Ecrã de busca

Dal 119

Ala ka sariya

(Dal 19.8-15)

1Mɔgɔ minw taamacogo ka ɲi,

n'u be Masaba ka sariya bato,

olu dagamunin lo.

2Mɔgɔ minw be Masaba ka kolatigɛninw kɛ,

ani k'a ɲini n'u dusu bɛɛ ye,

olu dagamunin lo.

3U te tilenbaliyako kɛ,

u be Masaba ka sira taama.

4Masaba, e y'i ka sariyaw fɔ

janko mɔgɔ k'u bato kosɔbɛ.

5Ne b'a fɛ n taamacogo ka tilen

janko ne ka se k'i ka kolatigɛninw bato.

6Ka ne to u batoli la,

ne tena maloya n'o ye.

7Ne bena e bato ni kɔnɔgwɛ ye,

ka miiri i ka fɔta tilenninw la kosɔbɛ.

8Ne b'a fɛ k'i ka kolatigɛninw bato,

e kana ne bila.

*

9Kanbelen be se k'a yɛrɛ saniya cogo di?

A ka kan ka ele ka kuma bato.

10Ne be ele ɲinina ni n dusu bɛɛ ye.

Kana ne to ne be faran ka bɔ e ka fɔta la abada.

11Ne b'i ka fɔta mara n dusu la

janko ne kana i hakɛ ta.

12Ne be barika la e ye, Masaba.

Ne kalan e ka kolatigɛninw na.

13E daa ye minw fɔ,

ne y'o bɛɛ fɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ.

14Ka tugu i ka fɔta kɔ, o be ne nisɔndiya.

Ne be nisɔndiya i ko nafolo bɛɛ le be ne fɛ.

15Ne be miiri i ka fɔtaw la,

ne ɲaa be i ka sira la.

16Ne be nisɔndiya i ka kolatigɛninw na.

Ne te ɲinɛ i ka kuma kɔ.

*

17Masaba, koɲuman kɛ i ka baarakɛla ye

janko n ka to nii na, k'i ka kuma bato.

18E ka ne ɲaa yɛlɛ

janko ɲumanya min b'i ka sariya la,

ne k'o lɔn.

19Ne ye lonan ye dugukolo kan.

Kana i ka fɔta dogo ne la.

20E ka fɔta koo be ne la tuma bɛɛ.

O koo be ne dusu la kosɔbɛ.

21I ye dangatɔ yɛrɛboɲala nunu bagabaga,

olu minw y'i ka fɔta bila.

22E ka ne tanga lɔgɔbɔ ni dɔgɔya ma,

bari ne b'i ka kolatigɛninw bato.

23Hali ni ɲamɔgɔw ye ɲɔgɔnye kɛ ne kama,

ne ye ele ka baarakɛla ye,

ne be miiri e ka kolatigɛninw na dɔrɔn.

24E ka fɔtaw ka di ne ye,

ne ladifɛnw lo.

*

25Ne be sara.

Ne nii lakuraya ka kɛɲɛ n'i ka fɔta ye.

26Ne ye n ka koo fɔ i ye, e ye ne jaabi.

Ne kalan i ka kolatigɛninw na.

27A to ne k'i ka kolatigɛninw faamu.

O la, ne bena miiri i ka kobabaw la.

28Dusukasi y'a to ne be kasi,

ne dɛmɛ i ka fɔta kosɔn.

29Namara sira yɔrɔ jaɲa ne la.

Ne dɛmɛ k'i ka sariya bato.

30Ne ye tiɲɛsira le ta.

Ne be taama ka kɛɲɛ n'i ka fɔta ye.

31Ne be nɔrɔ i ka fɔta la,

kan'a to ne be maloya, Masaba.

32Ne b'i ka fɔta sira taama,

bari i be hakili di ne ma.

*

33Masaba, e ka kolatigɛninw tɛmɛsira yira ne la

janko ne k'u bato fɔɔ a daan na.

34Hakilitigiya di ne ma

janko ne k'i ka sariya bato

k'a mara ni n dusu bɛɛ ye.

35Masaba, a to ne k'i ka fɔta sira taama,

o le ka di ne ye haali.

36A to ne ka miiri ka to i ka sariyaw la

ka tɛmɛ ne yɛrɛ ka tɔnɔ ɲini kan.

