Ecrã de busca

Matiu 24

La vikararala te Iesus te la luma la lotu veia egiteu la gima ge loke taroa

(Mark 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Goma, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite hiliti, egite goio tuga taro la luma la lotu, egite so gogalagala molie, egiteu la valalua la vimari tetala veia eia ge kavovou muga bakisi ge hilo egiteu la lumaluma ale marasa oilo te la bigomu te la luma la lotu ele. 2Eala moli e Iesus goio veia giteu mago “Amuto hilo egiteu la lumaluma tomi ururuo? Eau vei seselea mutou, mulimuli la valalua la gima tegatou e Iuda ge sibitala, egite ge loke momomo taroa, me la uatati ale ururu ovola, egite kati ge vitabuli tatalu lou, egite ge tabuli marapa tomi.”

La iloburukola me la iligiligi ge sibitala

(Mark 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Mulimuli, e Iesus oio popou oata te la gove bisi e Oliva, egiteu moli la valalua la vimari tetala goio tetala, egite tahi kokovua mago “Eme ge vei matagagea miteu la leavala ale mave sesele eia ge sibitala mai eme veitia, veia la gima ge loke taro la luma la lotu. La irovilala tai ale mave ge sibitala veia amite ge rovia veia eme hagagaviti ge sibitala rivu lou omai, te la tapasi la maututula?”

4Tio, e Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “Amuto ge vibaumuli amutou, isasa souka ge visigolo amutou. 5La vuhula la valalua usu ge sibitala, egite ge toi la isagu soio tamutou veia egiteu e Kraist sesele, eala moli ouka, egiteu alele egite ge visigolo la valalua me hatavivile mapaiti.

6“Mai mulimuli amuto ge lolo la tilali la ruruga me la rere la ruruga tai ge tali soio te la maututula, amuto umala ge karutula, la papaga tomi ale mai ele egite ge sibitala pala muga, eala moli la tapasi la maututula eia souka. 7La maratatila isahari ge hiliti tavu la maratatila isapolo, egite ge vaubi. La gale isasa ge hiliti tavu la gale isapolo, egite ge vaubi tai mai ele. Te la baa isahari la vitolo uru ge sibitala, e malugulugu tai ge umu oio te la gale isahari. 8Eala moli alele eia mai moli la siloko la iligi la piligo, eia kama ge kaluvu hari.

9“Te la imamala alele, egite la valalua ge viligi pepeho amutou, egite ge sugu taro amutou soio tegiteu la gima ale ge bili amutou. Te la galegale tomi la valalua me hatavivile te la maratatila tomi, egite ge vile amutou, la vuhula amuto roromuli eau. 10Te la imamala moli alele, la valalua me hatavivile usu la tautaulailo tegiteu ge boru, egite ge sugu taro e tabarabara giteu soio tegiteu la gima taku, egite ge vitahi taro baololi tai egiteu. 11Egiteu la tahalo la visigologolola tai usu ge sibitala veia ge valolo gegeru la valalua me hatavivile te la merera te La Tahalo Uru, eala moli egite kama ge loio sesele tetala, egite la tahalo la visigologolola moli, egite ge visigolo la valalua me hatavivile mapaiti. 12La vulovulo la vareagila eia ge sibitala uru pepeho, eala la valalua me hatavivile usu kati ge rovi la gilogo. 13Eala moli ere tahalo, ere tavile eia ge magiri vagari moli kara te la tapasi la maututula, tio La Tahalo Uru ge vibalavala la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. 14Me la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia ge polo galili la maututula tomi, la valalua me hatavivile tomi ge lolo pala mugea mai ele, tio mulimuli ovolale la tapasi la maututula ge sibitala.

Egiteu la gima ge vahiliti isa la irovilala ale kama kokora sesele

(Mark 13:14-23; Luk 21:20-24)

