Ecrã de busca

Marc 14

D’ɔr nan tà dè Jésu’t

(An-in Matt 26.1-5; Luc 22.1-2; Jean 11.45-53 tɔ)

1Ndɔ ra nan ke anje pululu se ndɔ ra nan ke dé ɓar’n Paque nain ndɔ joo. Maw njékuje nyan-mesege se njékɔrgir-gute-nduge sangi gos ke le kuwe’n Jésu tɔl’n. 2Ei edi nan edi nè:

– Gar-gar ade j’adi d’uwé, dé tɔlé se go ngein nè bainléa kosdooge ke reei loo ra nan’t nè à in-in rɔi se jéi.

Marie tête wubu dè Jésu’t kêm ɓee ke Béthanie

(An-in Matt 26.6-13; Jean 12.1-8 tɔ)

3Jésu ndi kêm ɓee ke Béthanie kei le Simon ke ndɔ ke kété banje ra’n. Jésu ndi à use nyan. Dinye karé bè ree se ku wubu ke dé ra se her ke ri’n nè albatre aw’n go Jésu’t kei. Dinye nè nga ree se wubu ke ete maje ngain ke dé ɓar’n nard kuwe deri rusu ku’n táp-táp. Wubu nè nga è wubu ke nar’n ur kugu, nè dinye nè uwe tà dap tête tête dè Jésu’t. 4Wong ra dooge ke nange ke ndii loon’t adi deji nan tà edi nè:

– Ké dinye nè nuju wubu nè kɔke se ndáng tede ri wa?

5Wong ra de ngain dè dinye’t nè ade dé tam d’ede nè:

– Ke nè á kété d’ige wubu nè nga kɔke ɓaa, d’ayé kinge nar dum dè nar kule ke ndɔ aru mute le kai njéndooge.

6Nè Jésu ede de ede nè:

– Inyei n’ee jêke^ adi n’ra. Ké tede ri á i ndɔji n’ee adi n’ɔr’n yàl-yàl bè wa? Nyan ke n’ra tede’m nga, è nyan ke maje ngain. 7Njéndooge ndii se si se ndɔge malang. Sei asikum kuwei se de noje titeke kêm si ndige. Nè man ɓaa, m’a m’ndi se si se ndɔge malang lé. 8Dinye nè ra nyan ke ase dè tɔgn’t. E ndum’m wubu ke ete maje ngain nè kété ɓita le kade ndɔn’t d’um’m ngire ɓai. 9Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, se loo malang dè nang nè, loo ke d’a d’ile mber Tà ke Maje tutu nga, d’a kɔr ser nyan ra dinye nè nga tɔ, tede kade kɔbe’n oso’n se loo mbit-mbit ade kêm dooge olé’n dènn’t.

Judas ndige kule Jésu ji maw njékuje nyan-mesege’t

(An-in Matt 26.14-16; Luc 22.3-6 tɔ)

10Go’t gugu Judas Iskariot, è ke karé dann njékuwe-gir-Jésuge ke dɔg-gidé-joo aw inge maw njékuje nyan-mesege. E ndige le kule Jésu ji de’t. 11Loo ke d’oo tà le Judas Iskariot bè ɓaa, ra de nel de ngain ade d’unn ndu de le kade’n nar ndêin. Judas unn gir sang ndɔ ke kanm tede kule’n Jésu ji maw njékuje nyan-mesege’t.

Jésu ade njékuwe-girnge uwei dè nja nyan ra Paque

(An-in Matt 26.17-25; Luc 22.7-14,21-23; Jean 13.21-30 tɔ)

12Dé tɔl ngann batege le ra’n nyankuse. E nyankuse ke olé kêm ngannkà Israel dè ndɔ ke Nube gang’n dè de. Barè lookar’n à è ndɔ ke desêin le nan ke ɔje dè mapage ke anje pululu. Njékuwe-gir-Jésuge deji nin edi nè:

– Ké loo ke ra i ndige kade j’aw tutu, j’uwe dè nja nyankusei wa?

13Jésu ɔr njékuwe-girnge joo ule de kade uwei dè nja nyan ra nan Paque. E ede de ede nè:

– Ɔti awi kêm ɓee-bò ke Jérusalem. Loo ke ingei dingem karé ke oto ku mann dènn’t ɓaa, awi goon’t. 14Kêm kei ke dingem nè à aw tutu nga awi se’n ɓaa, sei edi kuwe-kei nè nga edi nè: «Ngar deji nè: ké kêm kei ke ra á n’ee se njékuwe-girnge n’à n’usei nyan nan Paque tutu wa?» 15Kuwe-kei nè à tɔje sei kei ke dè made’t dɔ. E kei ke dé gɔl kêm’n maje a, nyange malang ke j’awi ndoo’n tò kêmé a tɔ. E á è loo ke a uwei dè nja nyan ra nan Paque nga tutu tede le jéi.

