Ecrã de busca

Matiu 15

La merera te La Tahalo Uru eia muga te la merera te ururu alaura

(Mark 7:1-13)

1Goma, egiteu e pariseo isahari, egiteu tai la tahalo la mari te la merera te Moses, egite hiliti loio e Ierusalem, egite goio te Iesus, egite tahia mago 2“Igo mave egite la valalua la vimari taume egite kama tilimuli la vulovulo giteu e ururu? Mai egite ge ali, egite kama litu pala muga la lima giteu mai la irovilala veia la ilali tegiteu eia maroka moli, egite kama igoa mai ele, egite poloti la merera te ururu.”

3Eala moli e Iesus putu oli lou la merera tegiteu mago “Amutou tai, amuto tilimuli moli la vulovulo giteu e ururu tamutou alaura, amuto tau loua oata te la merera te La Tahalo Uru. 4Mai la merera te La Tahalo Uru eia veia maie: Amuto ge togo e tila mutou, e tama mutou tai, mai e guliliki ale eia gilo e tilala me tamala, amuto ge bilia. 5Eala moli amuto goio vuloti loua, amuto veia mai la tahalo isasa eia tahola la uati koramulia, eia ge suli e tilala me tamala oio vola. Eala moli te la merera tamutou, amuto veia mai eia ge veiale tilala me tamala mago ‘Ale eau veia ge abia mulua veia ge suli le amulua, eau abitia La Uru’, tio amuto veia mai eia ge toi la merera ale mai ele soio tegirua, 6tio eia kamati ge suli egirua te la iraragila tetalale. Ale amuto tao taluti la merera te La Tahalo Uru sotalo, amuto vagoatati la vulovulo giteu e ururu tamutou, la vulovulo giteu soatati. 7Maura miteu la tahalo la visigologolola amutoue! La bilalaha e Aisaia eia rovi tigi sesele amutou ale eia vei pala la merera maie:

8Egiteu la valalua aleie veia egite togo eau,

eala moli egite togo moliau

te la hare giteu moli ogala,

la gabutatalala tegiteu oilo te la tia giteu,

eia malau taro eau.

9Egite veia egite lotu tavu sesele eau,

eala moli la lotu tegiteu somai taku

eia la golu bulalahu moli,

la merera tai tegiteu ale egite vimari

la valalua me hatavivile ovola,

eia la merera la vovo moli, eia la golu bulalahu.”

La vulovulo ale kama kokora sibitala loilo te la tia gatou

(Mark 7:14-23)

10Goma, e Iesus goio tola egiteu la valalua me hatavivile soio tetala, eia veia giteu mago “Amuto tomi ge lolo la merera taku, ge gabutala muli la masovala. 11Mai la ilali ale egiteu e pariseo magiri robo etatou ovola veia eia la rivu gatou, mai etato ge alia, eia kama viruru etatou veia la vulovulo gatou kati ge maroka. Eala moli la gabutatalala ale kama kokora, eia tabuli oilo la tia gatou, eia ge gogala, ale moli ele visibitala la iruru ale igo mumugu la vulovulo gatou.”

12Tio, e Iesus vimari egiteu mai ele kaluvu, egiteu la valalua la vimari goio tetala, egite veiala mago “Eme kama rovia veia oio te la vimari taume bakisi ele, egiteu e pariseo isahari loloa, egite mahela, egite igo totolo?”

13Eala moli e Iesus goio kolia soio tegiteu mago “Egiteu la obobu tomi ale kusi bulalahu, e Tete kama galu egiteu, eia ge lipu lulu taro lou egiteu. 14Egiteu e pariseo korale! Egiteu mata keati! Umala lololo egiteu, egite souka viruru amuto! Mai la mata kea isa ge tata e tabarala la mata kea isa lou soio la gauru, egira tomi ge boru sotalo la lulu!”

15Eala moli e Pita lolo la vikararala te Iesus ele, eia goio veiala mago “Eme ge lubea miteu la masova la vikarara la tilovo alele!”

16Goio, e Iesus koli la merera tetala mago “Ia, la mari taume so boto, eia soukama uru te la mari tegiteu e tabarabaramu ele! 17Male, la ilali ale etato alalia, eia goilo moli la tia gatou, mulimuli eia goio kokovu lou. 18Eala moli la merera ale sibitala te la hare gatou, eia veipala la gabutatalala tegatou ale tabuli oilo la tia gatou. Ale moli ele igo gegeru amutou veia amuto kama maroka. 19Egiteu la vulovulo ale kama kokora ale sibitala loilo te la tia mutou, egiteu la mata la iruru tomi ale maie: la bilili la tahalo; la igo gegeru la taulaila; la mata bulakalakala; la ilosa; la pakalila; la visigologolola; la mera kukumula. 20Egiteu la iruru tomi alele igo mumugu amutou veia amuto kama maroka. La magiri robola ale mave mave tegiteu e pariseo eia la golu bulalahu moli. Mai egite veia mai etato ge ali, etato ge litu pala muga bakisi la lima gatou mai la irovilala, veia la ilali ge maroka moli ge goilo te la tia gatou veia etato souka ge mumugu, ale egite vimari amutou mai ele, egite visigolo pasi. La gabutatalala tamutou moli oilo ale kama kokora, eia ge gogala, ale moli ele ge igo mumugu la vulovulo mutou.”

