Ecrã de busca

Luk 10

E Iesus baha taro egiteu la valalua savulu vitu soio te la igogolu la valolo tetala

1Tio, mulimuli ovolale, La Uru e Iesus eia hilovi egiteu la valalua ale savulu vitu lou, eia goio baha egiteu ilalua veia egite ge muga soio te la maututula ale eia tai ge goio vola. 2Eia veia giteu la merera la tilovo veia la valalua me hatavivile te la maututula egite pou raragi tomiti veia egite ge lolo la valolo tetala, eala eia goio veia giteu la bilalaha tetala savulu vitu ele la vikararala maie mago “La ilali orivo matuha tomiti, eala moli la valalua la igogolu ovola kama usu. Taritigi amuto ge kaka e taho la mahuma veia eia ge baha lou la bilalaha usu sorivo ge suli lou amutou te la igogolu tetala. 3Amuto ge tuga, eau baha amutou soio mai e latu la sip ale ge pou kabili tegiteu la karakara la paia hou. 4Umala amuto ge tamamasi la uati me la kela soio te la tuluga tamutou, la silipa tai ge ouka te la vaha mutou, amuto ge igo harari moli, umala ge laharoale isasa te la gauru, eia soukama sau tola amutou, amuto kama ge igo tigi la igogolu tamutou.

5“Mai amuto ge guvi oio te la luma te la tahalo isasa, amuto ge toi pala muga la vibalavala te La Uru soio te la tahalo ale me la karakara tetala. 6Mai la tahalo ale taritigi ge pou te la lumale, la vibalavala tamutou eia ge pou tetala. Mai ge ouka, amuto ge abi rivu lou la merera la vibalavala tamutou ele. 7Mai amuto ge pou te la luma isa, amuto ge pou tola moli ovola, umala bula vulovulo. Amuto ge ali moli la ilali, ge liu tai la lalu ale egite abia mutou, la vuhula amuto igogolu, la ilali me la lalu ale, eia mai la mapa mutou.

8“Mai oio la mautu ale amuto ge guvi oio vola egite ge rara tavu amutou, amuto ge ali moli la ilali ale egite ge abia mutou. 9Amuto ge vimahuli moli egiteu la ilea te la mautu alele, amuto ge veia giteu mago ‘La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia tasuku hagagaviti somai tamutou.’ 10Eala moli mai amuto ge guvi oio te la mautu isasa, me egite kama ge rara tavu amutou, amuto ge magiri oio te la tia la mautu tegiteu, amuto ge veia giteu mago 11‘Male ge, la magasa pupupusi te la mautu tamutou omai te la vaha miteu, amite kuvali tarotia, eia mai la irovilala soio tamutou veia amuto touti la merera te La Uru.’ 12Me eau veia mutou, te la tapasi la maututula, la iligiligi te la mautu ale, eia ge kara polo la iligiligi te la mautu e Sodom.

E Iesus ilo buruko legiteu ale te la maututula isahari e maura miteu galo te la merera tetala

(Matiu 11:20-24)

13“Maura miteu la mautu ilua e Korasin, e Betsaida! Mai eau ge igoti la golu la karutula te la mautu ilua e Saidon me Taia mai ale eau igo palatia kabili tamutoue, la valalua te la mautu ale kama kokora iluale, egite soioge ge vuvulo seseleti. 14Eala moli mai ge te la tapasi la maututula, la mautu iluale e Saidon me Taia, egira kama ge ligi pepeho mai amutou ele. 15Mai amuto tai la valalua la mautu e Kapernaum, amuto soioge veia La Uru ge puli amutou soata tetala, ia? Ge ouka gologolo, eia ge pigi moli amutou sotalo te la havi ale uru la kaluvula ge ouka.

16“Mai isasa ge lolo amutou la bilalaha taku, eia mai ale lolo tai eau. Eala moli mai isasa ge tou amutou, eia mai ale tou tai eau, me mai ele eia tou taiti La Tahalo Uru ale baheau somai.”

Egite la valalua ale savulu vitu e Iesus bahati egiteu, egite beu rivua

17Mulimuli moli ovolale, egiteu la bilalaha ale savulu vitu e Iesus baha palati egiteu, egite goio beu rivua, la sagegela uru oio te la tia giteu. Egiteu veiale Iesus mago “Tahalo Uru, mai amite ge toi la isamu, egite la hituhitu ale kama kokora ge roromuli moli amiteu.”

18Goio, e Iesus veia giteu mago “Eau mata soio, eau hilo e Satan eia boru loata te la mori, eia boru sotalo mai la sima. 19Eia sesele, eau abitia mutou la vagagarigu ale koramuli amuto ge soa kuru egiteu e taiveive, egiteu e komakilu tai, amuto ge soa kuru egiteu, egite kama ge ubi amutou, mai ale amuto ge bolehoho sesele la vagagarile Satan. La paga isa kama koramulia ge igo gegeru amutou. 20Eala moli umala amuto ge sagegege tegiteu la hituhitu ale egiteu roromuliti amutou ele. Eala moli amuto ge sagege pepeho te la isaisa mutou, La Tahalo Uru kekesi tolatia oata te la mori.”

