Ecrã de busca

Matiu 21

E Iesus goilo la mautu e Ierusalem mai la mapala isasa

(Mark 11:1-11; Luk 19:28-40; Ioanes 12:12-19)

1Tio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite tuga goio hagagavi te la mautu uru e Ierusalem, egite goio sibitala te la mautu e Betpage, hagagavi moli te la vai la gove bisi e Oliva. E Iesus goio baha taro la tahalo tetala ilua, 2eia veia girua mago “Amulua goio te la mautu ale bisi mamugale, amula ge goilo vola, amula ge sivuti isasa e donki, egira me latula, egite vuvu tolati egirua, egira oiole magirigiri, amula ge lube egirua ge tata egirua somai taku. 3Mai isa ge tahi amulua mago ‘Amula ge vagoveia?’ amula ge veiala mago ‘La Uru masaga egirua’, tio eia ge loloa mai ele, eia ge veia mulua veia amula ge tata molia somai taku.”

4Eala moli la merera tomi alele, eia Iesus toia veia ge vipuru sesele la merera te la bilalaha ale pala, ale eia veia maie:

5Amuto la valalua me hatavivile e Ierusalem,

male ge, La Uru mutou eia loiole,

eia vibisi lou eia,

eia pou oata te la pogale donki isasa,

e donki ale so tutubu moli.

6Goio, egira taho lua ale e Iesus baha egirua, egira goio tilimuli seselea mai ale e Iesus veitia giruao, 7egira goio sivuti sesele e donki iluale, egira goio tata e donki ele vikapopo me latula, egira goio rara la kairobola tegirua oata te la pogala, e Iesus goio pagi sae soata ovola, eia soko la tuluga veia ge goilo e Ierusalem. 8Goio la valalua me hatavivile usu oio magirigiri, egite hiloa e Iesus loiole, egite goio ava la kairobola tegiteu otalo te la gauru, usu tai egite goio vali la halala la obobu, egite taua otalo te la gauru. 9Tio la valalua me hatavivile, isahari mamuga, isahari mulimuli, egite mimimi, kakusa, egite tatola maie:

La tahalo la vimahuli tegatou guviti,

e tubule Devit uru ele!

La Tahalo Uru abitiala la vagagarila tetala,

eia bahatia somai veia eia ge vimahuli etatou,

La Tahalo Uru ge vibalavea,

taritigi pepeho soata tetala!

10Goio, e Iesus goio sibitala oilo te la mautu e Ierusalem, la valalua me hatavivile tomi karutu pepeho, egite goio tahi egiteu mago “La tahalo ale guvi mai la mulugaluga isa urue, eia ere tahalo sesele e?”

11Eala moli la valalua me hatavivile ale so guguvi vikapopo me Iesus ele, egite goio veia giteu mago “Ale e Iesus, la bilalaha te La Uru ale loio la mautu e Nasaret oio la gale e Galilea.”

E Iesus kumuli taro egiteu ale vilotoloto oilo la luma la lotu

(Mark 11:15-19; Luk 19:45-48; Ioanes 2:13-22)

12Goio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala goio goilo la luma la lotu, e Iesus hilo egiteu la valalua ale egite vilotoloto oilo volale, eia goio kumuli taro egiteu. Eia goio vulo tugu la poroporo la iloto tegiteu la tahalo la giligi la uati, eia vulo tugu tai la pulolou tegiteu ale vipou la malumalu veia la valalua me hatavivile ge lotoa. 13Eia goio veia giteu mago “La Buk Tabu eia veia maie ‘La luma taku eia la luma la kilaka te la valalua me hatavivile tomi’, eala moli amuto vulotia eia mai la luma tegiteu la valalua la pakalila.”

14Tiele, e Iesus goilo te la luma la lotu mai ele, eia goio pou, tio egiteu ale mata kea, egite tai ale la vaha giteu kamati kokora, egite tuga kikihi, egiteu tomi ele goio tetala, eia vimahuli egiteu, egite posa tahalo lou. 15Eala moli egiteu e pariseo, me egiteu la valalua la mari tai, egite hiloa la igogolu ale isapolo mai ele eia igoa oilo te la luma la lotu, egite lolo tai egiteu e gulikiliki egite tatola oilo te la luma la lotu mago “Taritigi soio te tubule Devit!” tio egite loloa mai ele, egite igo totolo.

16Goio, egite goio tahia mago “Ae, eme loloti la merera ale egite veia, ia?”

Goio, e Iesus kolia soio tegiteu mago “Ee, eau lolotia. Mave, amuto soioge souka gigia te La Buk Tabu Ale Pala ale eia veia maie ‘Tahalo Uru, eme vahiliti tatahoti la isamu oio te la hare giteu e gulikiliki bisisi!’ La merera alele amuto soioge kama rovia, ia?”

17Tiele eia putu oli la merera tegiteu mai ele, eia goio hiliti, eia goio gali taro egiteu sogala te la mautu, eia goio tuga goio te la mautu e Betani, eia goio pou ovola, mavutao.

