Ecrã de busca

Matthew 5:6

6Ngic-ngigac nosing nga misale homacaigaing, silicine ingucnehac yefe dondonne gagale homacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale Wapongti yenge yogo gumecebame gebecebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index