Ecrã de busca

Jɔ̌n 19:5

5Yesu afú yɛ, arɔk nɛ ntá kɛfɔ nsěnse yɔ antí, nɛ nkú chú yɔ amʉɛt. Páílet arɛm ntá yap bɛ, “Yɨ́ŋɨ́ mmǔ ywɛka nɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index