E Iesus mera tavu la obu, eia magolu

(Mark 11:12-14,20-24)

18Mai galigeli te la kavikoki bisi, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite beua loio e Betani, egite tatuga te la gauru, e Iesus goio vitolo. 19Tio egite tatuga te la gauru mai ele, eia goio hilo isa la obu ale mai la keme, goio, egite tuga goio e Iesus masagea veia ge logoala isa la vavuala, veia ge alia, eala moli ouka, la galagalala moli usu, la vavuala ouka. Tio e Iesus hiloa mai ele, eia igo totolo, eia mera tavua mago “Kara igoie, eme kamati ge vua lou, ouka viruruti.” Tio e Iesus vikara tavu la obu mai ele, oio moli ovola eia goio magolu.

20Tio, egite la valalua tetala hiloa mai ele, la vule giteu paru, egite goio tahia mago “Igo mave la obue eia magolu hari moli maie?”

21E Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “Eau vei seselea mutou, mai amuto ge tautaulailo vagari te La Tahalo Uru, mai la gabutatalala tamuto kama ge ilua, amuto tai ge koramulia ge igoa mai ale eau igotia soio te la obu ele, me la igogolu usu tai ale kara polo la igogolu alele, amuto ge igo taia, mai amuto ge vikara soio te la gove mago ‘Eme ge tasuku ge magiri olau te la tia la mago’, tio La Tahalo Uru ge visibitala seselea mai ale amuto toitia. 22Eia sesele viruru veia mai amuto ge tautaulailo vagari, la vavua la kilaka tamutou amuto ge sau tola seselea.”

Egite tahi e Iesus te la vuhu la viputumulila tetala

(Mark 11:27-33; Luk 20:1-8)

23E Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite guvi lou oio e Ierusalem, egite goilo te la luma la lotu, e Iesus goio vimari la valalua me hatavivile oilo vola. Tio egite la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo tai me egiteu e ururu tegite Iuda, egite tomi goio te Iesus, egite tahia mago “La igogolu tomi ale eme igigoa, ere veiamu veia eme ge igoa e?”

24Goio, e Iesus kolia soio tegiteu mago “Eau tai ge tahi amutou la tilahi isasa. Mai amuto ge koli la tilahi taku, eau tai ge veia mutou la vuhu la viputumulila taku ale eau igogolu ovola. Tio la tilahi taku eia maie: Ere sesele baha e Ioanes veia eia ge vuhi la valalua me hatavivile? La Tahalo Uru bahea, uka la tahalo la vovo isasa bahea?”

25Tio, egite loloa mai ele, egite goio vipigi vulo loua kabili tegiteu maie mago “Mai etato ge kolia veia La Tahalo Uru bahea, eia soioge ge tahi rivu lou etatou veia ilava etato kama lolo vulai tavua. 26Eala moli mai etato ge koliala veia la tahalo la vovo moli isasa soioge baha e Ioanes, la kilolilale eia kama ge taritigi, la vuhula la valalua me hatavivile tomi veia e Ioanes eia la bilalaha te La Uru, eala egite ge igo totolo mai etato ge tahi taro loua.”

27Tio, la gabutatalala tegiteu marapa mai ele, egite goio koli la merera te Iesus mago “Amite kama rovia.”

Tiele, e Iesus goio koli tataho loua giteu soio mago “Eau tai kama ge veipalea mutou te la vuhu la viputumulila taku ale eau igogolugolu ovola.”

La vikarara la tilovo te la tahalo isasa e latula ilua

28Goio, e Iesus goio veia giteu mago “Eau ge veia mutou la vikarara la tilovo isasa, me amuto soioge ge gabutala mave ovola? La tahalo isasa e latula ale hatamale ilua, eia goio te latula isasa, eia veiala mago ‘Latugu, eau masagea veia eme ge gorivo, eme ge vulalaiagu.’ 29Tio e latula goio veiala mago ‘Eau kama masaga.’ Eala moli mulimuli eia goio gabutatala rivu lou, eia tuga. 30Goio e tama girua goio veiale tarila veia eia ge gorivo ge vulalaiala, me tarila goio veiale tamala mago ‘Ioge tete, eau ge tuga’, eala moli eia visigolo, eia kama gorivo. 31Tiele la tilahi taku soio tamutou eia maie veia ere tegirua e guliliki taho luale tilimuli la masasagala te tamala e?”

Egite goio veiale Iesus mago “Ale la mulugale, la vuhula eia tou muga e tamala, eala moli eia goio gabutala rivu lou, eia roromuli e tamala, eia gorivo.”

Goio, e Iesus veia giteu mago “Tiele, eau vei seselea mutou, omai egiteu la valalua ale vibukeke le amutou la piligi la takes soio te Rom, me egiteu la tavile la gauru tai ale kama korakora, egiteu usu roromulitiau, egite pepeti amutou soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 32Mai e Ioanes la tahalo la vuluhi eia pala guvi veia ge vahilo le amutou la gauru ale matata, amuto kama masaga ge loloa, amuto veia eia la tahalo la visigologolola, eala moli egiteu la valalua la ilabi la takes, me egiteu la tavile la gauru, egite gabu tikumu la valolo te Ioanes, egite goio roromulia. Eala moli amuto hilo egiteu usu vuvulo, amuto kama sovei egiteu veia amuto tai ge vuvulo veia ge roromuli e Ioanes mai egiteu.”

