Ecrã de busca

La Bilalaha 5:21

21Ale egite la bilalaha abiti lou la vigagiala mai ele, egite gua moli te la kavikoki sasaha, soio te la luma la lotu ale uru, me egite valolo la valalua me hatavivile oio vola.

Mulimuli, la mulugaluga tegite pris me egiteu la valalua tetala, egite goio tola vikapopo egiteu tomi la mulugaluga tegiteu la valalua e Israel, egite goio vikara vikapopo. Tio egite baha soio te la luma la kilisi, mago “Amuto ge vahari egiteu somai.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index