Ecrã de busca

Mátio 25:44

44Mpok yɔ, bǒ abhɛn bachi ɛbhe awɔghɔ yi bákɛ́mɛ bɛ, ‘Acha, ntɨkɨ mpok sɛ́ghɔ́ ndǔ nsay ánù wɔ, kɛ sɛ́kɛ chyɛ wɔ nɛnyíɛ́? Ntɨkɨ mpok anɛ manyiɛp ákwàk wɔ kɛ sɛ́kɛ chyɛ wɔ manyiɛp? Ntɨkɨ mpok ɔ́twɔ́ mbɔ kɛnkɔ ntá yɛsɛ kɛ sɛ́kɛ sɔt wɔ mbɔ ntɨ manɔ? Ntɨkɨ mpok ndɛn ɛ́chɛ́bhɛ́ wɔ, kɛ sɛ́kɛ chyɛ wɔ ndɛn? Ntɨkɨ mpok ɔ́mè kɛ sɛ́kɛ kokori wɔ? Nɛ ntɨkɨ mpok ɔ́chí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ kɛ sɛ́kɛ kwak wɔ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index