16Loo ke njékuwe-gir-Jésuge ɔti awi kêm ɓee-bò’t ɓaa, ingei nyange malang tooi loon’t titeke è ede’n de kété nga. D’uwe dè nja nyankuse nan Paque kêm kei nè.

17Loo ke kàde ur ɓá ɓaa, Jésu ree se njékuwe-girnge ke dɔg-gidé-joo. 18Loo ke ei ndii à usei nyan ɓaa, jésu ede de ede nè:

– Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, doo karé dann si’t à unn dè’m. Doo nè à è ke karé dann njé ke ndii à usei se’m nyan’t nè.

19Wur de gang mbann ade d’unn gir deji Jésu tà d’ede nè:

– Ké è man lé láa?

20Jésu ede de ede nè:

– E doo karé dann si sei njékuwe-girmge ke dɔg-gidé-joo ke ule ji’n kêm tasa tar’t se’m nan’t nè kuwe. 21Ngonn doo nga à ɔte le kaw se go tàge ke dé ndang kêm Magtub ke tò se ninn’n d’ɔje’n dè’n. Habi! doo ke njèkule Ngonn doo ji de’t nga, nyankêmkon à ra’n. Doo nè nga né d’oje’n lé géa è soo’t.

Jésu unde gir mapa le Kuwe-ɓee

(An-in Matt 26.26-30; Luc 22.14-20; 1 Cor.23-25 tɔ)

22Loo ke Jésu se njékuwe-girnge ndii tà nyankuse’t ɓaa, Jésu unn mapa karé, è ra Nube oiyo ɓita uwe tête danné ade de ede nè:

– I taai, è ke nè è danra’m.

23Go’t gugu ɓaa, è unn mann nduu kêm kalmann’t ra Nube oiyo ɓita è ule ade d’an-in pêrm-pêrm d’ade nan gute. 24Taɓai Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– E ke nè, è mese mann-ra ke an-in uge dè dooge bule. 25Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, m’a tel kain mann nduu gugu ndan lé kade m’an-in’n è ke kige kêm Konɓee’t le Nube.

26Loo ke gir nyan nè gang ɓá ɓaa, d’ɔse page d’ule’n ndubra dè Nube’t ɓita d’unde loo dé tee d’aw dè mbal ke kage olivierge ndai tutu ɓai.

Jésu ede Pierre ede nè a i naje se rai dèm’t

(An-in Matt 26.31-35; Luc 22.31-34; Jean 13.36-38 tɔ)

27Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– Sei malang a teli tɔri naji se ra si dèm’t. Tede dé ndang kêm magtub’t d’ede nè: «M’a kunde njèkul batege mbas tɔl’n. Batege à an-in a, à yali nan biriri ke looge’t.» 28Nè loo ke Nube à ade m’a m’unde loo tee ɓaa, m’a m’aw kété ngine sei kêm ɓeekon ke Galilée.

29Pierre ede Jésu ede nè:

– Ke nè á njé ke rang malang à tɔri naji se ra de dèi’t géa, man Pierre ɓaa, m’a m’naji se ra’m dèi’t ndan lé. 30Jésu ede Pierre ede nè:

– Kerɔte kuwe, man m’edi ndàt, ɓila dann ndɔ nè kuwe, kété ɓita kade kuren kunje non nja joo nga, a i naje se rai dèm’t nja mute kede nè i ger’m lé.

31Pierre tel ile jésu dè’t ede nè:

– Ke nè á è le kade dé tɔl’m sei nan’t géa, m’a m’naje se ra’m dèi’t kede nè m’geri lé ndan lé.

Gute njékuwe-gir-Jésuge ke rang malang géa tami titeke bè tɔ.

Jésu ɔje tà se Nube dè mbal ke kage olivierge ndai tutu

(An-in Matt 26.36-46; Luc 22.39-46 tɔ)

32Go’t gugu Jésu se njékuwe-girnge reei teei loo karé ke ri’n nè Gethsémané. E ede de ede nè:

– I ndii nang nè adi m’aw m’ɔje tà se Nube ɓita.

33E ade Pierre, Jacques se Jean á danni nin. Ɓel unn gir kunde’n ndàt gang’n ade kàde’n gete get-get. 34Jésu ede njé ke danni nin ede nè:

– Kêm’m ndinge ra’m sár kade m’wei’n. I ndii loo ke nè’t a, i ndii dè nja si’t a tɔ.

35E aw mbɔr ke kété ɓaa, labe tà kêm’n nang ɔje tà se Nube le kade bainléa nyantosowur nè nga gang kɔtenn’t lé. 36Jésu ede nè:

– Bɔ’m, i ɓaa ase ra nyange malang. Ute nyantosowur nè ram’t mbeng ke rang. Nè né è bè géa, i ra nyan ke kêm’m man á ndige lé, nè nyan ke kêmi ɔje.

