Ecrã de busca

Ioanes 7

Egiteu e tabarabarale Iesus kama gabu tikumu la igogolu tetala

1Goio, mulimuli ovolale, e Iesus hiliti polo soio te la gale e Galileao, la vuhula egiteu e Iuda masagea ge bili pehoa. Eala eia kama masagea ge tatuga lou oio te la gale e Iudeale. 2Tio la haro la pougolula tegiteu e Iuda isasa ale egite toila veia la haro uru te la luma la sel, eia hagagaviti. Ale la haro ale egite virovilala la imamala ovola ale egiteu e tutubu giteu bula taroti e Gipto, egite mavuta ututu oio te la hohoi. Tio la haro la pougolulale eia hagagaviti, e Iesus eia goio te la mautu tetala. 3Goma egiteu e tabarabarale Iesus veiala mago “Taritigi eme ge hiliti taro la mautu aleie, me eme ge goio la mautu e Iudea, eme ge igo la igogolu taume oio e Ierusalem te la ilali la pougolula, la valalua usu taume ge hilo la golu la karutula isahari ale eme ge igoa, egite ge togome. 4Mai eme masagea veia la reremu ge tali, eme umala ge igo kokovu la igogolu taumele, eme ge igoa te la mata la valalua tomi me hatavivile, egite ge hiloa.” 5Egite tabarabarala pigi malikiala mai ele, la vuhula egite kama tautaulailo soio tetalale.

6Goma, e Iesus koli baoli loua giteu mago “Eala moli la imamala taku eia souka sibitala. Ale igoie eia so la imamala tomi tamutou eia koramulia amuto ge goata e Ierusalem ovola, mai la masasagala moli tamutou isasasa, la vuhula ale amuto ge goata e Ierusalem, amuto kama ge gabutatala isa la paga ovola, 7la vuhula la valalua kama gima amutou. Egite gima moliau, la vuhula eau tatuga te la mata giteu ale la vulovulo giteu ale egite igigoa eia kama taritigio. 8Amuto moli goio hilo la pougolula tamutou ele, eau kama ge goio muga ovolale. La imamala taku souka sibitala.” 9E Iesus veia giteu la vikararala aleie, eia goio pou oio e Galileale, eia kati goata muga e Ierusalem.

E Iesus hilo la logo la pougolula te la luma la sel

10Tio, egite tabarabarale Iesus tugati soio te la pougolulao, mulimuli eia tai hiliti, tuga. Eala moli eia kama polo palala, eia polo kokovu moli soio volale. 11Goio, egiteu e Iuda paa mulimulia oio te la pougolulale, egite goio tahi la valalua mago “La tahalo ale e Iesus, eia oiove?”

12Tiele, egite la valalua me hatavivile viputugere mulitiao, goma isahari egite vevei mago “Eia la tahalo ale taritigi.”

Eala moli isahari egite vevei mago “Ouka, eia la tahalo la visigolo giteu la valalua me hatavivile.” 13Eala moli egite taga egiteu la mulugaluga tegiteu e Iudale, eala egite isa kama tagu pala la vikararale Iesus ele te la mata la valalua tomi.

14Eala moli oio kabili posa sesele te la imamala te la pougolulale, e Iesus goilo te la luma la lotu, eia vimari egiteu la valalua me hatavivile. 15Tio egiteu la mulugaluga karutu seselela, goma egite vitahi baoli lou egiteu mago “La tahalo ale, eia mata mai la tahalo la mari, eala moli eia abi la mari aleie oiove?”

16Goma, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “La vikararala ale eau vimarile amutoue, eia kama la vikararala taku, ouka. Ale la vikararala te La Tahalo Uru sesele, eia bahatiau somaie. 17Mai ge la tahalo isasa eia masagea ge roromuli la golu La Tahalo Uru ele, tio eia ge matagaga sesele te la vikararala ale eau veitia mutoue, veia la vikararala aleie eia te La Tahalo Uru, kama te la gabutatalala moli taku. Eia ge koramulia ge hilovi tigi la merera taku mai ele, veia eia sesele ka ouka. 18Mai isasa eia vevei la vikararala te la gabutatalala tetala moli, eia masagea ge vauru rivu lou eiale. Eala moli la tahalo ale masagea ge vahiliti la isa la tahalo ale bahea somaie, mai eau, La Tahalo Uru baha sesele eau somaie, la vikararala te la bilalaha ale maie, eia ge sesele tomi moli, la iruru isa ouka oio tetalale. 19Ale pala, e Moses abitia mutou la vikarara la viputumulila te La Uru, eala moli amuto kama tilimuli la merera tetalale. Ilava sesele amuto ale poloti la merera ale amuto masagea veia ge bili pehoau ale mulimuli seselea?”

