Ecrã de busca

Ioanes 3

E Iesus me Nikodimas vikarakara

1La tahalo isasa tegiteu e pariseo, eia la mulugaluga isa tai tegiteu e Iuda, la isala e Nikodimas. 2Eia goio te Iesus te la logo, eia goio veiala mago “Tahalo La Vimari, amite rovime veia eme la tahalo la vimari loata te La Tahalo Uru. La tahalo isa ouka koramulia ge igo egiteu la golu la karutula ale eme igigo egiteue, mai La Tahalo Uru kama ge sulia.”

3Goio, e Iesus koli la vikararala tetala mago “Ale eau vei seseleamu, mai isasa kama ge sibitala halaba sesele mai ale e tilala pigo halabea, eia kama koramulia ge rovi la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru.”

4Tio, e Nikodimas karutu, eia tahi rivu e Iesus mago “Alele ge mave mai la tahalo uruti? Eia ge goilo rivu lou te la ilole tilala, ge pigo loua?”

5Goma, e Iesus koli rivuala mago “Male, eia mai sesele ge: Mai isasa masagea veia ge sibitala halaba, eia ge gabutala rivu lou la iruru tetala, eia ge abi la vuluhi te la lalu, eia ge abi la vuluhi tai te La Kalulu La Marokala. Mai ge ouka, eia kama koramulia ge goilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 6Mai etato sibitala halaba te la vovo, ale etato te la vovo moli, eala moli mai etato ge sibitala halaba te La Kalulu La Marokala, ale etato sibitala halaba sesele te la kalulu gatou. 7Nikodimas, umala eme ge karutu te la vikararala ale eau vei mugatiamu ovola mago ‘Ge visibitala halaba tomi lou amutou ele.’ 8Eia mai sesele la lolovi ale tilimuli la masasagala tetala soio te la baa ale eia vavaia sovolao. Eme ge lolo moli la tilalila, eme kama rovia veia eia vavaia love, me eia vavaia sovei ele. Tiele eia mai tai moli egiteu ale La Kalulu La Marokala eia visibitala halaba egiteu ele.”

9Eala moli e Nikodimas tahi tigi lou e Iesus mago “Etato ge igo sesele la paga alele mave?”

10Tio, goma e Iesus ule baolitialao mago “A ge, eme la mulugaluga tegite Iuda, eala moli eme kama ababi la masova la vikarakarala tomi aleie, ia? 11Male, eau ge vei louamu la seselela maie: Amite la bilalaha, amite valololo te la papaga ale amite rovia, me amite hilo taitia, eala moli amuto kama gabu tikumua veia la merera tamiteu eia sesele, amuto kisu taro molia. 12Ale eau vikarakara la tilovo tavu amutou te la papaga moli ale lotalo te la magasa, amuto kama rovirovi la masovala. Me mai ge eau ge sele tavu molia mutou te la papaga loata te la ilo la lage, amuto ge rovi la seselela mave? Ge ouka gologolo. 13Eala moli la tahalo isa souka toa oata la mautu la marokala, e Latu La Tahalo moli eia pou mugati ovolao, me ale eia bula tarotia sotalo la magasae. 14Eia ge mai ale e Moses vituriti la puigolole taive soata oio te la hohoio, veia egiteu ale pepeho, mai egite ge mata tavua, egite ge mahuli, tio e Latu La Tahalo tai ge mai moli ele, egite ge vahilitia soata veia eia ge vimahuli amutou. 15Tio mai la valalua me hatavivile ge tautaulailo tetala, egite ge sau tola la mahulila ale la kaluvula ge ouka.