La vikarara la tilovo tegiteu la bilalaha ale baumuli gegeru la mahuma la vaen

(Mark 12:1-12; Luk 20:9-19)

33Goio, e Iesus goio vei loua giteu mago “La vikarara la tilovo isa lou amuto ge loloa, eia maie: La tahalo isasa eia tahola la gale la magasa isa uru. La haro isasa eia goio lamoa, mulimuli eia toloa, mulimuli eia goio galu la vavua la vaen oio vola. Eia galu la vavua la vaen kaluvu, mulimuli eia goio bigomu robo la mahuma tetala, eia goio gula tai la muli la vaen la uati, veia mai mulimuli la vaen tetala ge vua, eia ge toa perepere la vavua la vaen oilo vola, eia ge sigili la bulula. Eia tigi tai la kale la pahutula oata veia ge lago robo la mahuma tetalale, mulimuli eia goio tola taro egiteu la valalua isahari veia egite ge baumuli la mahuma tetalale, veia mulimuli eia ge suli egiteu bakisi la vavuala. Eia tola taro egiteu mai ele, eia goio hiliti, eia tuga goio te la gale isa malau, eia poutio. 34Tio mulimuli, te la imamala la vulua la vaen, eia baha la bilalaha isahari tetala soio te la valalua ale baumuli la mahuma veia eia ge abi bakisi la mapa la mahuma tetalale.

35“Eala moli egiteu la valalua ale baumuli la mahumale, egite goio lao tola egiteu la bilalaha, egite goio kue isasa, isa lou egite bilia eia peho, isasa egite dumula la uati. 36Tio e taho la mahuma loloa mai ele, eia goio baha taro egiteu la bilalaha usu lou, kama ilua moli mai ale eia bahatia palao. Eala moli egiteu la valalua ale baumuli la mahuma tetala goio igo gegeru tai egiteu ele. 37Tio mulimuli kililili e taho la mahumale eia baha taro e latula. Eia e latula isa lou ouka, ale isa moli ele, la riau. Eia gabutalea maie mago ‘Soioge egite ge togo e latugu.’

38“Eala moli egiteu ale baumuli la mahumale, egite kisiti la merera veia ge bili e latula, egite vei maie ‘Soioge e latulale mulimuli ge abi la golugolu te tamala tomi, ia? Ioge etato ge bilia, mulimuli etato ge balava la mahuma te tamalale.’ 39Tiele egite kisiti la merera ale kama kokora mai ele, egite goio lao tola e latula, egite bili pehoa, egite pigia sogala la poke la bigomu, tabulio, korao.”

40Tio, e Iesus gilemulia giteu kaluvu mai ele, eia goio tahi egiteu mago “Mave, mai mulimuli e taho la mahuma ge sibitala oio tegiteu ale biliti e latulale, eia ge kolia giteu mave?”

41Goio, egite koliale Iesus soio mago “Maura mite, eia ge sulu tomi egiteu. Eia ge abia giteu la valalua ale isapolo la mahumale, egite ge baumulia. Te la imamala la vaen eia ge vua, egite ge abiala la mapala.”

42Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio vei loua giteu mago “Eia sesele, amuto matagagati te la masova la vikarara la tilovole, eala moli amuto kama gigia te La Buk Tabu Ale Pala la vikarara la tilovo te Kraist, ale mulimuli eia ge guvi, egite ge muku pilea, ia? La merera ale, eia veia maie:

La sosole ale egite la tahalo la tiligi la luma

piligitia, egite hilovi tarotia,

igoie la sosole ale eia magiriti maiti

la sosole magiri isa uru,

ale sau tola la tikukumu la luma tomi.

La Uru eia igoti la pagale,

etato hiloa veia eia taritigi pepeho sesele.

43“Ale eau vei seselea mutou, La Tahalo Uru eia abitia mutou la baa koramulia veia amuto ge tiroro soilo te la pulolou la matagagala tetala, eala moli eia ge kapi robo lou amutou, eia ge vagoilo moli egiteu ale koramulia ge visibitala la vavua la tautaulailo ale sesele te la vulovulo giteu ale taritigi.[ 44Eia sesele e Kraist eia maiti la sosole magiri isa uru, me mai isa ge boru talu la sosole te La Tahalo Uru, la tatuhala ge putua lahu. Mai tai la sosole te La Tahalo Uru eia ge hiliti tavu la tahalo isasa veia ge kuea, eia ge kue pere seselea.]”

45Tio, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egite tai e pariseo, egite lolo la vikarara la tilovo isahari te Iesus mai ele, egite rovitia veia eia ubi legiteu la merera tetalale. 46Eala egite masagea veia egite ge lao tola e Iesus, eala moli egite taga la valalua me hatavivile, la vuhula egiteu tomi usu gabutalea veia e Iesus eia la bilalaha sesele te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index