15“Te la imamala ale hagagavi te la tapasi la maututula, amuto ge hilo la puigolo isa uru ale kama kokora, mai la halulu la tahalo, la bilalaha ale pala e Daniel eia kekesi matagaga ovola. Tio egite la valalua la gima ge vimagiria oilo te la luma la lotu oio e Ierusalem. Ale egite igo mumugu la luma la lotu mai ele, la iruru ale eia tikumu sesele. La puigolole, eia kama kokora viruru. Mai amuto ge hiloa mai ele, amuto ge rovia veia eia kama ge tabaa, la mautu e Ierusalem ge sululu.” (Mai isa ge gigi la mererale, taritigi eia ge rovi tigi la masovala.) 16“Te la haro moli alele, eia taritigi veia egiteu ale pou oio la gale e Iudea, egite ge hele soata te la goegove. 17Mai la tahalo isasa eia ge pou ogala te la matabala la luma, eia umalati ge tiroro soilo te la luma tetala veia eia ge abi muga la golugolu tetala, taritigi veia eia ge hele moli. 18Mai tai la tahalo isa ge orivo, taritigi veia eia umala ge beu tavu lou la kulikuli tetala ale eia tau taroa te la baa isasa, eia soukama ge igo madidi mai ele, eia ge vilua. 19E maura miteu e hatavivile ale savulatu te la haro alele, me egiteu tai e hatavivile ale visususu e latu giteu la pepeso, egite kama koramulia ge hele. 20Eala moli eia taritigi tai veia amuto ge kaka vagari La Tahalo Uru veia eia ge gogo amutou, veia la viligila ale, eia kama ge sibitala tavu amutou te la leavala la maigi, 21La vuhula la imamala ale, eia ge vagari pepeho, pala te la siloko la vipoupoula, karati igoie, la iligiligi kama sibitala vagari sesele mai eia ge sibitala te la tapasila. Mulimuli tai la viligila kama ge vagari sesele mai tai ale. 22Eia sesele, mai La Tahalo Uru kama ge barautu boto la viligila ale, la tahalo isa kama ge mahuli utu. Eala moli eia hiloviti isahari la valalua me hatavivile tetala sesele veia egite ge mahuli utu, eia ge barautu boto la viligila ale, la vuhula eia gogo rivu egiteu ale tetalale, veia ge vimahuli egiteu. 23Mai te la imamala ale, la tahalo isa eia ge veia mutou mago ‘Male, ale e Kraist sibitalatie!’ Uka isa ge vei mago ‘Hiloa, e Kraist oiole!’ umala amuto ge lolo egiteu ele, 24la vuhula egiteu la tahalo la visigologolola isahari ge guvi veia egiteu e Kraist. Isahari tai ge sibitala, egite ge veia egiteu la bilalaha te La Tahalo Uru, egite ge igo la irovilala me la golu la karutula tai isahari ale isapolo sesele veia ge visigolo amutou veia la vagagarila te La Tahalo Uru eia pou tegiteu, la vuhula egite masaga ge tutugolo amutou ale te La Tahalo Uru sesele, eala moli egite kama ge koramulia. 25Tiele, amuto matagagati, la vuhula eau vei matagaga palatia mutou ele.

26“Eala moli mai egiteu isahari ge veia mutou mago ‘Male, e Kraist sibitalati oata la hohoi!’ amuto umala goio vola. Mai tai egite ge veia mutou mago ‘Hiloa, e Kraist omaie, amite sivutitia oilo la lumae!’ amuto umala tautaulailo te la merera tegiteu ele. 27La guluvi te Latu La Tahalo, eia ge isapolo te aleie, eia ge sibitala mai la sima ale eia ge sima lomuli te la porosile la haro eia ge karigaga te la iroro la haro loale, la guluvi te Latu La Tahalo ge mai seselele. 28Amuto ge rovi tigi la irovilala tomi, mai la pileleho ge tabuli te la baa isasa, eia mavulu, e loauru ge sibitala ovola veia ge alia, eia mai la irovilala veia la pileleho oio tabulibuli ele.

La guluvi te Latu La Tahalo

(Mark 13:24-27; Luk 21:25-28)

29“Mulimuli la viligila tomi alele ge kaluvu, la mata la haro me la taio ge kuma, egite la matatabu oata te la mori ge paru sotalo, la mori oata eia ge malugu bebebe moli. 30Goio la irovilala te Latu La Tahalo ge sibitala oata te la mori, la valalua me hatavivile te la maratatila tomi otalo te la maututula, egite ge hiloa, egite ge tali, goio egite ge hilo e Latu La Tahalo eia ge sibitala loata te la tuluvu la mori eia ge gotalo, vikapopo la vagagarila tetala ale uru pepeho, me la matagaga tai ale uru sesele. 31La vaivai ge tali, eia ge baha egiteu la angelo tetala soio te la igaga la magasa tomi, egite ge puli vikapopo la valalua me hatavivile tomi ale eia hiloviti egiteu veia egite ge tetala, egite ge loio la igaga la magasa tomi ge goio vikapopo tetala.