37Jésu tel ree ra njékuwe-girnge’t ɓaa, è inge de dè ɓi’t. E deje Pierre ede nè:

– Simon, ké i tò ɓi wa? Ké i ase ndikum mbɔr lé wa? 38I ndii dè nja si’t kekek ɔji tà se Nube. Ke nè á i rai titeke bè se ndɔge malang ɓaa a osoi dann kaiya’t lé. Tàgir le si maje nè danra si á yai.

39Jésu ɔse wan dè njann’t tel aw ɔje tà se Nube. Kum tà ke è ɔje se’n kété nga kuwe tel ɔje se’n ɓai. 40Mbɔr ɓaa, Jésu ɔse wan tel ree ra njékuwe-girnge’t kuwe ɓai. Kum de ojo nan’t ngandang-ngandang se ɓi ade geri tà ke le kedi nin lé. 41Jésu ɔse wan tel ree ra de’t njèkon’t mute deje de ede nè:

– Ké awi ndoo tò ɓi a, taa kebe ke kété-kété ɓai wa? Adi ase sei bè! Kàde’n ase ɓá ta. An-in! man Ngonn doo nga, d’a d’ule’m ji njékaltàge tà Nube’t. 42In-in dɔ, adi jè tilei kum de. An-in! njèkule’m ji de’t nga è ngɔr ta.

Judas ule Jésu ji de’t

(An-in Matt 26.47-56; Luc 22.47-53; Jean 18.3-12 tɔ)

43Loo ke tà nain tà Jésu’t ɓai ɓaa, ke loon’t nè kuwe Judas, è ke karé dann njé ke dɔg-gidé-joo’t tee pan se doobulege goon’t mbuu. Doobulege ke go Judas’t nga, ei maw njékuje nyan-mesege a, njékɔrgir gute-nduge se ngatɔgege le Israelge á ulei de. Doobulege nè nga reei se nyankatege se ɗugur kagege ji de’t kêl-kêl. 44Judas Iskariot ke njèkule Jésu ji de’t nga, è ra nyan karé kété tɔje’n doobulege loo kuwe’n ede nè:

– Doo ke m’a m’ra’n lapya m’uwe’n kàdem’t sêm ɓaa, è doo’n nga kuwe. Uwei nin maje awi se’n.

45Loo ke Judas tee pan ɓaa, ke loon’t nè kuwe, aw ngɔr ke ra Jésu’t ɓar’n ede nè:

– Kuwe jé!

Go’t gugu ɓaa è ra’n lapya uwe’n kàdenn’t sêm. 46Doobulege lái Jésu mêtch uwei nin. 47Njèkuwe-gir-Jésu karé nda dann doobulege’t nè; è ɔr kuye kaskar tuge’n gir mbi ngonn njèndi le maw njèkuje nyan-mese ɗêng gang. 48Jésu deje njé ree kuwenge ede nè:

– Ké man njèkɔse tà se njékonɓeege á i reei se nyankatege se ɗugur kagege ji si’t kêl-kêl tá le kuwe’m wa? 49M’ndi se si dann kada se ndɔge malang m’ndó dooge nyan kêm kei le Nube. Nè sei uwei man lé. Nè nyan nè nga tee titeke bè le kade nyange ke dé ndang tà’n kêm Magtubge’t le Nube nga, awi loon’t deĵ gar-gar.

50Njékuwe-gir-Jésuge malang inyei nin an-in nan. 51Basa karé bè tɔ tà kubu ke ɔlé wêrêr rann’t karè ndolé’n go Jésu. Njè ke nange dann doobulege nè osoi se’n uwei nin. 52Nè è pusur ra’n, inye tà kubu nè nga ji de’t nyein tee an-in ra’n karè ndát-ndát aw.

Njékɔr non Juipge uwei Jésu awi se’n loo gangtà’t

(An-in Matt 26.57-68; Luc 22.54-55,63-71; Jean 18.13-14,19-24 tɔ)

53D’uwe Jésu d’aw se’n kei le maw njékuje nyan-mese. Ngar le njékuje nyan-mesege se ngatɔgege se njékɔrgir gute-nduge malang ɔsi nja nan káng-káng kêm kei le maw njèkuje nyan-mese nè nga. 54Pierre tɔde go de’t jêke^-jêke^ ndolè go Jésu, nè è ade dann’n heb ɗêk sár aw tee’n kêm geng’t le maw njèkuje nyan-mese nè nga. E ndi nang à ndibe por se njé ngonm tà looge.

