Ecrã de busca

Matiu 5

E Iesus valolo oata te la varu la gove

1E Iesus hilo la valalua me hatavivile mapaiti tilimulia, eia goio tie soata te la gove, eia goio pou otalo. Goio egiteu la valalua la vimari tetala tilimulia soio, egite goio tetala, pou, 2eia goio soko la vimari soio tegiteu maie:

La pulolou la balavala te La Tahalo Uru

(Luk 6:20-23)

3“La valalua me hatavivile ale rovitia veia egite pou la savelela te la kalulu giteu, egite balava seseleti, la vuhula egite sau tolati la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.

4“Egiteu ale igoie egite pou moli la iloburukola te la pulolou tegiteu omai te la maututula, egite balava seseleti, la vuhula La Tahalo Uru ge vitahoa giteu.

5“Egiteu ale vibisi la isa giteu veia egiteu la bilalaha moli te La Uru, egite balava seseleti, la vuhula La Tahalo Uru ge sugu taro la maututula tomi me la magasa tomi soio tegiteu.

6“Egiteu ale vagari tavu la vulovulo ale matata, mai la tahalo ale vitolo eia masaga la ilali, me la tahalo ale malehu eia masaga la lalu, egiteu aleie balava seseleti, la vuhula mulimuli egite ge maru tataho.

7“Egiteu ale egite rovi sesele la vulovulo la gilogo, egite balava seseleti, la vuhula La Tahalo Uru ge gogo tai egiteu.

8“Egiteu ale la gabutatalala tegiteu maroka sesele, egite balava seseleti, la vuhula egite ge hilo sesele La Tahalo Uru.

9“Egiteu ale egite vimalu tataho la valalua me hatavivile veia egite tomi ge vipuhi tigi tataho, egiteu aleie balava seseleti, la vuhula La Tahalo Uru ge toi legiteu e latatula sesele.

10“Egiteu ale poga la iligiligi oio te la vulovulo giteu ale matata, ale la valalua gima egiteu ovola, egiteu aleie balava seseleti, la vuhula egite sau tolati la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.

11“Mai la valalua me hatavivile hilo amutou, egite viligi tai amuto, egite vikara barea mutou te la vulovulo mutou ale taritigi, ale egite ge igoa mutou maie, amuto balava seseleti. 12Taritigi amuto ge sagege moli, amuto ge lege sisigi, la vuhula amuto sau tolati la mapa ale uru sesele eia tabuli taitali amutou oata te la ilo la lage, la vuhula egite viligi tai egiteu la bilalaha te La Uru, egite igo gegeru tai egiteu mai ele te la imamala ale pala.”

La tahalo te Kraist eia mai la mimila, eia mai tai la matagaga

(Mark 9:50; Luk 14:34-35)

13Tio e Iesus goio vei taia giteu la vikarara la tilovo isa te la vulovulo la vipuhi tigila maie “Amutou ale taku, amuto mai la mimila ale igo malama la ilali. Amuto ge veipala la vulovulogu soio te la valalua me hatavivile, me oio vola la pulolou te la valalua me hatavivile te la maututula eia ge taritigi. Eala moli mai la mimila ale etato lotoa eia kati mamasi tigi, la gauru ouka oio ale etato koramulia ge igo mamasi loua ovola. Eia kati koramulia ge vimalama la ilali, eala egite ge tigitaroa, la valalua me hatavivile ge soa kuru molila la vaha giteu.

14“Amutou ale taku, amuto la matagaga te la maututula. Mai la mautu isasa egite mou oata te la varu la gove, eia kama koramulia veia la mautu ale eia ge tabuli kokovu te la mata la valalua, ouka. La mata giteu ge tolo tatolea ovola. Mai tai amutou ale taku, la valalua ge hilo amutou, egite ge matagaga. 15Mai tai la valalua ge vitagu la lam tegiteu, egite kama ge tau robo loua veia la luma ge maligoma lou, ouka. Egite vitagua, egite haratili saea oata, me oio vola egiteu ale pou oio te la lumale, egite ge matagaga. 16Tio mai tai ele, eia taritigi pepeho veia amuto ge pou mai la matagaga taku soio te la valalua me hatavivile, la vulovulo mutou ale taritigi eia ge mai ale paga vei la valalua me hatavivile tomi, egite ge hilo la vulovulo mutou ale taritigi ele, egite ge vaisale pepeho e Tama mutou oata te la ilo la lage.

La merera la viputumulila te La Tahalo Uru

17“Amuto umala gabutatalea veia eau sibitala omai veia eau ge vali boru la viputumulila te Moses me la vimari tai tegiteu la bilalaha ale pala, ouka. Eau sibitala moli veia ge vipuru la merera te ururu tomi ele. 18Eau vei seselea mutou, kara te la mori me la magasa ge kokovu, la merera isa oilo te la kekesi te ururu kama ge kokovu. La mata la pen isa bisi oio vola, la mata la buk isa tai, kama ge kokovu, ouka viruru. Eia ge tabuli moli kara ale La Tahalo Uru ge igo seselea, eia ge pusese muli tomia ge kaluvu. 19Eala eia matagaga tai mai ele veia mai la tahalo isasa eia ge polo la merera isa bisi oilo te la viputumulila te ururu, me eia tovo tai la valalua ovola veia egite tai ge poloa, eia ge la tahalo bulalahu moli oio te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Eala moli la tahalo ale ge tilimuli tomi la viputumulila te ururu me eia tovo tataho tai la valalua ovola, veia egite ge roromuli tataho la merera te La Uru, la tahalo alele la isala ge uru pepeho te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 20Ale eau vei seselea mutou, mai la vulovulo mutou eia kama ge muga tegiteu e pariseo me tegiteu la mulugaluga tamutou, amuto kama koramulia ge goilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.

