Ecrã de busca

Matiu 4

E Satan tovo lalai e Iesus

(Mark 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Goio, La Kalulu La Marokala eia baha taro e Iesus soata la hohoi veia eia ge pou muga ovola, e Satan ge tovo lalaia. 2Tio e Iesus pou mai alele, eia kama ali, eia kama liu, eia peremu moli maie, la logo savulu vaato, eia vitolo sesele. 3Goio e Satan sibitala tavua, eia veiala mago “Mai eme e Latu La Tahalo Uru sesele, eme ge vulo egiteu la uatati aleie, eia ge sibitala mai la bret.”

4Eala moli e Iesus goio ule baoliala mago “Eala moli La Buk Tabu eia toia maie ‘La ilali ale etato ali bibibia, eia kama koramulia ge vimahuli la kalulu gatou, eala moli la valalua ge mahuli moli te la vikararala tomi te La Tahalo Uru, ale egite loloa te la harela, egite goio taua te la ilo giteu.’”

5E Iesus veiale Satan mai ele kaluvu, goio e Satan pulia soio e Ierusalem, egira goio goata te la varu la luma la lotu oata pepeho, egira magiri oata ovola. 6Tio e Satan goio veiala mago “Mai eme e Latu La Tahalo Uru sesele, taritigi eme ge raga sotalo, la vuhula La Buk Tabu eia veia maie ‘La Tahalo Uru ge baha taro egiteu la angelo tetala soio taume, egite ge sakoli sae molime soata te la lima giteu, la vahamu kama ge putua te la uati.’”

7Goma, e Iesus koli lou la vikararala te Satan mago “Eia sesele, La Buk Tabu eia veia mai ele, eala moli la vikararala te La Buk Tabu isa tai eia toi loua maie ‘Eme umala ge tovo lalai La Tahalo Uru, eia La Uru taume.’”

8Tio, e Satan goio puli loua soio, egira goio tuga goata te la gove isa uru, la varula goata pepeho, egira magiri oata, egira mata sotalo te la maututula. e Satan goio turiala la maututula me la galegale, eia marasa pepeho. 9Tio eia goio veiale Iesus mago “Mai eme ge toto tulu otalole, eme ge lotu tavuau, tio la papaga tomi ale eme hilotia, eau ge abiamu, eme ge taholea.”

10Eala moli e Iesus putu oli louala mago “Satan, eme ge hele taroau, la vuhula La Buk Tabu eia toia maie ‘Amuto ge lotu tavu moli La Tahalo Uru sekela, eia La Uru mutou, amuto ge togo moli eia sekela.’”

11Tio, e Satan goio hiliti taro e Iesus, eia tuga. Goma egiteu la angelo goio sibitala tavu e Iesus ele, egite vitahoala.

E Iesus soko la igogolu tetala

(Mark 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Goio, e Iesus loloti la rerele Ioanes veia e Herod vagoilotia te la luma la kilisi, tio eia hiliti veia ge goio la gale e Galilea. 13Eia goio hiliti taro la mautu e Nasaret ale eia mou ovola, eia goio pou oio e Kapernaum, eia la mautu isasa eia hagagavi moli la magolilo e Galilea, oio te la gale la magasa ilua, isa te Sebulon, isa te Naptali. 14Me ale eia goio pou mai ele, eia vipuru sesele la merera te Aisaia ale eia veipalea te La Buk Tabu Ale Pala maie:

15Taritigi pepeho soio te la gale ilua

e Sebulon, e Naptali,

oio te la gauru ale golau la mago,

te la hararele Iordan loio,

la gale moli e Galilea

ale la valalua la maligoma usu pou ovola.

16La valalua me hatavivile ale pou te la maligoma,

la matagaga uru sibitalati tegiteu, egite hilotia.

Egiteu tomi ale pouti te la mautu la maligoma

oio moli te la miau la lulu la pileho,

la matagaga uru eia paga veiti egiteu,

egite pouti te la matagaga.

17Te la leavala moli alele, e Iesus soko la valolo, eia veia giteu la valalua me hatavivile tomi maie “La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia hagagaviti ge sibitala, taritigi amuto ge piligi taro la iruru tamutou, amuto ge vuvulo.”

E Iesus tola egiteu la tahalo la ilapu la vuo taho vaa

(Mark 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Goma, la haro isasa, e Iesus tatuga te la parava oio la magolilo e Galilea, eia hilo egirua e tau me tari ilua, e Saimon, ale egite toila e Pita, e tabarala tai e Andrew. Egira vovuo oio la magolilo, ale la igogolu moli tegirua ale egira ababi la uati ovola. 19Goio e Iesus hilo egirua mai ele, eia goio veia girua mago “Amula gomai, amulua ge tilimuli eau. Eau ge vimari le amulua te la pululi la valalua me hatavivile soio te la matagaga.” 20Tio oio moli ovola egira hiliti taro molia la vuo tegirua, egira goio tilimulia.

21E Iesus goio tuga lou soio, eia goio poga lou egira e tau me tari ilua, e Iakob me Ioanes, e tama girua e Sebedi, egite me tama girua oio poupou te la uaga, egite holoholo la vuo tegiteu, e Iesus goio tola egirua. 22Oio moli ovola egira hiliti taro molia la uaga tegiruale, hiliti taro tai e tama girua, egira goio tilimuli e Iesus.

E Iesus pou tavu la igogolu tetala

(Luk 6:17-19)

23E Iesus goio valolo tatuga te la maututula te la gale e Galilea, eia vimari la valalua me hatavivile oio te la luma la lotu te la maututula isasasa, eia valolo egiteu te la valolo ale taritigi te la guluvi la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia vimahuli tai egiteu te la mata la ilea tomi ale igo barabara egiteu. 24Tio e Iesus igogolu mai ele, la rerela taliti soio te la maututula tomi oio la gale e Siria, egite lolo la rerela mai ele, egite bolea egiteu tomi ale lea barabara, la vovo giteu ligiligi, egiteu tai ale la hitu ale kama kokora pou tegiteu, egiteu ale e dododo igoa, egiteu tai ale la tuha giteu maubati, eia goio vimahuli tomi egiteu. 25Tio la valalua tomi me hatavivile e Galilea, egiteu tai ale loio la gale e Dekapolis, egiteu tai ale loio e Ierusalem, egiteu tai ale loio e Iudea, egiteu tai ale loio la galele Iordan loio, egiteu tomi la valalua me hatavivile mapaiti ele goio hiliti, egite tilimuli e Iesus.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index