La tavile Kenan isasa la tautaulailo tetala uru sesele

(Mark 7:24-30)

21Goma, e Iesus goio hiliti taro la mautu ale, eia goio la gale la mautu ilua, e Taia me Saidon. 22Goio la tavile Kenan isasa ale mou oio vola eia tuga tavu e Iesus, eia tatola soio tetala maie mago “Tahalo Uru, emei e tubule Devit ele, eme ge gogo eaue! e latugu oio kati kokora, la hitu saeti tetala, igo gegerutiae!”

23Eala moli e Iesus makovu moli, eia kama koli la vikararala te la tavilele. Goio egite la valalua la vimari te Iesus tutu toleala mago “Amite silahati leia, eia tali muli moliti etatoue. Mai eme ge suli mugea, ge baha taro loua!”

24Eala moli e Iesus veia giteu mago “E Tete baheau veia eau ge suli muga egiteu e Israel, ale egite mai la sip ale ruruti soio la hohoi.”

25Eala moli la tavile goio toto tulu otalo oio te la lagule Iesus, eia tali tavua mago “Tahalo Uru, eme ge suliaue!”

26Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio veiala mago “La tahalo ale vaalali e latatula, eia kama ge lagi taro lou legiteu la ilali ale eia vaali egiteu ovola, veia ge pigia la paia. Mai la visuli taku eia koramuli moli egiteu e Israel, eia kama tamutou ale logala!”

27Eala moli la tavile koli tataho la merera tetala mago “Eia sesele, Tahalo Uru, eala moli amite la paia ge pou otalo la uluva la poro la ilali tamutou e Israel, amite ge ali la makara mutoue.”

28Tio, e Iesus loloa mai ele, eia veiala mago “Tavile kokora, eme la tavile la tautaulailo sesele! Eia ge sibitala moli mai ale eme masagea.” Tio oio moli ovolale la hitu hele taro e latula, eia taritigitio.

E Iesus vimahuli egiteu la ilea usu oio e Galilea

29Tio, e Iesus goio hiliti taro la mautu alele, eia goio hagagavi la magolilo e Galilea, eia goio tie soata te la varu la gove isa oio volae, eia pou oata ovolao. 30Goma la valalua me hatavivile mapaiti egite goio sibitala tavua oata te la govele, egite vahari egiteu la ilalea soio te Iesus, egiteu ale vaha gegeru, egiteu ale mata kea, egiteu ale gulugulu, egiteu ale paua, la ilalea usu tai mai ele. Egite bole egiteu soio te Iesus, egite goio vitabuli egiteu hagagavi te la balile Iesus, eia goio vimahuli egiteuo. 31Tio egiteu la valalua me hatavivilele, egite hilo la igogolu te Iesus ale eia vimahuli egiteu ale lea, egite karutu sesele, la vuhula egiteu ale paua, egite vikarati lou, egiteu ale la vaha giteu makoko, egite tuga matatati, egiteu ale vaha gegeru, egite tuga tigiti, egiteu ale mata kea, la mata giteu matagagati. Tio egite hiloa mai ele, egite goio vaisaleti la isa La Tahalo Uru, La Uru tegiteu e Israel.

E Iesus vaali egiteu la valalua salatu savulu vaa

(Mark 8:1-10)

32Goma, e Iesus tola egiteu la valalua la vimari soio tetala, eia goio veia giteu mago “Eau gogo pasi egiteu la valalua me hatavivile aleie, la vuhula la haro itoluti egite pouti omai taku, egite kama ali bakisi. Eau kama masagea ge baha taro egiteu soio te la maututula tegiteu, la vuhula la mata giteu souka ge maligoma la vitolola te la gauru, egite ge peho parava la vitolola te la gauru.”

33Eala moli egiteu la valalua la vimari tetala goio veiala mago “Ale la baa bulalahu moli, la mautu isa ouka. Etato ge loto la ilali oiove veia etato ge abia giteu la valalua me hatavivile ale usuto e?”

34Goma, e Iesus goio tahi egiteu mago “La bret iriva oio?”

Tio egite veiala mago “La bret ivitu moli, la ia ilua bisisi tai, kama usu.”

35Eala moli e Iesus goio veia giteu la valalua me hatavivile veia egite ge pou. 36Eia goio abia la bret ale ivitu ele, la ia ilua bisisio, eia goio kaka tavu La Tahalo Uru, eia vei tatahoa te la ilali ele, eia goio tovi momomo la ilali tegiteu ele, eia abia giteu la valalua tetala, egite goio vitabari legiteu la valalua me hatavivile ovola. 37Egiteu tomi ali, egite maru taroa, goio egite la valalua la vimari te Iesus goio tau vikapopo la makara giteu la valalua me hatavivilele, egite tovoa te la kela ivitu ale ururu makapilapila. 38Eala moli la giligi giteu la valaluale eia mai salatu savulu vaa, me egiteu e hatavivile, egiteu e gulikiliki tai usu oio tai tegiteu ele. 39Tio e Iesus goio baha taro egiteu tomi ele, egite goio tuga. E Iesus mite me la valalua la vimari tetala egite goio sae te la uaga, egite tuga goio la gale e Magadan.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index