Ecrã de busca

Luka 14:8

8“Hatacmac baba-tumangte nosingka wacgume, iwa ga nosingte ngiye-ngiye molic-molicka biyac mi ngiyedamec. Gacgu wacngebayec, ngengelacni ngic sugucne monic wackeyecka weleme,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index