Ecrã de busca

Marc 2

Jésu aje dingem ke ra’n wei tonrin

(An-in Matt 9.1-8; Luc 5.17-26 tɔ)

1Ase ndɔ bule go’t gugu ɓaa, Jésu tel ree kêm ɓee-bò ke Capernaum. Dooge ooi ser’n titeke è ndi kêm kei karé bè. 2Kosdooge ngain njin nan rann’t njàng-njàng kêm kei ade loo ube de bang sár tee’n tà kei’t nata. Jésu ndi ede de Tà ke Maje. 3Dingemge sɔ unni doo karé ke ra’n wei tonrin mari reei se’n ra Jésu’t. 4Dingemge nè nga asikum kawi se njèdɔgemete nè ra Jésu’t lé, tede doobulege rusi loo táp-táp. Dé d’al dɔ d’ɔr dè kei ke sɔbe dè loo ke Jésu ndii’n tutu. Go’t gugu d’unn dingem ke ra’n wei tonrin nè nga d’ule’n yêrêr se nyan too’n bere mbak se kum bolè. 5Loo ke Jésu an kundekêm le de titeke bè ɓaa, è ede doo ke ra’n wei tonrin nè nga ede nè:

– Ngonn basa, kaiyage lei ɔr dèi’t ɓá ta.

6Njékɔrgir gute-nduge ke nange ndii loon’t nè nga tɔ. Ei giri tà dè ɓengre de’t edi nè:

7– Ké bain á doo-nyan le doo nè nga tam tà titeke bè wa? E nede Nube. Ké Nube kuwe karé bere á asekum kɔr kaiya dè dooge’t lé wa?

8Ke loon’t nè kuwe Jésu ger tàgirge le de ke kêm ɓengre de’t mbak. E deje de ede nè:

– Ké bain á sei giri tàge ke titeke bè dè ɓengre si’t wa? 9Kede doo ke ra’n wei tonri kede nè: «Kaiyage lei ɔr dèi’t éké ɔse nang in dɔ, i ɓir nyan tooi, ɔte i njiye.» Ké è ke ra á è tà ke loo tam’n tur dum made wa? 10Nè m’a m’tɔje sei le kade i geri titeke man Ngonn doo m’aw se tɔgmong le kɔr’n kaiya dè dooge’t dè nang nè.

Jésu ede doo ke ra’n wei tonrin ede nè:

11– M’edi, ɔse nang in dɔ, i ɓir nyan tooi ɓaa ɔte aw kêm kei lei.

12Ke loon’t nè kuwe, dingem nè nga ɔse nang in dɔ, ɓir nyan too’n, unde loo tee tàkum dooge’t malang ade teli ndii giw. Dooge malang ulei ndubra dè Nube’t edi nè:

– Jè j’an nyan ke titeke bè nja karé ndan lé ɓai.

Jésu ɓar Lévi njètaa tir

(An-in Matt 9.9-13; Luc 5.27-32 tɔ)

13Ndɔ karé bè Jésu tel aw tà ba-bò ke Galilée gugu. Kosdooge malang reei rann’t ade ndó de nyan. 14Loo ke Jésu à dere le kaw ɓaa, è an Lévi ngonn Alphée ndi tà kei taa tirge’t. E ede’n ede nè:

– Unn rebe goom’t.

Lévi ɔse nang in, unn rebe go Jésu’t. 15Ndɔ karé bè, Jésu se njékuwe-girnge ndii à usei nyan kêm kei le Lévi. Njétaa tirge se njé ke d’an de ke njé ra majelége bule ndolèi go de awi usei se de nyan. 16Njékɔrgir gute-nduge le Pharisienge ke nange géa ndii tutu tɔ. Loo ke an-in dooge ke d’an de ke njé ra majelége a, se njétaa tirge a tɔ, tà nyankuse’t se Jésu ɓaa, ei deji njékuwe-girnge edi nè:

– Ké bain á n’gang keng ke dann dooge’t nè nga n’use se de nyan wa?

17Loo ke Jésu oo tà ke dé tam nga bè ɓaa, è ede de ede nè:

– Njé ke ra de mong maj-maj nga, awi ndoo njèkuge kaje ra de’t lé. Nè è njératurge á awi ndoo’n. M’ree dè nang nè le ɓar njé ke an-in ra de ke njé ra nyan se dè najennge lé. Nè m’ree le ɓar njé ke d’an de ke njé ra nyan majelége.

Tà deje ke ɔje dè kɔge kêm ɓo

(An-in Matt 9.14-17; Luc 5.33-39 tɔ)

18Ndɔ karé bè, pajage le Jean ke njèkule dooge manné njonm se njé ke le Pharisienge ɔgi kêm de ɓo. Pharisienge ke nange reei ra Jésu’t deji nin edi nè:

– Pajage le Jean se njé ke le jé ɔgi kêm de ɓo. Ké bain á i ɓaa, njé ke lei ɔgi kêm de ɓo lé wa?

19Jésu deje de ede nè:

– Dooge ke njè taa dinye kige ɓar de loo taa nan’t le’n nga, ké asikum kɔgi kêm de ɓo wa? Ḿ-m̀, è bè lé! Kêm ndɔge malang ke ei nain-in se’n ɓai nga, ei asikum kɔgi kêm de ɓo lé. 20Nè ndɔ ke d’a d’uwe njè taa dinye kige dann de’t wont kɔr’n ɓita, d’a d’ɔge kêm de ɓo kêm ndɔn’t nè ɓai.

Jésu tel ede de ede nè:

21– Doo à kunn tà kubu ke kige kile’n kum è ke ndise lé. Ke nè á doo karé unn tà kubu ke kige ile’n kum è ke ndise ɓaa, tà kubu ke kige à uwe è ke ndise le til’n banjáng-banjáng dum ke kété ɓai. 22Doo à sur yibe nduu ke sɔl ke unn gir pà kêm sɔlge ke mari’t lé, tede yibe nduu ke sɔl ke unn gir pà nga, à unde sɔlge ke mari ndàt gang kade yibe ule nang gɔngong-gɔngong a, sɔlge géa ei nyange ke tuju a tɔ. Gar-gar, i suri yibe ke sɔl ke unn gir pà kêm sɔlge ke kige’t ta.

Jésu ede nè, n’ee ngar dè ndɔ taa kebe

(An-in Matt 12.1-8; Luc 6.1-5 tɔ)

23Ndɔ taa kebe karé bè, Jésu se njékuwe-girnge unni rebe ke tee kêm ndɔrge’t. Njékuwe-girnge unni gir têti dè ko tonmi usei dɔ-dɔ. 24Pharisienge deji Jésu edi nè:

– Ké bain i se njékuwe-girige ali tà tà gute-ndu’t le jéi wa?

25Jésu tel deje de ede nè:

– Nyan ke ndɔ ke David ra nga, ké i tutei tà’n an-in ndan lé wa? Ndɔ karé bè, ɓo ra de se dooge le’n. Nè nyan ke kade usei goto. 26David ur lêbêt aw kêm kei kubu’t le Nube koto ngurwalge use a, ade dooge le’n usei a tɔ. Ngurwalge ke tooi se ninn de nè nga ɔji dè njékuje nyan-mesege kuwe karé bere. E kêm ndɔn’t ke Abiatar ee’n maw njèkuje nyan-mese.

27Taɓai Jésu ede de ede nè:

– Nube unde gir ndɔ taa kebe tede le doo. Nè doo nga, Nube unde’n tede le ndɔ taa kebe lé. 28Gir’n ke nè á man ke m’ee Ngonn doo nga, m’ee ngar dè ndɔ taa kebe.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index