Ecrã de busca

Ioanes 10

La vikarara la tilovo te la bigomu la sip

1Goio, e Iesus toi isa la vikarara la tilovo maie “Ale eau vei seselea mutou, mai la tahalo isa eia kama tiroro logala te la mata la bigomu, eia goio sae utu moli la bigomu ele, me eia goilo, la tahalo ale mai ele, eia la tahalo la pakalila, me la tahalo la paruutula tai ele. 2Eala moli la tahalo ale tiroro sesele logala te la mata giteu la sipuo, eia la tahalo la vibaumuli tegiteu la sip seselele. 3La tahalo la vibaumuli la mata, eia kokopea la tahalole la mata. Me egiteu la sip, egite rovi sesele la golulale. Eia tatola sesele la isa giteu la sip tetalale, eia goio pulipuli egiteu sogalao. 4Mai eia tola tomiti egiteu la sip ale tetala sogalao, tio eia goio mamuga egiteu, tiele me egiteu la sip tai ele, egite rovi sesele la golulale, eala egite tilimulimulia mai ele. 5Egite kama ge tilimuli la tahalo isapolo, ouka. Egite helehele moli leia, la vuhula egite lolo kosi la golu la tahalo ale isapolo.” 6Eala moli e Iesus veia giteu la vikarara la tilovo aleie, me egite kama matagaga te la masova la merera ale eia veitia giteu ovolale.

E Iesus eia la kalia la tahalo la vibaumuli la sip

7Tio, egite kama matagaga te la masova la merera la tilovo te la vibaumuli la sip, goio e Iesus lubea giteu la masovala maie mago “Ale eau vei seselea mutou, eau sesele, eau la mata tegiteu la sip ele. 8Mai egite tomi ale vimuga takuo, egite visigolo moli amutou te la merera ale egite vimari le amutou ovolao, egite mai la tahalo la pakalila sesele. Eala moli egiteu la sip taku kama lololo egiteu ele. 9Eau sesele la mata la goililola. Mai ge isa ge gomai muga taku, me eia ge goilo la ilo la bigomu taku, La Tahalo Uru ge vimahulia me eia ge sigiroboa. Eia ge goililo, me eia ge gogalagala, tio eia ge sivuti la ilali, eia ge pou tataho seseletio. 10La tahalo la pakalila eia kama guvi bulalahu, eia guguvi moli te la pakali giteu la sip me la bili peho giteu, me te la igo marapa giteu ele. Eala moli eau, eau guvi veia egiteu la sip taku ge sau tola la mahulila, me la mahulila alele eia ge volu sesele te la tia giteu.

11“Eau la kalia la tahalo la vibaumuli la sip. La tahalo la vibaumuli la sip ale taritigi, eia sugu taro la mahulila tetala veia ge vimahuli egiteu la sip tetala. 12La tahalo ale igogolu moli te la mapa, me eia kama la tahalo la vibaumuli la sip tetala sesele, eia kama e taho giteu la sip seselele, eia ge hilo la paia hou ale mororosi sesele eia ge gali tavu egiteu la sip ele, eia ge hele taro moli egiteu. Tiele me la paia hou ge barautu lahu egiteu la sip ele, eia ge kumuli bura lahuti egiteuo. 13La vuhula maie la tahalo alele eia igogolu moli te la mapa, eia kama gabutatala egiteu la sip ele.

14“Eau, eau moli la kalia la tahalo la vibaumuli giteu la sip. Eau rovi egiteu la sip ale taku, me egiteu la sip ale taku tai rovi eaue, 15mai moli e Tete roviau, me eau rovi tai e Tete. Eau ge sugu taro la mahulila taku veia ge vimahuli egiteu la sip taku. 16Eala moli egiteu la sip taku isahari souka goilo te la bigomu. Eau ge vagoilo tai egiteu, me egite ge lolo la golugu. Tio egiteu ge la karakara la sip ale ge isa moliti, me la tahalo la vibaumuli giteu tai ge isa moliti. 17Me la vuhula sesele ale e Tete gogoau eia maie: Eau sugu taro la mahulila taku, eala moli eau ge mahuli lou. 18La tahalo isa kama abi taro la mahulila taku, ouka. Te la masasagala taku moli, eau sugu taro la mahulila taku ele. La vuhula eau sau tola la vagagarila veia eau ge sugu taro la mahulila takue, me eau ge mahuli rivu tai lou. La vikararala ale, eau abi seselea loio te Tete.”

19Tio, egiteu e Iuda loloa e Iesus eia vikara mai ele, la gabutatalala tegite kamati isa moli oio vola, egiteu la malosu iluati, isahari veia la merera tetala eia taritigi, isahari veia eia kama kokora. 20Tiele la valalua usu egite goio veia maie “Ale la hitu ale kama kokora isa oio pouti tetalale, eala eia pauati mai ele. Ilava amuto roromulia, e?”

