Ecrã de busca

Luk ma Peba 24:4

4Sɨ ton re onggɨt gatabɨm nonysɨpsɨp na wekenonj, odedend ket nɨmog rɨga onyitonda towa wusɨnd yepiya re ɨnyomarena kɨma kobɨrgɨm b'ikoki awaminonda.