La vikarara la tilovo te la obu ale taro eia tututu rivu lou

(Mark 13:28-31; Luk 21:29-33)

32“Amuto ge abi la vimari bakisi te la obu ale taro. Mai eia taroti, eia ge tutuvu rivu lou, tio amuto ge rovia veia eia mahatiti, la leavala kaluvuti. 33Tio mai moli ele amuto ge hilo la irovilala tomi ale eau veitia mutou ovola, egite ge sibitala, tio amuto ge rovia veia La Uru eia hagagaviti, ogala moli te la matapiro. 34Eau vei seselea mutou, egite la tuvu ale igoie, isahari tegiteu soukama ge peho, la papaga tomi aleie ge sibitala. 35La mori me la magasa egira mulimuli ge kokovu, eala moli la merera taku kama ge kokovu.

Isa kama ge rovi la haro ale e Kraist ge sibitala ovola

(Mark 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36)

36“Eala moli te la haro alele, eia la haro la karutula sesele, isasa kama ge rovi la haro aleiele, me la mata la haro tai oio vola. Egiteu la angelo tai oata te la ilo la lage, egite tai kama rovia. Eau tai kama rovia, La Tahalo Uru moli sekela eia rovia. 37La vulovulo ale kama kokora ale egite igoa te la imamala te Noa, la vulovulo giteu la valalua me hatavivile ge mai tai lou ele te la imamala ale e Latu La Tahalo ge guvi rivu lou ovola. 38Palati te la imamala te Noale, la lalalu souka tutupusi te la maututula, la valalua alali, egite liliu, egite taulalai, kara sesele te la haro ale e Noa eia tiroro soilo te la uaga uru makapipila tetala, eia kapi robo. 39La valalua me hatavivile kama rovi la viluala ale hagagaviti ge sibitala tavu egiteu, egite kavovou bulalahu moli, egite karutu la lalalu tutupusi te la maututula tomi, la lalalu sogo robo la valalua me hatavivile me gulikiliki tomi, egite sululu sapa tomi moli. Tiele eia ge mai tai aleiele te la guluvi te Kraist, eia ge guvi karutu sesele. 40Mai la tahalo ilua egira ge gorivo la mahuma, egiteu la angelo ge puli isa, e tabarala ge korao. 41Mai tai la tavile ilua egira ge pou vikapopo la ilisile bau, egiteu la angelo ge puli isa, e tabarala ge korao.

42“Eia taritigi pepeho veia amuto tomi ge raragi tigi, amuto ge lago tataho, la vuhula amuto kama rovia veia La Uru mutou eia ge sibitala te la haro ale mave. 43Taritigi amuto ge gabutala tigi la merera aleie, mai e taho la luma, eia kama rovia veia la tahalo la pakalila eia ge sibitala te la mata la haro ale mave sesele veia ge sae soata la luma ge pakali, eala moli e taho la luma eia pahutu tataho veia la tahalo la pakalila souka ge sibitala ge sile tavu la luma ge pakali la golugolu tetala. 44Tiele amuto ge raragi tataho mai ele te la guluvi te Kraist, la vuhula eia ge sibitala karutu te la mata la haro ale amuto kama raragi ovola.

La vikarara la tilovo te la bilalaha ale taritigi me la bilalaha ale kama kokora

(Luk 12:41-48)

45“Mai amuto ge pou tataho mai la bilalaha ale taritigi, eia gabutala tigi, eia baumuli tataho la igogolu tetala ale la uru tetala tabariala veia eia ge tabaria giteu la bilalaha tomi la ilali tegiteu te la haroharo tomi. 46Mai la uru tetala ge guvi, eia ge hiloa veia eia igo sesele la igogolu mai ale eia veitia pala, eia ge vibalava seselea. 47Ale eau vei seselea mutou, la uru tetala ge sugu taro tomiala la golugolu tetala tomi veia eia ge baumuli tomia. 48Eala moli mai la tahalo la igogolu ale kama kokora eia ge gabutalea maie mago ‘La uru taku eia kama koramulia ge sibitala hari, eia ge tabaa muga’, 49tiele eia ge pou tavu moli la kulue giteu la bilalaha tomi ale egite otalo tetala, eia ge alali, liliu vikapopo me egiteu la valalua ale liu galololo. 50Eala moli la uru tetala goio guvi karutu, eia ge sivuti la iruru tetala mai ele, 51eia ge lubi vulo gegeru seselea, eia ge pitaroa sotalo te mautu la iligiligi veia eia ge pou vikapopo legiteu la tahalo la visigologolola ovola, eia ge gabu la iligiligi ale uru pepeho, egite ge koro magegege, ge melimeli la togo giteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index