20Goio, egite la valalua me hatavivile koli louale Iesus mago “Soioge la hitu ale kama kokora oio pouti taume. Amite isa kama masagea veia ge bilime.”

21Goma, e Iesus vei loua giteu ele mago “Eau igoti la golu la karutula isa moli sekela pala, eala moli la gabutatalala tamuto eia marapa lahuti ovolale, ale eau vimahuli la tahalo te la haro tabu. 22Ale pala e Moses eia abitia mutou la irovilala te la kiroro la vovo, eala moli alele kama la gabutatalala moli te Moses ele, alele eia loio sesele te tutubu mutou ale alaura seseleti pala muga te Moses. Goio amuto gabu tikumu la merera te Moses ele te la kiroro la vovo, amuto goio korokoro lou la vovo giteu e latatu mutou ale hatamalemale te la haro tabu moli lou. 23Me oio vola amuto gabua veia amuto togo tigi sesele la viputumulila te Moses mai ele veia amuto umala ge polo la baa mulimuli te la piligo te latu mutou ale hatamalemale, mai la merera te Moses veia, amuto ge goio ge koro moli la vovola te la haro tabu. Ale eau igo tigi la vovo la tahalo isasa te la haro tabu, amuto goma igo totoloau ilava e? 24Umala amuto ge mata muli la vulovulogu mai te la gabutatalala moli tamutou te la vovo. Taritigi amuto ge mata muli tigi la vulovulogu mai te la gabutatalala ale loio te La Uru, amuto ge matagaga tataho te la igogolu taku mai ele.”

La valalua masagea ge rovia veia e Iesus eia e Kraist ka ouka

25Goio, la valalua me hatavivile e Ierusalem isahari vitahi baoli lou egiteu mago “Ale ere? Soioge la tahalo ale egite la mulugaluga masagea ge bili pehoa, ia? 26Male, hiloa, eia sile palala moliti la vikararala tetalale, egite kama tolo ololi la vikararala tetala bakisi ele. Soioge egite la mulugaluga oio rovia veia eia e Kraist, La Riau te La Uru, ia? 27Eala moli etato rovi sesele la mautu te la tahalo aleie. Ale mai ge Kraist ge sibitala, la tahalo isasa kama ge rovi la mautu tetalale, ale eia soioge kama e Kraist sesele.”

28Eala moli e Iesus goio soko lou la vimari soio tegiteu la valalua me hatavivile, eia vikara vagari sesele, eia vei boboboea giteu mago “Amuto veia amuto rovi eau, ia? Me la mautu tai takuo, amuto veia amuto rovia, ia? Eala moli kama la gabutatalala moli taku ale eau ge gomaie, e Tete sesele ale la vulovulola eia sesele, eia baheau somaie. Eala moli amuto kama rovi e Tete. 29Eau moli rovi eiale, la vuhula amila vipou tomi, me eia baha taroau somaie.”

30Tiele, egite lolo la vikararala tetala mai ele, egite igo totolo, egite masagea veia ge lao tolea, eala moli isa kama sau tavua. La vuhula la imamala tetala souka sibitala. 31Eala moli la valalua me hatavivile usu roromulitiao, egite goio vikara maie mago “Mai ge e Kraist ge guvi, eia soioge ge igo la golu la karutula isahari ge kara polo te ale e Iesus igigotia e? Ge ouka gologolo. E Iesus eia ge Kraist sesele ge!”

Egiteu la mulugaluga veia ge lao tola e Iesus

32Tio, egiteu e pariseo loloti egiteu la valalua vei lahuti la vikarakarala te Iesus mai ele, goma egite la mulugaluga tegiteu e pris me egiteu e pariseo tai goio baha isahari egiteu la tahalo la vagari robola te la luma la lotu veia egite ge goio ge lao tola e Iesus ele. 33Goma e Iesus veia giteu mago “Eau kama ge pou tabaa lou omai tamutoue, eau ge beu rivu loua soio te ale baha taroau somaie. 34Goma amuto ge paa mulimuliau, eala moli amuto kama ge sivutiau. Amuto kama koramuli taia ge hilo la mautu ale eau ge goio volao.”

