu orivo te la mahuma, egite kama usu. 38Taritigi amuto ge kaka vagari e Taho La Mahuma eia ge baha taro la valalua me hatavivile usu lou ale ge luku la ilali tetala ale matuhati orivo te la mahuma tetala, egite ge vagari veia ge vagoilo la valalua me hatavivile mapaiti te la pulolou la matagagala tetala.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index