Ecrã de busca

Matthew 17:17

17Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ngic-ngigac aling yago ngenge ngage-ngagesingngineng mikacbenang, ailu ngenge aibabangineng kosa-balasaine. Na dameng dalicne ngage-ngagesing mikac ngic-ngigac ngengeholec hatacmac ganogale tatakic ainelegac. Ngenge madec yogo nala bawelening.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index