Ecrã de busca

Zɔbu 5

1«Weleli kɛ. Yala mɔgɔ bena sɔrɔ min b'i jaabi wa?

I bena se k'i ɲaa sin mɛlɛkɛw jumɛn ma?

2Bari dimi be naloman faga,

keliya le be kɛ sababu ye kolɔnbali ma.

3Ne ye naloman ka koo yiriwatɔ ye,

o yɔrɔnin kelen,

ne y'a ka soo danga ko:

4Ala k'a kɛ a deenw kana dɛmɛ sɔrɔ,

u kana dɛmɛbaga sɔrɔ kititigɛyɔrɔ la.

U ka jalaki.

5Ale yɛrɛ ye suman min ladon,

mɔgɔ wɛrɛw k'o ta,

hali n'u datugunin be ni ŋɔniw ye,

u k'u ta.

Wasabaliw k'a ka nafolo cɛ.

6Sigɛn te n'a kelen,

dɛsɛ fana te n'a kelen.

7Adamaden wolola sigɛn le kama,

i ko sanmanamana ka kan ka tɛmɛ sanfɛ cogo min na.

8Ni ne tun lo,

ne tun bena n ɲaa sin Ala le ma,

ne tun bena n ka koo ɲafɔ Ala le ye.

9A be kobabaw kɛ minw faamu ka gwɛlɛ,

a ka kabakow te jati ka ban.

10A be sanji ben dugukolo kan,

a be jii kɛ forow kɔnɔ.

11Mɔgɔ minw majiginin lo,

a b'olu kɔrɔta,

a fana be dusukasibagatɔw kisi.

12A be namaramɔgɔw ka kolatigɛnin cɛn,

baara te ɲa u bolo.

13- A be hakilitigiw minɛ u ka cekuya la,

u ka ladili hakilimanw te foyi ɲa tugu.

14U be talon dibi kɔnɔ tilefɛ,

u be mɔmɔni kɛ dibi kɔnɔ,

k'a sɔrɔ tilegwanfɛ lo.

15Nga Ala be dɛsɛbagatɔ kisi saya ma,

a be sigɛnbagatɔ bɔsi

u tɔɔrɔbagaw ka sebagaya fanga kɔrɔ.

16Dɛsɛbagatɔ jigi be fa ten,

fɔta te sɔrɔ kojugukɛla fɛ.

17- O la do, Ala be mɔgɔ min ladi,

o tigi ta ye dagamu ye.

Kana ban Setigi ka ladili ma.

18- Ale lo be sɛgɛn la,

ka tila k'a ban.

A be mandiminin kɛ,

ka tila ka fura kɛ.

19A b'i kisi dusukasi ma siɲɛ caaman,

o la, tɔɔrɔ tena i sɔrɔ tugu.

20A bena e tanga saya ma kɔngɔ tuma na,

k'i kisi kɛlɛ tuma na.

21A bena e tanga mɔgɔw daa ma.

Ni cɛnni be kɛra, e tena siran tugu.

22Ni cɛnni be kɛra, ani kɔngɔ,

e kɔni ta ye yɛlɛ le ye.

E kana siran kongosogow ɲa.

23Bari kabakuruw tena sɔrɔ i ka forow la,

kongosogow tena maga i la fewu.

24I ben'a lɔn ko hɛrɛ be i ka soo kɔnɔ.

N'i y'i ka begɛnw kɔlɔsi,

i ben'a ye ko foyi ma bɔ u la.

25I ben'a ye ko i ka soo be yiriwara,

ko i kɔmɔgɔw be cayara i ko biin, foro la.

26E bena kɔrɔ kosɔbɛ ka sɔrɔ ka sa,

o b'i ta ka don kaburu kɔnɔ

i ko u be suman kannin cɛ

k'a la cogo min na a kantuma na.

27An ye min sɔrɔ an ka ɲinini caaman na,

o le ye nin ye.

O yɛrɛ lo tigitigi.

A b'i ma k'a mɛn,

k'i mako ɲa n'a ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index