16“La Tahalo Uru eia gogo sesele pasi la valalua me hatavivile te la maututula tomi, mai ele eia sugu taro moliti e Latula La Riau veia egiteu tomi ale ge tautaulailo tetala, egite kama ge vilua te la kalulu giteu me te la vovo giteu tai, egite ge sau tola moli la mahulila ale la kaluvula ge ouka. 17Teale La Tahalo Uru kama baha taro e Latula sotalo te la maututula veia ge igo gegeru la valalua me hatavivile te la kiloli la iruru, ouka. Eia igoa veia ge vimahuli tomi egiteu. 18Tiele, mai isasa ge tautaulailo soio tetala, eia kama ge magiri te la viputumulila, ge ouka. Eala moli mai isasa kama tautaulailo te Latula La Riau, eia mai ale tiloti te la igototolola te La Uru te la kiloli la iruru, ale eia ge visibitalea te la viputumulila tetala mulimuli. 19Male, la vuhu la viputumulila eia maie: La matagaga eia paga veiti la maligoma, eala moli la valalua me hatavivile so masaga moli la maligoma, la vuhula, la matagaga soukama ge veipala la vulovulo giteu ale kama kokorale. 20La vuhula egiteu tomi ale igo la vulovulo ale kama kokora, egite gima la matagaga. Eala egite kama masagea veia ge magiri soio te la matagaga te La Uru. 21Eala moli egiteu la valalua me hatavivile ale la vulovulo giteu eia taritigi, egiteu moli ge masaga la matagaga, la vulovulo giteu ge magiri matagaga maie veia La Tahalo Uru vimagiri tomiti legiteu te la igogolu ale egite igigoa.”

E Ioanes valolo matagaga le Iesus

22Goio, mulimuli e Iesus me la valalua la vimari tetala, egite hiliti soio te la gale e Iudea, egite pou muga oio tegiteu ele, e Iesus vuvuhi egiteu la valalua me hatavivile ovolao. 23Eala moli e Ioanes tai vuvuhi la valalua me hatavivile oio la mautu isapolo loale, e Inon, hagagavi moli e Selim, la vuhula la lalalu usu ovolale. Tio la valalua me hatavivile goio guvi bibibi tavua, eia ge vuvuhi egiteu ovolale. 24Te la imamala aleiele, e Herod souka vagoilo e Ioanes te la luma la kilisi.

25Te la haro isasa, egiteu la valalua la vimari te Ioanes, me la tau Iuda isasa, egite goio vigiriri mulimuli la masova la vuluhi. 26Goio egite la valalua la vimari te Ioanes goio rivu lou tetala, egite valoloa mago “Tahalo La Vimari, la tahalo ale amula vipou tomi muga oio te la hararele Iordan loio, eme valolo matagaga taiti leia, amite hiloti la valalua me hatavivile oio tala tautavua, eia oio vuvuhi tai egiteuo.”

27Eala moli e Ioanes goio putu rivu loua giteu mago “Isasa kama koramulia ge igo bulalahu isa la igogolu mai ele, mai La Tahalo Uru kama sugu taroala loata la ilo la lage. 28Mai ale amuto lolotia eau vei pala mugatia mutou ovola mago ‘Eau kama e Kraist, eala moli eau ge valolo mamuga moli tetalale.’ 29Male, eau ge tovo mulia mutou te la gabutatalala taku soio tetala maie: Mai la tahalo isa taulai halaba, goio e vikilipi tetala eia loloa, eia sagege pepeho ovolale. Mai tai igoie, la valalua me hatavivile tomi ititia soio te Iesuso, eia mai ale puli halabati egiteu ele, male la tiagu eia volu seseleti la sagegela. 30Eia gomai, la isala ge vavava, eau ge siroro rivurivu sotalo.

31“La tahalo ale loata, eia muga sesele. Me la tahalo ale lotalo te la magasa, eia la tahalo lotalo te la magasa moli, eia tai vevei moli la papaga ale te la magasa molie. La tahalo ale loata te la ilo la lage eia muga sesele. 32Tiele me eia valolo te la papaga ale eia hililoa, me te la papaga ale eia lololo taia. Eala moli isa kama roromuli la valolo tetalale. 33Tio mai isasa ge sau tola sesele la vikararala tetala, tio eia veipalea mai ele veia la vikarakarala te La Tahalo Uru eia sesele pasi. 34Eia sesele, la tahalo ale La Tahalo Uru baha tarotia somaie, eia valolo te la vikararala te La Tahalo Uru, la vuhula La Kalulu La Uru eia oio volu tetala, La Tahalo Uru abi seseleala. 35La vuhula e Tamala masaga sesele e Latula, mai ele eia piligi taroti la golugolu tomi soio te la barabara la limalale. 36La tahalo me la tavile ale tautaulailo sesele te Latu La Tahalo Uru, tetala la mahuli ale la kaluvula ge ouka. Eala moli mai isa kama ge roromuli la golule Latu La Uru, e maura ge galo sesele, la igototolola te La Tahalo Uru ge pou tetala, la kaluvula ge ouka.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index