La vimari te la vulovulo la hate mamasila

21“Amuto rovitia veia la merera te Moses alaurati te ururu veia maie ‘Amuto umala ge bilibili la tahalo veia eia ge peho, mai isasa ge bili isa la tahalo, amuto ge vimagiria te la vigagiala.’ 22Eala moli eau ge veia mutou maie: Mai la tahalo isasa la hatela mamasiale tabarala, eia tai ge magiri te la vigagiala. Mai isasa ge vile mamago sesele e tabarala mago ‘Eme paua viruru’, taritigi la tahalo ale ge rovia veia eia hagagaviti ge vilua te la havi ale uru la kaluvula ge ouka.

23“Mai eme ge abi la vaabila taume soio te La Tahalo Uru oio te la luma la lotu, me eme gabutala rivu la iruru taume ale magiriti kabili tamulua me tabaramu, 24taritigi eme ge piligi muga la vaabila taume, eme ge goio te tabaramu, amula ge vimatata muga la iruru ale magiri kabili tamulua, tio mulimuli eme ge goio abia la vaabila taume soio te la luma la lotu, eme ge abia La Tahalo Uru.

25“Mai la tahalo isasa veia ge veipalame te la luma la vigagiala, taritigi eme ge igo harari moli, ale amula so vitilimuli te la gauru, taritigi amula ge lapu matagaga muga la merera tamulua. La vuhula la tahalo alele eia souka ge vagoilome te la tahalo la ilolo la vigagiala, eia ge bahame soio te la luma la kilisi, egite ge kapi robome oilo vola, eme ge koratio. 26Ale eau vei seselea mutou, eme kama ge vulo taro la igototolola te La Tahalo Uru kara ale eme ge vimatata la iruru tomi taume ale vipou baa amulua me eia ale veipalatime soio te la viputumulila.

La vimari te la vulovulo la igo gegeru la taulaila

27“Amuto rovitia veia la merera te Moses eia pouti palati kara igoie, eia maie ‘Amuto umala ge igo gegeru la taulaila.’ 28Eala moli eau veia mutou maie veia mai eme ge hilo isasa la tavile, la hatemu raga tavua, eme mai ale igoti la iruru vikapopo leia oilo te la gabutatalala taume. 29Mai la matamu te la galemu e gata eia ge virurume, taritigi eme ge suba taroa, ge pigia, la vuhula eia taritigi veia la vovomu bakisi moli ge vilua, la vovomu tomi souka ge vilua te la havi ale uru la kaluvula ge ouka, ale La Uru ge pigi egiteu la tahalo la iruru sotalo vola. 30Mai tai la limamu e gata ge virurume, taritigi eme ge barautu taroa, ge pigia, la vuhula eia taritigi veia la limamu moli isasa ge vilua, la vovomu tomi souka ge vilua te la havi ale uru la kaluvula ge ouka, ale La Uru ge pigi egiteu la tahalo la iruru sotalo vola.

Etato umala ge vipou baa te la taulaila

(Matiu 19:9; Mark 10:11-12; Luk 16:18)

31“La merera te Moses isa lou soio te ururu, eia pouti palati kara igoie, eia maie ‘Mai ge la tahalo isasa eia masagea veia ge tou e rutula, taritigi eia ge vimatata muga la vipou baala tegirua me rutula oio te la vigagiala, eia ge matagaga mai ele veia la tavilele eia pala taulai, e haruala toutia.’ 32Eala moli la merera taku te la taulaila eia isapolo te aleie, eia maie: Mai la tahalo isasa eia ge tou bulalahu moli e rutula, eala moli e rutula kama ruru te la tahalo isasa, la tahalo alele eia viruru taiti e rutula, la vuhula mulimuli e rutula ge taulai polo lou, ale eia mai ale ruruti soio te la tahalo isapolo ale kama e haruala, la vuhula la taulaila eia tikumu. Mai tai la tahalo isasa eia ge puli la tavile ale e haruala toutia, eia tai poloti la viputumulila te La Tahalo Uru te la taulaila.