37Masaba, fɛɛn fufafu koo bɔ ne hakili la.

A to ne k'i sago kɛ.

38E ye layidu min ta i ɲasiranbagaw ye,

e k'o dafa i ka baarakɛla faan fɛ.

39Ne be siran dɔgɔya ɲa, i ka ne tanga o ma,

bari e ka fɔta ka ɲi.

40E ka kolatigɛninw nigɛ be ne la.

A to ne ka to sii la i ka tilenninya kosɔn.

*

41Masaba, ɲumanya kɛ ne ye tugu,

ne kisi ka kɛɲɛ n'i ka layidu ye.

42O la, ne bena se ka n dɔgɔyabaga jaabi,

bari ne jigi be i ka kuma kan.

43Kan'a to tiɲɛkuma ka ban n daa la fewu.

Ne be n jigi la i ka fɔtaw le kan.

44Ne bena i ka sariya bato tuma bɛɛ,

ne ben'a bato kudayi.

45Ne bena to hɛrɛ la,

bari ne ka hami ye i ka fɔtaw batoko ye.

46Ne bena e ka sariya koo fɔ masaw ye,

ne tena maloya fana.

47E ka fɔta le ka di ne ye,

ne b'i ka fɔta kanu.

48Ne b'i ka fɔtaw boɲa, u koo ka di ne ye.

Ne bena miiri i ka sariyaw la.

*

49I hakili to i ka layidu la e ka baarakɛla faan fɛ,

min ye jigi di ne ma.

50O le be ne jigi tugu sɛgɛntuma na,

bari ne be to sii la e ka layidu barika la.

51Yɛrɛboɲalaw ye ne lɔgɔbɔ,

o bɛɛ n'a ta, ne ma i ka sariya cɛn.

52Masaba, ni ne hakili jigira i ka kitiw la

waati tɛmɛnin na, o be ne jigi tugu.

53Ne dimina kosɔbɛ mɔgɔjuguw kɔrɔ,

minw be ban i ka sariya la.

54Ka n to n ka lonanya la soo kɔnɔ,

e ka kolatigɛninw kɛra dɔnkiliw ye ne daa la.

55Sufɛ, ne hakili be i la,

ne b'i ka sariya bato.

56I ka fɔtaw batoko be ne nisɔndiya.

*

57Masaba, ne niyɔrɔ ye min ye,

o ye k'i ka kuma bato.

58Ne b'i daali ni n dusu bɛɛ ye.

Ne dɛmɛ i ka layidu kosɔn.

59Ne ye n taamacogo sɛgɛsɛgɛ.

Ne b'a fɛ ka segi i ka fɔtaw ma.

60Ne be banba k'i ka fɔtaw bato.

61Mɔgɔjuguw ye ne minɛ u ka jaanw kɔnɔ,

nga ne hakili ma bɔ e ka sariya kɔ.

62Ne be wili dugutilama k'i bato,

ne b'o kɛ e ka kiti tilennin kosɔn.

63E ɲasiranbagaw ani minw b'i ka fɔtaw bato,

olu le ye ne taamaɲɔgɔnw ye.

64Masaba, e ka ɲumanya be dugukolo faan bɛɛ la.

E ka ne kalan i ka kolatigɛninw na.

*

65Masaba, e ye koɲuman kɛ i ka baarakɛla ye

ka kɛɲɛ n'i ka kuma ye.

66Ne kalan ne ka kɛ kolɔnbaga ye,

ne ka se ka fɛɛnw bɔ ɲɔgɔn na,

bari ne lanin b'i ka sariya la.

67Sanni tɔɔrɔ ka se ne ma, ne tun filila.

Sisan ne b'i ka kuma batora.

68E ka ɲi, i be koɲuman kɛ,

ne kalan i ka kolatigɛninw na.

69Yɛrɛboɲalaw ye ne tɔgɔ cɛn n'u ka galonw ye.

Ne b'i ka fɔtaw bato ni n dusu bɛɛ ye.

70U hakili ka dɔgɔ, u te faamuyali kɛ.

Nga ne kɔni, e ka sariya le koo ka di ne ye.

71Ne ka tɔɔrɔ ɲana ne ma,

o y'a to ne b'i ka kolatigɛninw lɔn.

72E ye sariya min di, o ka fisa ne fɛ

ka tɛmɛ sanu ni warigwɛ caaman kan.