E Iesus toi la sagegela tetala soata te Tamala

(Matiu 11:25-27; 13:16-17)

21E Iesus, eia volu sesele La Kalulu La Marokala, eia gabu la sagegela uru sesele te la tiala, eia goio kaka mago “Eau vei tataho pasime Tete, eme La Uru oata te la mori, eme La Uru tai otalo te la magasa. La mari taume eia uru sesele, eme tau kokovua legiteu la tahalo la mari me egiteu la tahalo la pakakasala, eme veipala molia soio tegiteu e latatumu bisisi ale mulimuli seseleme. Ale la masasagala taume sesele, Tete. 22La golugolu tomi eme sugu tarotiagu veia eau ge vibaumuli ovola. Isa kama ge rovi sesele la vulovulole Latumu, eme moli, Tete. Me isa kama ge rovi eme Tete, eau moli e Latumu, me egiteu tai ale eau masagea veia ge veipalame soio tegiteu.”

23Tio, e Iesus kaka kaluvu mai ele, eia goio vulo tavu egiteu la valalua la vimari tetala, eia vei kekea giteu mago “Mutou, amuto balavati ale amuto hiloti la igogolu isahari omai taku. 24Ale eau vei seselea mutou, egiteu la bilalaha te La Uru usu pepeho, me egiteu la mulugaluga tai ale usu, egite masagea veia ge hilo la igogolu ale amuto hilotiae, veia ge lolo tai la merera ale amuto lolotiae, eala moli la igogolu ale, egite kama hiloa, me la merera tai ale, egite kama loloa, amutou moli.”

La vikarara la tilovo te Iesus te la tau Sameria ale gogo la gima tetala

25La haro isasa la tahalo la mari isasa, eia goio hiliti veia ge tovo lalai la mari te Iesus, eia goio tahia mago “Tahalo Uru, la rova sesele eau ge igoa veia taku ge la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka?”

26Tio, e Iesus goio tahi rivu loua mago “La merera te Moses me tegite ururu, eia veia gatou mave? La giligi taume eia mave ovola?”

27La tahalo la mari eia loloa mai ele, eia goio veiale Iesus mago “Eme ge gabu tikumu La Uru taume te la gilogo taume tomi, te la masasagala taume tomi, te la vagagarimu tomi, me te la gabutatalala taume tomi tai. Eme ge puhi tataho tai e tabaramu mai lou ale eme puhi tigi rivu loume.”

28Tio, eia veiale Iesus kaluvu mai ele, e Iesus veiala mago “La vikararala tomi taume alele eia sesele, eme kama ruru, mai eme ge igo molia mai ale eme veitiale, taume ge la mahulila.”

29Eala moli la tahalo la mari ele, eia mahela la mari ale uru te Iesus, eia veia ge tasuku lou la merera tetala soio tetala, eia goio tahi rivu loua mago “Eala moli e tabaragu ale eau ge puhi tataho seselea, eia ere?”

30Tio e Iesus goio koli rivu louala mago “La tahalo isasa loatata e Ierusalem veia ge gotalo e Ieriko, eala moli eia goio poga egiteu la tahalo la pakalila isahari oio te la gauru. Egite seri taro la lavalava tetala, egite goio kue gegeru seselea, eia goio peho, eia tabulitio, egite goio tuga taroa.

31“Goio, e pris isasa eia tatuga te la gauru ele, eia hilo e maura otalo tabulibuli, eia goio polo pepe taroa. 32Goio la tau Levi isa loio sibitala tavua, eia tai goio polo pepe taro taia. 33Eala moli la tau Sameria isa loio sibitala, eia hiloa otalo tabulibuli ele, eia goio gogo pepeho seselea. 34Eia goio vuhi tataho la mata la kulue, eia avu roboa. Eia goio visaea soata la pokele donki tetala, eia vaharia soio te la luma la mosi, eia goio baumulia oio vola. 35Mai galigeli lou, eia goio abia la tahalo la luma ilua la uati, eia veiala mago ‘Eme ge baumuli mugea, eau ge beu rivu loua somai, mai la uati ilua ale eau abitiamu ele, eia kama ge koramulia, eau ge vimatata rivu loua somai taume.’”

36Tio, e Iesus gilemulimuli kaluvutiala mai ele, eia goio tahia mago “Ere tegiteu ale itolu ele, eia puhi tataho la tahalo alele mai e tabarala sesele?”

37Tio, la tahalo la mari goio veiala mago “La tahalo moli ale gogoa, eia e tabarala sesele.”

Tio, e Iesus goio veiala mago “Ioge, eme ge tuga moli, me eme ge mulimuli moli la vulomu ale mai ele.”

E Iesus eia pou la luma te Mata me Maria

38E Iesus me egiteu la valalua la vimari tetala, egite tatuga te la gauru ale goata e Ierusalem, egite goio guvi oio la mautu isasa, la tavile isasa, la isala e Mata, eia kaka tavu e Iesus veia eia ge pou muga oio tetala. 39E Mata, e tabarala tai e Maria oio, e Iesus goio pou tegirua, e Maria pou la lagule Iesus, eia lololo la merera tetala. 40Eala moli e Mata vavala pasi la iraragi la ilali tegiteu, eia goio te Iesus, eia veiala mago “Tahalo Uru, eme kama gabutatala eau, e tabaragu oio popou ele, eau sekela moli omai lagu papai la iligo la ilali gatou? Eme ge veiala veia eia ge gomai ge koliau!”

41Eala moli La Uru veiala mago “Mata, Mata, emei ele gabutatala papai pasi. 42Eala moli la paga isa oiole eme so savelea, mai la merera taku. E Maria moli hiloviti la gauru ale taritigi sesele, la vuhula eia pou hagagavi la baligu, eia loloau, me la vibalavala ale eia sau tolatiale, eia kati ge kokovu taro lou leia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index