55Ngar le njékuje nyan-mesege se gute njégangtà le Juipge malang sangi dooge patkann kade ilei tà dè Jésu’t. Dé sang le kade d’uwe Jésu dé tɔl’n se go tà ke dooge nè ayé tami. Nè né è bè géa, d’inge doo karé bè lé. 56Dooge bule têti tà undei tà Jésu’t. Nè tàge malang ke tami nga, awi go nan’t lé. 57Njé ke nange ɔsi nang jain in-in têti tà tchap-tchap undei tà Jésu’t edi nè:

58– Ndɔ ke n’tam n’ede nè: N’a n’tuju kei le Nube ke dooge rai nè nga kɔke. Nè ndɔ ke njékon’t mute ɓaa, n’a n’tel ra è ke rang ke dooge à rai lé ta. Ndɔ ke n’tam n’ade jè kuwe j’oo se mbi jé.

59Nè né è bè géa, tàge ke dé tam nga awi gai-gai m awi go nan’t lé.

60Maw njèkuje nyan-mese ɔse nang in tàkum dooge’t malang deje Jésu ede nè:

– Ké aw se tà karé bè le kile dè tàge ke dé tête d’unde tài’t nè nga lé wa?

61Nè Jésu ndi an’n mar-mar anje kile maw njèkuje nyan-mese dè’t. Maw njèkuje nyan-mese tel deje Jésu ede nè:

– Ké i nga kuwe á i Krist, Ngonn le Nube le jé ke jè ɗɔi’n nè nga wa?

62Jésu tel ilé dè’t ede nè:

– Ma m’ee è nga kuwe. Ndɔn’t a an-in man Ngonn doo; m’a m’ndi dè jikon Nube ke njètɔgmong. Ndɔn’t a an-in man loo tel ree dann bum’t danrán a tɔ.

63Loo ke maw njèkuje nyan-mese oo tà nè nga bè ɓaa, tuwe kubuge le’n ke rann’t til parang-parang ede nè:

– Ké j’awi ndoo tà le doo ke rang tá le kile’n tà dèyé’t ɓai wa? 64Sei ooi tàge ke majelé ke n’tam se Nube nga se mbi si ɓá. A ɓaa, ké tà ri á sei giri dè’t wa?

Dooge malang gangi tà dè Jésu’t edi nè:

– N’ee doo ke le tɔlé kuwe gar-gar.

65Njé ke nange unni gir tibi yoro kum Jésu’t a, labi ji de kumn’t a, ɓiri ji de tundei nin a, taɓai ei deji nin edi nè:

– Ede jè ri doo ke njè kundei.

Njé ngonm tà looge géa tundei mbi Jésu njanm-njanm a tɔ.

Pierre naje se ra’n dè Jésu’t

(An-in Matt 26.69-75; Luc 22.56-62; Jean 18.15-18,25-27 tɔ)

66Loo ke Pierre ndi nang kêm geng’t le maw njèkuje nyan-mese bè ɓaa, ngonn njèndi ke dinye le maw njèkuje nyan-mese ree tee pan loon’t nè. 67Pierre ndi à ndibe por. Ngonn njèndi nè nga an Pierre gerer ɓaa, è tam se’n ede nè:

– I géa ndɔ ke i doo le Jésu ke Nazareth nga tɔ.

68Pierre naje se ra’n ede nè:

– Naje! Tà ke i tam nè nga, m’ger suu’n lé.

Loo ke Pierre tam tà nè bè ɓaa, è unde loo tee aw nda nata tà rebe geng’t. 69Ngonn njèndi ke dinye nè nga tel an Pierre ɓaa, ede dooge ke ndii se’n ede nè:

– N’ee géa, n’ee njèmade-loo-kaw le doo nè nga tɔ.

Nè Pierre tel tɔr naje kuwe ɓai. 70Mbɔr go’t gugu ɓaa, njé ke ndii se Pierre nan’t nga teli tami edi nè:

– Loo naje’n goto, i géa i se dooge nè nga tɔ. Tede i géa, i doo ke ɓeekon ke Galilée. Tà tami tanan se le de tɔ.

71Pierre ubu ra’n ede nè:

– Tà ke m’ede sei nè nga, ke nè á è tà lanm ɓaa, maje kade Nube gangtà dèm’t. Doo nè nga m’ger’n lé kerɔte kuwe.

72Ke loon’t nè kuwe, kuren kunje non ke njèkon’t joo. Kêm Pierre olé dè tà ke Jésu tam kété ede nè: «Kété ɓita kade kuren kunje non ke njèkon’t joo nga, i à tɔr naje se rai dèm’t nja mute kede nè i ger’m lé.» Loo ke kêm Pierre olé dè tà’t nè nga ɓaa, ke loon’t nè kuwe, è unn gir non ɓɔkl-ɓɔkl.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index