*

73Ele le ye ne labɛn n'i bolo ye ka n dan.

Hakili di ne ma janko n k'i ka fɔta faamu.

74E ɲasiranbagaw mana ne ye, u be nisɔndiya,

bari ne jigi b'i ka kuma kan.

75Ne y'a lɔn ko e ka kiti tilennin lo, Masaba.

I ye ne ɲaa gwan, tiɲɛ tun b'i fɛ k'o kɛ.

76Masaba, e ka ɲumanya ka ne jigi tugu.

O kɛ i ka baarakɛla ye ka kɛɲɛ n'i ka layidu ye.

77E ka makari ne la janko ne ka to sii la,

bari i ka sariya koo ka di ne ye.

78Yɛrɛboɲala minw be ne tɔɔrɔ gwansan,

a to olu ka maloya.

Ne kɔni, ne be miiri i ka fɔtaw la.

79E ɲasiranbagaw ka na ne fɛ

k'i ka fɔtaw lɔn.

80Ne b'a fɛ k'i ka fɔtaw bato ni n dusu bɛɛ ye

janko ne kana maloya.

*

81Ne sigɛnna i ka kisili makɔnɔli la.

Nga ne jigi b'i ka kuma kan.

82Ne ɲaa sigɛnna i ka layidu ɲanafilɛ la.

Ne ko: «E bena ne jigi tugu tuma jumɛn?»

83Ne te foyi ɲa tugu i ko dagakolon,

nga ne te ɲinɛ e ka kolatigɛninw kɔ.

84E ka baarakɛla sii tileda tora joli?

E ben'a tɔɔrɔbagaw kiti tuma jumɛn?

85Yɛrɛboɲalaw ye dingɛw sogi ne ɲa.

E ka sariya do ma sɔn o ma.

86E ka fɔtaw bɛɛ ye tiɲɛ ye.

U be ne tɔɔrɔla gwansan, ne dɛmɛ.

87A tun tora dɔɔni, ne tun be sa.

Ne kɔni, ne ma ban e ka fɔtaw la.

88E ka ɲumanya kosɔn, a to ne be to sii la

janko ka se ka e ka fɔtaw bato.

*

89Masaba, e ka kuma be yen kudayi.

A be sankolo kɔnɔ tuma bɛɛ.

90E ye kantigi ye waati bɛɛ.

E ye dugukolo sigi ka ɲa, a tora yen.

91Fɛɛn bɛɛ be yen bii e ka fɔta barika la,

bari fɛɛn bɛɛ be baara kɛra e ye.

92N'i ka sariya koo tun man di ne ye,

ne tun bena to tɔɔrɔ la.

93Ne tena ɲinɛ i ka fɔtaw kɔ fewu.

Ne nii be lakuraya olu le sababu la.

94Ne y'i ta ye, ne kisi,

bari n be hami i ka fɔtaw la.

95Mɔgɔjuguw be ne fagayɔrɔ le ɲinina,

nga ne be janto i ka fɔtaw la kosɔbɛ.

96Ne ɲaa b'a la ko daan be koo bɛɛ la,

nga daan te e ka fɔtaw la.

*

97E ka sariya koo ka di ne ye haali.

Loon o loon ne be miiri a la.

98E ka fɔta be barika don ne la ka tɛmɛ n juguw kan,

bari o be to ne hakili la tuma bɛɛ.

99Ne be koo lɔn ka tɛmɛ n kalanfaw kan,

bari ne be miiri i ka kuma na kosɔbɛ.

100Lɔnniya be ne la ka tɛmɛ cɛkɔrɔbaw kan,

bari ne b'i ka kuma bato.

101Ne be ban kojugu ma

janko n ka se k'i ka kuma bato.

102Ne te ban e ka fɔtaw la,

bari ele le be ne kalanna.

103E ka layidu ka di ne ye,

o ka di ka tɛmɛ lii kan.

104Ne be kɛ hakilitigi ye i ka fɔtaw sababu la.

Nanbarako si man di ne ye abada.

*

105E ka kuma kɛra fitinɛ ye ne seen kɔrɔ,

a be yeelen bɔ ne ka sira kan.

106Ne ye layidu min ta ko n bena i ka fɔtaw bato,

ne bena o dafa.