21Eala moli isahari lou egite vei mago “La tahalo ale la hitu ge pou tetala, eia kama koramulia ge vevei la vikarakarala ale tikukumu mai aleie. Mave, la hitu koramuli tai eia ge igo mata pulala la mata giteu ale mata kea, ia?”

Egiteu e Iuda muku pile seseleti e Iesus

22Mulimuli la haro goio sibitala ale egiteu e Iuda ge igo isa la pougolula oata e Ierusalem, la haro alele egite virovilala muli lou la haro ale pala egite kope lou la mata la luma la lotu uruo. Ale la leavala, la maigi uru pepeho oio vola. 23E Iesus eia pou oio e Ierusalem, eia tatuga oilo la matabala te Solomon oio te la luma la lotu ale uruo. 24Tiele egite Iuda goio magiri galilitiao, me egite tahia mago “Mave, eme masagea ge igo maraparapa moli la gabutatalala tamiteu te la tau robomu, ia? Mai eme e Kraist, taritigi eme ge vei matagagea miteu ovola.”

25Goio, e Iesus veia giteu mago “Me eau veitia mutoue, eala moli amuto kama tautaulailo ovola. La igogolu tomi ale eau igigoa te la isale Teteo, eia veipala la isagu ele veia eau e Kraist sesele. 26Eala moli amuto kama la karakara la sip taku, eala amuto kama roromulimuli la merera taku ele. 27Egiteu la sip taku, egite lololo la golugu, me eau rovi egiteu, me egite tilimulimuli eaue. 28Tio eau ge abia giteu la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. Egite kama ge peho lou, me isa kama ge lapu taro lou egiteu lomai te la limague. 29E Tete ale sugu taroti egiteu somai takue, la vagagarila tetala eia uru sesele, me eia kama koramulia isasa ge lagi taro lou egiteu loio te la limale Tete. 30Amila me Tete isa moli.”

31Goio, egiteu e Iuda loloa eia vikara mai ele, egite goio abi la uatati veia ge ubi leia. 32Goma e Iesus veia giteu mago “Eau sile palati la igogolu te Tete ale taritigie, eala moli amuto gabutatala ere igogolu lou male amuto masagea ge ubi leau la uati e?”

33Goio, egiteu e Iuda koli louala mago “Amite kama ge ubi eme te la igogolu ale taritigi, ouka. Te la vikara barala soio te La Tahalo Uru moli. Eme la tahalo bulalahu moli, eala moli eme veia eme La Tahalo Uru.”

34Goma, e Iesus koli rivu loua giteu mago “Eia mave? La kekesi oilo te la merera tamutou, te ururu tamutou tai, eia maie ‘Amuto la uru mai taiau.’ 35Ale egiteu la valalua ale la merera te La Tahalo Uru goioti tegiteu palao, eia toi legiteu la uru veia egite la uru mai tai eia. La vikararala te La Buk Tabu eia kama galo gologoloe. 36Eala moli e Tete sesele raragitiau me eia baha tarotiau somai te la maututula. Male, eau ge veia mutou maie ‘Eau e Latu La Tahalo Uru’ me ilava amuto ule papai louagu la merera veia eau vikara baratia La Tahalo Uru e? 37Amuto kama ge gabu tikumu bulalahu eau, eala moli eau igoti isahari la golu la karutula, eala eia koramulia veia amuto ge roromuliau. 38Eala moli mai amuto kama masaga ge roromuli la merera taku, taritigi amuto ge gabu tikumu la igogolu ale isapolo ale eau igoa te la limagu, veia amuto ge rovia mai ele veia e Tete pou taku, me eau vikapopoti le Tete.”

39Goio, egite loloa la vikararala tetala mai ele, egite igo totolo pepeho ovola, egite ga lao tolea, eala moli eia paru keke taro moli egiteu ele, eia tugatio.

40Tio, e Iesus goio beu rivu loua soio te la galele Iordan loio, eia goio tulu polo la lalu e Iordan ele, me eia goio sibitala te la baa ale e Ioanes vuvuhi la valalua ovolao. Tiele eia goio pou te la gale alele. 41Goio la valalua me hatavivile usu goio tetala, me egite vikara maie mago “Sesele e Ioanes kama igo isa la golu la karutula, eala moli la vikarakarala tomi ale e Ioanes totoia te la tahalo aleie, eia sesele tomi moli.” 42Me ale e Iesus pou oio te la gale alele, la valalua usu egite tautaulailoti oio tetalale veia egite ge tilimulia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index