Ecrã de busca

Jɔ̌n 7:45

Bǒbati bo Israɛl kɛka nɛ Yesu

45Babhabhɛri abhɛn ɛkɛrákap Mandɛm bápɛ́t yɛ nsɛm ntá bǒbati bachiǎkap nɛ bǒnkwɔ Fárisi. Bǒbati bábhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ndaká yí bǎbhɨ́kɨ́ twɔ nɛ yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index