107Ne ye dɔgɔya sɔrɔ kosɔbɛ.

Masaba, ne nii lakuraya i ko i y'a fɔ cogo min na.

108Masaba, ne ka daalili minɛ i ko boɲafɛn.

Ne kalan i ka fɔtaw la.

109Ne be farati la tuma bɛɛ,

nga ne te ɲinɛ i ka sariya kɔ.

110Mɔgɔjuguw y'u ka jaanw la ne ɲa,

nga ne tena n yɔrɔ jaɲa i ka fɔtaw la.

111E ka fɔtaw le ye ne niyɔrɔ ye kudayi.

Tiɲɛ na, o le be ne nisɔndiya.

112Ne bena i ka kolatigɛninw bato.

Ne bena u bato fɔɔ a laban.

*

113Mɔgɔ kɔnɔ fila koo man di ne ye.

E ka sariya koo ka di ne ye.

114Ne tangabaga ni n dogoyɔrɔ ye ele le ye.

N jigi b'i ka kuma kan.

115Mɔgɔjuguw, aw ka bɔ ne ɲa

janko ne ka n ka Ala ka fɔta bato.

116Ne dɛmɛ ka kɛɲɛ ni e ka layidu ye

janko n be to sii la.

Kana ne maloya n ka jigi koo la.

117Ne dɛmɛ janko ne ka kisi,

ne ɲaa ka to e ka kolatigɛninw kan.

118Mɔgɔ minw banna e ka kolatigɛninw na,

i ye olu gwɛn.

Bari u ka namara te foyi ɲa.

119E be mɔgɔjuguw fili sunugu kan,

o la, e ka fɔtaw koo ka di ne ye.

120E ɲasiranya be ne yɛrɛyɛrɛ.

Ne be siran e ka kiti ɲa.

*

121Ne be tiɲɛko ni kotilenninw le kɛ.

Kana ne don n tɔɔrɔbagaw bolo.

122A yira ne la ka gwɛ ko a bena laban ka ɲa.

Kan'a to yɛrɛboɲalaw ka ne tɔɲɔ.

123E tun ye dɛmɛ ni kisili layidu min ta,

ne ɲaa sigɛnna o ɲanafilɛ la.

124E ka ɲumanya kɛ i ka baarakɛla ye.

E ka ne kalan i ka kolatigɛninw na.

125Ne ye i ka baarakɛla ye, e ka ne sɔn hakili la

janko ne ka se k'i ka fɔtaw faamu.

126Masaba, waati sera, fɔɔ e ka dɔ kɛ,

u b'i ka sariya cɛnna.

127E ka fɔtaw ka di ne ye haali.

U ka di n ye ka tɛmɛ sanu kan,

hali sanu yɛrɛyɛrɛ.

128E ka fɔtaw bɛɛ tilennin lo ne fɛ.

Galon koo si man di ne ye.

*

129E ka fɔtaw ka ɲi kosɔbɛ,

o la, ne b'u bato.

130E ka kuma lɔnni be yeelen bɔ,

a be hakilitigiya di kolɔnbaliw ma.

131E ka kuma nigɛ be ne la.

U nigɛ be ne la haali.

132I ɲaa yɛlɛma ne faan fɛ ka makari ne la,

i ko i be deli k'a kɛ cogo min na i kanubagaw ye.

133Ne jaa gwɛlɛya n'i ka fɔtaw ye.

Kan'a to kojugu ka se ne kɔrɔ.

134Ne bɔsi n tɔɔrɔbagaw bolo

janko ne ka e ka fɔtaw bato.

135I ka baarakɛla minɛ ka ɲa.

Ne kalan i ka kolatigɛninw na.

136Ne be kasi ka ɲaji woyo,

bari u te e ka sariya batora.

*

137Masaba, e tilennin lo,

i ka kitiw tilennin lo.

138I y'i ka sariyaw sigi ni tilenninya ye.

I y'o kɛ ni kantigiya ye.

139Ne man'a ye ko n juguw ɲinɛna e ka kuma kɔ,

n dusu be dimi kosɔbɛ.

140E ka koo latigɛnin bɛɛ be kɛ.

O ka di ne, e ka baarakɛla ye.

141Ne ka dɔgɔ, n kɛra lɔgɔbɔfɛn ye,

nga ne te ɲinɛ e ka fɔtaw kɔ.