35Tio, egiteu e Iuda ale magirigiri ele, egite loloa eia vikara mai ele, egite vitahi baoliti egiteu ele mago “Eia ge gove sesele veia etato kama ge sivutiale? Soioge eia ge goio tegiteu e Iuda isahari ale mou oio te la maututula tegiteu e Grik, ia, me eia ge vimari egiteu e Grik oio vola, ia? 36Ale eia veitia mai ele ‘Amuto kama koramulia ge sivutiau’, ale la masovala soioge mave? Me ale tai eia vikara maie mago ‘La mautu ale eau ge goio vola amuto kama rovia’, tio la vikararala ale eia mave sesele, e?”

E Iesus eia la lalu la mahulila

37Goio, la tapasi la haro la pougolula guvi, ale eia la haro ale uru sesele tegiteu la haroharo tomi te la pougolulale, e Iesus goio magiri, eia goio tatola mago “Mai la tahalo isasa eia pepeho la malehula, eia gomai ge liu omai takue. 38Eia ge mai la vikararala te La Buk Tabu Ale Pala eia veitia maie ‘La tahalo ale roromuliau, la mata la lalu la mahuli usu ge saisali loio te la ilolale.’” 39Tio me ale e Iesus vikara mai ele, eia la vikarara la tilovo te La Kalulu La Marokala ale la valalua ale tautaulailo tetala, egite mulimuli ge sau tolea, la vuhula eia soukama beua soata te la pulolou la matagagala tetala, eala eia soukama vibalava legiteu La Kalulu La Marokala.

La gabutatalala te la valalua kamati isasa te Iesus

40Goio, la valalua me hatavivile isahari lolo la vikararala aleie, egite vei mago “Sesele, ale la bilalaha ale uru sesele ale La Buk Tabu Ale Pala veia ge sibitala pala muga te Kraist.”

41Eala moli isahari tai, egite vei mago “Ale e Kraist sesele ge!”

Eala moli isahari goio tahi taro egiteu mago “Mave, amuto veia e Kraist ge sibitala loio e Galilea, ia? 42Mave, La Buk Tabu kama veia gatou veia e Kraist la hilile Devit, me eia ge sibitala oio la mautu e Betlehem, te la mautu ale e Devit pou mugati ovola alaurati te ururu?” 43Tio me egiteu la valaluale, la gabutatalala tegiteu kamati visauru oio te Iesus ele, isahari veia eia e Kraist sesele, isahari ouka. 44Egite isahari masagea ge lao tolea, eala moli isa kama sau tavua.

Egite la mulugaluga kama tautaulailo te Iesus veia eia e Kraist

45Tio, goio, egiteu la tahalo la vagari robola te la luma la lotu ale egiteu la mulugaluga bahati egiteu veia ge lao tola e Iesus, egite goio beu rivu loua soio tegiteu la mulugaluga tegiteu e pris. Egiteu e pris goio tahi egiteu mago “Mave, amuto kama lao tolea, ge lapua somai tamiteu e?”

46Eala moli egite koli la vikararala tegiteu e pris maie mago “Alaurati kara igoie, la tahalo isa souka vevei la vikararala ale taritigi sesele mai la tahalo aleie.”

47Goio, egiteu e pariseo ule baoli loua giteu ele mago “Soioge eia ge visigolo taiti amutou, ia? 48Mave, amuto hiloti isasa oilo tamiteu la mulugaluga, oilo kabili tai tamiteu e pariseo, isasa tamiteu roromuliti la tahalo alele, ia? Ouka sesele, 49eala moli egiteu la valalua me hatavivile bulalahu moli ale kama rovi la merera te Moses, egiteu ale kama kokora sesele te la mata La Tahalo Uru.”

50Goma, e Nikodimas ale pala eia goio te Iesus te la logo veia ge tahi kokovua la tilahi tetala, eia isasa tegiteu e pariseo ele, eia veia giteu mago 51“Mave, la vikarara la viputumulila tegatou e Iuda eia veia eia koramulia veia etato ge vilai la tahalo ale soukama magiri te la vigagiala veia ge veipala muga la vuhu la iruru tetala veia eia ruru sesele ka ouka?”

52Eala moli egite goio koli rivuale Nikodimas ele mago “Soioge eme tai goiloti tegiteu la valalua e Galilea, ia, eme soioge vuloti mai la tau rorobo, veia eme ge taho loio te Iesus ele, ia? Taritigi eme ge gigi tigi la merera te La Buk Tabu, me eme ge matagagati veia la bilalaha te La Uru kama ge sibitala loio e Galileale.” Tio egite igo totolo e Nikodimas mai ele.

[ 53Goio, egiteu la valalua ale gomai e Ierusalem te la ilali la pougolula, egite hiliti goio tuga beu rivu loua soio te la maututula tegiteu tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index