La vimari te la vituri la lima soata

33“La merera isa lou te Moses eia pouti palati te tutubu mutou kara igoie, eia maie ‘Amuto umala ge vituri bulalahu moli la lima mutou soata veia amuto ge giriri vagari la visigolola tamutou. Mai amuto vituri la lima mutou soata, amuto ge vikara sesele, amuto umala ge visigolo lou te la merera ale sesele amuto veitia te la mata La Tahalo Uru, eia tikumu.’ 34Eala moli la merera taku te la vituri la lima soata, eia maie: Amuto umala ge vituri la lima mutou soata te la mori veia la merera tamutou eia sesele oata te la ilo la lage, umala viruru, la vuhula la ilo la lage ale la pulolou la uru te La Tahalo Uru, amuto umala ge toi tatavua. 35Amuto umala tai ge turi sotalo te la magasa veia la merera tamutou eia sesele, umala viruru, la vuhula la magasa eia la muli la vaha La Tahalo Uru ale eia vitahobo la vahala ovola. Umala tai veia amuto ge vituri la lima mutou soio la mautu uru e Ierusalem, umala viruru, la vuhula eia la mautu la marokala te La Uru gatou ale vagari. 36Umala tai veia amuto ge turi soata te la gama mutoue, umala viruru, la vuhula eme la tahalo bulalahu moli, mai eme sisiti, eme kama koramulia veia ge vulo la ivumu isa veia eia ge parakukuru lou, me mai tai la ivumu soukama sisi, eme kama koramulia veia ge vulo la ivumu isa veia eia ge kea, eala la merera taume ale eme toi seselea oata te la gamamu, eia mai la merera bulalahu moli, eia kama tikumu. 37Eala moli la merera la vitikumula tamutou soio tegiteu e tabarabara mutou ge matata moli maie: Mai eme ge vei mago ‘Elo’ tio eme ge vitikumu la merera taume maie mago ‘Ee, eia sesele.’ Me mai eme ge vei mago ‘Ouka’ tio la vitikumu la merera taume ge maie mago ‘Ouka, eia ouka viruru.’ Mai la merera isasa eme ge toia eia ge tovosele solagu te aleie, ale la visigolola ale loio te Satan.

La vimari te la kolibara la iruru

(Luk 6:29-30)

38“La merera isa lou te Moses soio te ururu, eia tabuli moli kara igoie, eia maie ‘Amuto ge koli la mataliso la tahalo isasa me la matalisole isasa, amuto ge koli la livo la tahalo isasa me la livole isasa.’ 39Eala moli la vimari taku ovola eia isapolo te aleie. Ale eau veia mutou te la kolibara la iruru maie: Mai egite ge sabala la galemu e gata, eme ge vulo lou, egite ge sabala tai la galemu e meru. 40Mai la tahalo isasa eia ge veipalame te la luma la vigagiala veia ge vikaluvu la golugolu tomi taume, veia ge lagi taro tai leme la lavalava ale eme kisia te la kabilimu, taritigi eme ge abiala la golugolu tomi taumele, la lavalava, la kairobola tai taume, eia ge vitugea, korati ele. 41Mai isa ge totolo tavume veia amula ge vitilimuli te la gauru veia eme ge boleala la tabule tetala ale tikumu veia amula ge tuga mai ele la baa malau bakisi, tio eia taritigi veia amula ge vitilimuli moli, eme ge boleala la tabule tetala la baa malau kara polo la baa ale eia totolo tavume ovola veia eme ge kolia. 42Mai la tahalo isasa eia ge kakame la paga isasa taume veia eme ge abiala, eme umala vitoutouala, taritigi eme ge abi moliala. Mai la tahalo isasa eia masagea veia ge abi muga la golu isa taume, me la uati ilua tai taume, veia ge abi rivuamu mulimuli, eme umala ge kisu taroa, eme ge abi moliala mai ale eia masagea.

Etato ge gogo moli egiteu ale gima etatou

(Luk 6:27-28,32-36)

43“La merera te Moses palati te tubu mutou kara igoie eia maie ‘Amuto ge gogo e tabara mutou, me amuto ge vile egiteu la gima tamutou.’ 44Eala moli la merera taku soio tamutou eia kama mai aleie. La merera taku eia maie, veia taritigi amuto ge gogo egiteu ale gima amutou, amuto ge kaka tavu La Tahalo Uru veia eia ge suli egiteu ale igo gegeru amutou. 45Mai amuto ge tilimulia maie, amuto ge e latatu La Tahalo Uru, e Tama mutou ale pou oata te la ilo la lage, eia baha la haro, eia paga vei la valalua ale kama kokora, egiteu la valalua ale taritigi tai. Eia visibitala tai la hura, eia pu sotalo tavu egiteu la valalua ale matata eia suli egiteu, me eia pu sotalo, eia suli tai egiteu la valalua ale kama matata. 46Mai amuto ge gogo moli egiteu ale gogo amutou, La Tahalo Uru kama ge abia mutou la mapa te la vulo mutou aleie, la vuhula egiteu la tahalo la iruru tai igigoa mai ele, mai egiteu la valalua la ilabi la takes. 47-48Eia mai tai aleie, mai amuto ge la haro molia giteu e tabarabara mutou, la vulo mutou aleie eia isapolo mave? Egiteu la valalua la maligoma igigo tai la vulo giteu mai ele. Eala moli eau masagea veia amuto ge maroka viviu te la vulovulo mutou, mai e Tama mutou oata te la ilo la lage, eia maroka viviu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index