Ecrã de busca

Luk ma Peba 22:14

Areto gatab Yɨt

(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1Kor 11:23-25)

14Ɨ re ket onggɨtyam diyamdiyam wɨn awonj, Yesu omitonj diyamɨm, ɨ kea daka Tina ɨtmɨkitijog rɨga omnɨkto yɨpand Ton kɨma.