142E ka tilenninya te banta ye.

E ka sariya ye tiɲɛ ye.

143Dusukasi ni hakiliɲagami ye ne sɔrɔ,

nga e ka fɔtaw ye ne nisɔndiya.

144E ka fɔtaw tilennin lo tuma bɛɛ.

A kɛ ne k'o faamu janko ne ka to sii la.

*

145Masaba, ne y'i daali ni n dusu bɛɛ ye,

e ka ne jaabi

janko n k'i ka kolatigɛninw bato.

146Ne b'i daali, ne kisi janko ne ka se k'i ka landaw bato.

147Ne be kɔn dugugwɛ ɲa k'i daali.

Ne jigi b'i ka kuma kan.

148Ne be suu bɛɛ kɛ, ne te sinɔgɔ,

janko ka miiri i ka kuma na.

149Masaba, e ka ɲi, ne lamɛn.

Ne nii lakuraya ka kɛɲɛ n'i ka latigɛta ye.

150Ne tɔɔrɔbagaw be gwɛrɛla namara la.

U y'u yɔrɔ jaɲa i ka sariya la.

151Masaba, e yɔrɔ ka surun ne la.

E ka fɔta bɛɛ ye tiɲɛ ye.

152Ne y'a lɔn kabini tumajan

ko e ka fɔtaw ye waati bɛɛ ta ye.

*

153Masaba, ne sigɛnnin filɛ, ne kisi,

bari ne te ɲinɛ e ka sariya kɔ.

154Ne dɛmɛ ka n bɔsi.

Ne nii lakuraya ka kɛɲɛ n'i ka layidu ye.

155Kojugukɛlaw tena kisi,

bari u te e ka kolatigɛninw bato.

156Masaba, e ka makari ka bon.

Ne nii lakuraya ka kɛɲɛ n'i ka sariyaw ye.

157Ne tɔɔrɔbagaw ni ne juguw ka ca,

nga ne ma ban i ka latigɛta la.

158Ne ɲaa mana la janfaciw kan,

minw t'i ka kuma bato,

u nigɛ be bɔ ne la.

159Masaba, e yɛrɛ k'a filɛ

e ka fɔtaw koo ka di ne ye cogo min na.

E ka koɲuman kosɔn, ne to nii na.

160E ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye cogo bɛɛ la,

e ka fɔta tilenninw be yen kudayi.

*

161Ɲamɔgɔw ye ne tɔɔrɔ gwansan,

nga ne te siran foyi ɲa i ka kuma kɔ.

162Ne be nisɔndiya e ka kuma kosɔn

i ko mɔgɔ min ye nafolo caaman sɔrɔ.

163Galon koo man di ne ye, ne b'o kɔniya.

E ka sariya koo le ka di ne ye.

164Ne b'i tanu siɲɛ wolonwula loon kelen kɔnɔ

e ka kotilennin latigɛninw kosɔn.

165E ka sariya koo ka di mɔgɔ minw ye,

olu ka hɛrɛ ka ca.

Foyi fana t'a kɛ u be talon.

166Masaba, ne jigi be i ka kisili kan.

Ne b'i ka fɔtaw bato.

167Ne b'i ka fɔtaw bato.

U koo ka di ne ye kosɔbɛ.

168Ne b'i ka fɔtaw n'i ka latigɛta bato,

bari ne ka kɛta be i ɲakɔrɔ.

*

169Masaba, a to ne ka daalili ka don i tulo la.

Ne sɔn hakili la ka kɛɲɛ n'i ka kuma ye.

170Ne daalikan lamɛn.

Ne bɔsi ka kɛɲɛ n'i ka layidu ye.

171A to ne k'i tanu,

bari i be ne kalan i ka kolatigɛninw na.

172Ne k'i ka kuma la dɔnkili la,

bari e ka fɔtaw tilennin lo.

173E ka ne dɛmɛ,

bari ne b'i ka fɔtaw bato.

174Masaba, ne kisi, o le ye n ka miiriya ye.

E ka sariya le koo ka di ne ye.

175A kɛ ne ka to sii la ka e tanu.

I ka fɔtaw ka ne dɛmɛ.

176Ne tununa i ko saga.

E k'i ka baarakɛla yaala,

bari ne te ɲinɛ e ka fɔta kɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index